Hotărârea nr. 191/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M – COMPLEX STUDENTESC str. Vasile Lupu nr.43-45, teren in suprafata de 365,40 mp, proprietate SC LILIPUT CO SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M – COMPLEX STUDENŢESC

str. Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafaţă de 365,40 mp,

proprietate SC LILIPUT CO SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.04.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M –COMPLEX STUDENŢESC, cu asigurarea a 11 locuri de parcare în incintă, str. Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafaţă de 365,40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul în suprafaţă de 365,40 mp, este proprietate SC LILIPUT CO SRL după cum urmează:

o   terenul în suprafaţă de 244 mp, identificat cu nr. cadastral 2997,  fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6684 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 921/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 663/1996 autentificat de notar public Mariana Iosif ;

o   terenul în suprafaţă de 121,4 mp identificat cu nr. cadastral 2998, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6973 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1136/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 348/2000 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC LILIPUT CO SRL în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.191/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 21777 / 13.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Bouros Marcel în calitate de administrator al SC LILIPUT CO SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M –COMPLEX STUDENŢESC, str. Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafaţă de 365,4 mp, proprietate SC LILIPUT CO SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 365,40 mp, este proprietate SC LILIPUT CO SRL după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 244 mp, identificat cu nr. cadastral 2997, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 663/1996 autentificat de notar public Mariana Iosif ;

-          terenul în suprafaţă de 121,4 mp identificat cu nr. cadastral 2998, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 348/2000 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale situate în interiorul zonelor de protecţie, în  regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 365,40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada  Vasile Lupu  cu o deschidere 18,32 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+3E+M cu următoarele funcţiuni : garaj la demisol pentru parcarea a 9 autoturisme, parterul are funcţiunea de librărie, ceainărie, magazin produse naturiste, depozit şi vestiare. Etajul I are funcţiunea de librărie , bibliotecă, 2 birouri şi grupuri sanitare. Etajul II, IIII şi mansarda vor avea cate 7 camere de cămin studenţesc cu câte 3 locuri.. Alte două  locuri de parcare se vor organiza in incinta curţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - retragere de 2,72 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3E+M

P.O.T. propus = 57,50 %                    C.U.T. propus = 3,36

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă sc 1 : 1000

- Situaţia existentă sc. 1:200                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:200                              - Certificat urbanism nr.4713/20.11.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:200                           - Studiu geotehnic

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10760 /2006

- Aviz Sanitar nr.2-14 769 /2006

- Aviz Mediu nr.9328  RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie seria A nr.1583/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.1784/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M –COMPLEX STUDENŢESC, str. Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafaţă de 365,4 mp, proprietate SC LILIPUT CO SRL

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


PARTER


la est: MANEA ANGELA 20.00


17.20


•t—


IMOBIL D.P+3.M

CĂMIN STUDENȚESC. MAGAZIN LIBRĂRIE, PAPETARIE, BIBLIOTECA ---


AC propus = 211,21 m;


11521


70?r'


j/ecin la vest,GEACA GHEORGHE


PARTER


PARTER


PARTER


LXJ

o


<z>

CO


b;


4.10*


3.6S*


or

o.........‘ -V

-: ~


tn

co


o

<DP.U.D.


IMOBIL D+P+3E,M CĂMINE STUDENTESTI MAGAZIN, LIBRĂRIE SI BIBLIOTECA

CONSTANTA STR. VASILE LUPU NR. 43,45 BENEFICIAR: S.C. LILIPUT CO. SRL


PLAN REGLEMENTARI


PARTER


PARTER


LIMITA TEREN SC LILIPUT CO SRL CLĂDIRI EXISTENTE CLĂDIRI PROPUSE


SUPRAFAȚA TEREN NR. 43 = 244 mp SUPRAFAȚA TEREN NR. 45 = 121,40mp in acte

123,15 mp cont. măsurători TOTAL = 367,15 mp


AC exist. = 0 ADC exist. = 0 P.O.T. exist = 0 % C.U.T. exist =0


AC propus = 211,21 mp ADC propus= 1 235 mp P.O.T propus= 57.5 % C.U.T. propus= 3,36


RUR


8-OUL TOMIS 143 A

ÎNTOCMIT

ARH. RADU MARIAN

7P7T

DESENAT

ARH. RADU MARIAN

SEF PROCCT

ARH. RADU MARIAN

SCARA


DENUHRE IMOBIL D.P+3.M -CĂMINESTUDETESTI MAGAZIN .LIBRĂRIE SI BIBLIOTECA

BENEFICIAR SC LILIPUT CO SRL

LOCALITATE CONSTANTA .STR. VASILE LUPU NR. 43.45


PLAN REGLEMENTARI


PROCCT

121/Of


FAZĂ

PUD


A3