Hotărârea nr. 19/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPALATORIE AUTO SI BIROURI, BD. AUREL VLAICU NR. 123, TEREN IN SUPRAFATA DE 1738,97 MP. PROPRIETATE LUNGU CONSTANTIN SI VIRGINIA, PUS LA DISPOZITIA SC STAR 2000 SRL

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI, bd. Aurel Vlaicu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738,97 mp. proprietate l.ungu Constantin şi Virginia. pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinara din data 30.01.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19,05.2005. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu:

în temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) .lit "c" si alin. (5). lit "c" şi arţ 12()7 . alin (1) . lit. b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

Art. I - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu  CONSTRUIRE IMOBIL P+1E -SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI, cu asigurare a 4 locuri de parcare în limita proprietăţii, bd Aurel Vlaicu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738.97 mp. conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul, identificai eu nr. cadastral 4291. fiind inseris în Cartea funciară sub nr. 39239 aşa cum rezultă din încheierea nr. 3794/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Lungu Constantin şi Virginia conform contractului de vânzare cumpărare nr. 432/2004 autentificat de notar public Borună Chirata. pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA conform contractului de comodat nr. 67/2004 înregistrat la cabinetul individual de avocatură Corina Constantin.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism. Dlui. LUNGU CONSTANTIN. SC STAR 2000 SA. în vederea aducerii la îndeplinire şi. spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

  CONSTANTA

      NR.19/30.01.2007

Bd   lomisnr SI.Fax 0040    41     708101. Tel 0040    4!     708105. 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 131959/02.11.2006

Urmare solicitării adresate de SC STAR 2000 SA privind avizarea ţi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, teren în suprafaţă de 1738.97 mp, proprietate Lungu Constantin ţi Virginia. pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA.

REGIMUL JURIDIC  al   imobilului       Terenul,   identificat cu  nr.  cadastral  4291. este  proprietate   Lungu

Constantin si Virginia conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 432/2004 autentificat de notar public

Borună Chiraţa. pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA conform contractului de comodat nr, 67 2004 înregistrat la

cabinetul individual de avocatură Corina Constantin.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins in studiu face parte dîn subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P---2E

conform PUC

Folosirea actuală a terenului      pe teren se atlă o staţie distribuţie carburanţi şi un imobil birouri edificate

conform AC nr. 1561 1995. care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică,

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat. în suprafaţă de   1738.97 mp. se atlă în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Aurel Vlaicu şi strada Vârful cu Dor cu o deschidere de 29,36 m

şi. respectiv. 29,90 m.

Propunerea - Pe acest amplasament, cli acces di ti strada Vârful cu Dor. se propune realizarea unei construcţii noi

cu regim de înălţime P- IE cu destinaţia de spălătorie auto cu birouri la etaj. Proiectul propune amenajarea a 4

locuri de parcare în limita proprietăţii.

ÎNCADRAREA PROPUNERII l'N REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525 1996)

funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23}    se menţine,

Înălţimea cons!metrilor (art.31 si an. 23) - II ma\ propus     P ■ IE.

POT. existent     15,30 %                              C.U.T. existent     0.1 5

P.O. I". propus    23.90 "                               C.U.T. propus    0,33

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                           Piese scrise

-  Situaţia existentă se. I :5(M)                                                       - Memoriu justificativ

-  Regimul de proprietate sc.l :50<)                                             -Certificat urbanism nr. 2146 2006

-  Reglementări urbanistice sc.l :500

-  Partiu

-  faţade

-  Eotografii

Avize utilităţi                                                                Alte avize

-  RAJA nr. 102 21317 2006                                         -Aviz Brigada Pompieri nr.   10690 2006

-  SC HLECI R1CA nr. 1492   2006                           - Aviz Sanitar nr.2- 8459 2006 -ROMTELECOM nr.     736 2006                                                             -Aviz Mediu nr. 4725 RP 2006

-  I LRMOELEC IR IC A nr. 2504 2006                     - Aviz Comisia de Circulaţie nr. A   1 500 2006

-  RADI  I nr.   1505 BL 2006

PROPUNERI SERVICIU :                

Propunem   spre   avyare   Planul   UrbaruVic   de   Detaliu        CONSTRUIRE   IMOBIL   P+1E SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI, bd. Aurel VlaVu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738.97 mp. proprietate Lungu Constantin şi Virginia, rjus la dispoziţia SC STAţt 2000 SA.
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
                             MUNICIPIUL CONSTANTA

      CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

RAPORT

privind aprobarea Plan ti lui Urbani st ic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+IE - SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI,

bd. Aurel Vlaicu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738.97 mp, proprietate Lungu Constantin şi Virgin ia, pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre şi proieetul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E -SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI, bd. Aurel Vlaicu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738.97 mp. proprietate Lungu Constantin şî Vîrginia. pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA.

Pe acest amplasament, eu acces din strada Vârful cu Dor, se propune realizarea unei construcţii noi eu regim de înălţime P+ ! L eu destinaţia de spălătorie auto cu birouri la etaj. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în limita proprietăţii.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 şi analizând referatul Serviciului de Urbanism pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE ALTO şi BIROURI, bd. Aurel Vlaicu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738.97 mp. proprietate I.ungu Constantin şi Virginia. pus la dispoziţia SC SIAR 2000 SA.

Având în vedere l.egea nr. 50'1991. republicată şi actualizată în 19.05.2005. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2O00 al Ml PA I privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu:

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO şi BIROURI, bd Aurel Vlaicu nr. 123. teren în suprafaţă de 1738.97 mp. proprietate Lungu Constantin şi Virginia. pus la dispoziţia SC STAR 2000 SA.

Preşedintele Comisiei nr.2 Arh. Dumitru CALOTĂ

 

Bd Tomisnr îl.hax 0040    41    708101. Tel: 0040   41    70S105. 8700CONSTANTA -ROMÂNIA