Hotărârea nr. 190/2007

Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare, precum si a asociatiilor si fundatiilor selectionate in vederea acordarii de subventii de la bugetul local

     ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare si funcţionare a Comisiei de evaluare si selecţionare si a Grilei de evaluare, precum si a asociaţiilor si fundaţiilor selecţionate in vederea acordării de

subvenţii de la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 11.04.2007.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.l si cel al Comisiei nr.5, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.37855/21.03.2007;

Având in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administrează unităţi de asistenta sociala, ale art.5 alin.(2), art.9 alin.(l) din H.G. nr. 1153/2001 referitoare la normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care administrează unităţi de asistenta sociala, precum si ale art.II punctul 4 si punctul 17 referitor la introducerea art.7A2 din H.G.nr.942/2005 privind modificarea si completarea H.G.nr.l 153/2001;

Vazand prevederile Ordinului nr.730/2006 privind aprobarea ca linii
prioritare pentru subvenţionarea în anul 2007, de la bugetul de stat, în baza Legii
34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, a unităţilor de asistenta socială, asa cum sunt
clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de asistenta socială, a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare, precum şi a Grilei
de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor;
                          

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) Iit.d,si ale art. 115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba ca linii prioritare pentru subvenţionarea de la bugetul local a asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care acorda servicii de asistenta sociala in judeţul Constanta, pentru următoarele categorii de persoane:

a)   persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

b)  copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;

c)   persoane cu handicap;

d)  persoane vârstnice;

e)   persoane tară adăpost;


O alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane şi familii cu venituri mici;

g) persoane victime ale violenţei în familie;

h) persoane toxico-dependente;

i) persoane victime ale traficului de persoane.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei de evaluare si selecţionare a fundaţiilor si a asociaţiilor care solicita subvenţii de la bugetul local, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aproba Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aproba suma de 83.304 lei acordata cu titlu de subvenţie de Ia bugetul local pentru anul 2007 Asociaţiei « Fair-Play ».

Art.5 Se aproba suma de 16.020 Iei acordata cu titlu de subvenţie de la bugetul local pentru anul 2007 Asociaţiei « Carmen Sylva ».

Art.6 Secretariatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de

membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA NR.190/11.04.2007


ANEXA 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor

si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care acorda servicii de asistenta

sociala in judeţul Constanta

Obiectivul Comisiei de evaluare şi selecţionare

ART. 1

Comisia de evaluare şi selecţionare, are ca obiectiv evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005.

Perioada în care comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile ART. 2

(1)    Perioada în care comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile începe miercuri, 1 noiembrie 2006, după perioada de expirare a termenului limita pentru depunerea documentaţiei în vederea solicitării subvenţiilor, respectiv 31 octombrie 2006, ora 16,30.

(2)    Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării la registratura generală a consiliului local a primei documentaţii pentru solicitarea subvenţiei pentru anul 2007.

Atribuţiile comisiei

ART. 3

Comisia are următoarele atribuţii:

a)    analizează conţinutul documentaţiei depuse de asociaţii sau fundaţii şi respectarea de către acestea a condiţiilor legale pentru acordarea subvenţiilor;

b)   solicita serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială au sediul unităţile de asistenta socială raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data începerii activităţii prevăzute la art. 2;

c)    solicita, dacă este cazul, ca raportul sa fie însoţit de documente justificative pentru susţinerea recomandărilor;

d)   evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile pe baza criteriilor
prevăzute la art. 6 din Normele metodologice şi a Grilei de evaluare;

e)  comunica asociaţiilor şi fundaţiilor neselectionate motivele care au stat Ia
baza luării acestei decizii;

i


f)         propune spre aprobare consiliului local lista asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează a fi acordate;

g)   comunica, în termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii prevăzuta la art. 9 alin. (2) din Normele metodologice, asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate nivelul subvenţiilor aprobate;

h) transmite, în vederea încheierii convenţiilor, serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul asociaţiile şi fundaţiile selectate doua exemplare din cererile de solicitare a subvenţiei.

Sarcini/e şi responsabilităţile comisiei

ART. 4

Sarcinile şi responsabilităţile preşedintelui comisiei sunt următoarele:

a)   reprezintă comisia în relaţiile cu consiliul local si cu asociaţiile şi fundaţiile solicitante de subvenţii;

b)   coordonează activitatea membrilor şi a secretarului comisiei;

c)   verifica respectarea termenului de depunere a documentaţiei;

d)   verifica componenta documentaţiei de solicitare a subvenţiei;

e)   verifica îndeplinirea de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate;

f)        evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenta socială;

g)   analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei;

h) evaluează asociaţiile şi fundaţiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice:

i) stabileşte numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenţiei;

j) stabileşte suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de asistenta socială;

k) participa cu drept de vot la şedinţele de lucru ale comisiei;

1) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

ART. 5

Sarcinile şi responsabilităţile membrilor comisiei sunt următoarele:

a)   verifica respectarea termenului de depunere a documentaţiei;

b)  verifica componenta documentaţiei de solicitare a subvenţiei;

c)   verifica îndeplinirea de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate;

d)  evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de
asistenta socială;

e)   analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei;

f)    evaluează asociaţiile şi fundaţiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice;

g)   stabilesc numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenţiei;

h) stabilesc suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de asistenta socială;

2


i) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei. ART. 6 Sarcinile şi responsabilităţile secretarului comisiei sunt următoarele:

a)       preia de la registratura generală a consiliului local toate solicitările pentru acordarea de subvenţii pentru anul următor, le înregistrează în registrul special al comisiei şi le păstrează nedesfăcute pana la data la care comisia isi începe activitatea;

b)   organizează şedinţele comisiei, săptămânal sau la solicitarea preşedintelui;

c)   întocmeşte şi transmite serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul unităţile de asistenta socială adresele prin care se solicita întocmirea raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei;

d)   întocmeşte şi transmite asociaţiilor şi fundaţiilor comunicările privind
rezultatul selecţiei;

e)   întocmeşte şi transmite serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul asociaţiile şi fundaţiile comunicările privind asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, însoţite de doua exemplare din cererea de solicitare a subvenţiei, în vederea încheierii convenţiei;

f)    întocmeşte şi răspunde de evidenta documentelor emise şi primite de comisie;

g)   întocmeşte orice alt document solicitat de preşedintele comisiei în legătura cu activitatea acesteia;

h) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării si selecţionării ART. 7

Evaluarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează pe baza grilei de evaluare, prevăzuta in anexa 2. de câirc membrii comisiei. ART. 8

(1)   In cadrul comisiei, au drept de vot numai membrii şi preşedintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simpla, în şedinţe de lucru colective, convocate o data pe săptămâna.

(2)   In cazul în care apar divergenţe în luarea deciziilor, preşedintele comisiei are dreptul de a solicita punctul de vedere al serviciului specializat al consiliului local, care are caracter consultativ.

ART. 9

Pe parcursul evaluării, comisia întocmeşte lista asociaţiilor şi fundaţiilor şi a unităţilor de asistenta socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

ART. 10

La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmeşte lista asociaţiilor şi fundaţiilor şi a unităţilor de asistenta socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puţin 60 de puncte.

3


ART. 11

In cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenţie se încadrează în fondul prevăzut în bugetul local cu aceasta destinaţie, comisia transmite lista prevăzută la art. 10 serviciului specializat al consiliului local în vederea întocmirii hotărârii prevăzuta la art. 9 alin. (2) din Normele metodologice.

ART. 12

(1)   In cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenţie
depăşesc fondul prevăzut în bugetul local cu aceasta destinaţie, comisia va
proceda după cum urmează:

a)    propune pentru aprobare unităţile de asistenta socială ale asociaţiilor şi fundaţiilor, în ordinea punctajului obţinut, astfel încât totalul sumelor propuse cu titlu de subvenţie sa se încadreze în fondul menţionat;

b)    departajează unităţile de asistenta socială care au obţinut acelaşi punctaj cu punctajul obţinut de ultima unitate de asistenta socială propusă pentru aprobare.

(2)   Departajarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează prin aplicarea în
ordine a următoarelor criterii:

1.        recunoaşterea ca fiind de utilitate publica a asociaţiilor şi fundaţiilor;

2.    necesităţile şi priorităţile în domeniul asistenţei sociale ale consiliului local, adoptate prin hotarea acestuia.

ART. 13

Listele prevăzute la art. 9-11 cuprind atât numărul de persoane asistate, cat şi suma reprezentând subvenţia propusă a fi acordată unităţilor din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

ART. 14

în termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii prevăzuta la art. 9 alin. (2) din Normele metodologice, comisia procedează după cum urmează:

a)      comunica asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate nivelul subvenţiilor aprobate;

b)     transmite serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul asociaţiile şi fundaţiile doua exemplare ale cererii de solicitare a subvenţiei şi o copie a hotărârii consilului local pentru aprobarea nivelului subvenţiilor, în vederea încheierii convenţiei;

c)      solicita serviciului specializat al consiliului local o copie a convenţiei încheiate.

4