Hotărârea nr. 192/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINTA cu SPATIU COMERCIAL, str. Maramures nr. 91, teren in suprafata de 123,13 mp, proprietate Ciurea Dumitru si Victoria

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINŢĂ cu SPAŢIU COMERCIAL,

str. Maramureş nr. 91, teren în suprafaţă de 123,13 mp,

proprietate  Ciurea Dumitru şi Victoria

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 -  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINŢĂ cu SPAŢIU COMERCIAL, cu amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Maramureş nr. 91, teren în suprafaţă de 123,13 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul, identificat cu nr. cadastral 19329/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101234 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 69227/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ciurea Dumitru şi Victoria conform actului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2163/1967 de fostul Notariat de Stat şi sentinţei civile nr. 6289/2006 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr.123/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CIUREA DUMITRU,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.192/ 11.04.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.9112 / 13.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Ciurea Dumitru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINŢĂ cu SPAŢIU COMERCIAL, str. Maramureş nr. 91, teren în suprafaţă de 123,13 mp, proprietate  Ciurea Dumitru şi Victoria.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19329/2, este proprietate Ciurea Dumitru şi Victoria conform actului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2163/1967 de fostul Notariat de Stat şi sentinţei civile nr. 6289/2006 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr.123/2006.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale situate în afara perimetrelor  de protecţie, în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului –pe  teren se află o constructie parter care va fi desfiinţată.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de123,13 mp, se află în municipiul Constanţa, cartierul Tomis II, în apropiere de stadionul « Gheorghe Hagi » . Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Maramureş cu o deschidere de 9,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei locuinţe în regim de înălţime P+1E cu un spaţiu comercial la parter. Proiectul propune  amenajarea a două locuri de parcare in incinta .

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

 P.O.T. propus = 57 %                                    C.U.T. propus = 1,14

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                 Piese scrise

- Încadrare în localitate                                   - Memoriu justificativ

- Încadrare în zonă                                          -Certificat urbanism nr. 1999/16.05.2006     

- Situaţia existentă sc. 1:500                                      

- Regimul de proprietate sc.1:500                             

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                                              

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

Avize utilitati                                      Alte avize

- RAJA nr.1064/23589/2006                           -Aviz  Brigada Pompieri nr. 10536/09.03.2006

- SC ELECTRICA nr.1750 /2006                   - Aviz Sanitar nr.2- 2486/02.03.2006

- ROMTELECOM nr.993/2006                      - Aviz Mediu nr.5688  RP/2006

- CONGAZ nr.7412 /2006                              - Aviz Comisia de Circulatie Seria A/ nr.2372/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINŢĂ cu SPAŢIU COMERCIAL, str. Maramureş nr. 91, teren în suprafaţă de 123,13 mp, proprietate  Ciurea Dumitru şi Victoria.

 

                                   

ARHITECT ŞEF,                                                      

 Arh. Ionuţ TOMA                                                     

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT

                                                                                                                        

 

 


7

] ..

1

••

< •

4*4 AP. U. D.plan urbanistic de detaliu

L6CIIOTA F+1 CB SPATII CBMEflCIAIU PARTER

Str. Maramureș. nr. 91.Constanta

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

m- LIMITA ZONEI STUDIATE E“ ±3 CLĂDIRI EXISTENTE v »-•* »■» limite de proprietate

i----i construcție propusa

—---= STRĂZI SI trotuare existente

T™ "T- LIMITA TEREN CIUREA DUMITRU

POT existent (incinta) HO °/o

   POT propus<incinta) 57,40 */<?

CUT existent(incinta) 0,76    CUT propus(incinta) 1,14

< ACCESE PRINCIPALE

S.C.PRODAUR S.R.L

PLANTjpBANISTIC DE DETALIU

CONSTATA . A3. 13/3443/199^

LOCUITA P+1 CU SP.COMERCIAL LA PARTER

PR.NR.

73/200£>

x4B3>

Sțri^ramures.nr 91 .Constanta

Beneficiar: CIUREA DUMITRU

Tel. 0723237871

ÎNTOCMIT:

C. Arh. A.Radu

REGLEMENTARI URBANISTICE

Sc. 1:500

PLANȘA

a4