Hotărârea nr. 189/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR SI CRITERIILOR DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR SI CRITERIILOR

DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE

DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREŞE

ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA

Consiliul Local al Municipiului  Constanţa întrunit în şedinţă ordinară din data de 11.04.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul RADU ŞTEFAN MAZĂRE, Primarul municipiului Constanta, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând referatul nr. 39367/23.03.2007 al Direcţiei Administraţie Publica Locala, prevederile H.C.L.M. nr. 53/28.03.2002 privind înfiinţarea Serviciului Public Administrare Creşe în subordinea Consiliului Local Constanţa, Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii, modificat şi completat de Ordonanţa Guvernului nr. 65/5.07.2005.

Având in vedere anexa 12 - Condiţii privind angajarea si avansarea personalului in funcţii din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.'V alin.(3) lit "b" art.63 alin.(7) si art. 115 alin.(l) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - In vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de director general al Serviciului Public Administrare Crese din subordinea Consiliului Local, se aproba condiţiile de participare la concurs , după cum urmează:

-         cetăţenia română

-         studii superioare in specialitatea psihopedagogie speciala si asistenta sociala absolvite cu diploma de licenţa

-         cunoştinţe operare calculator atestate prin diploma / certificat

-         dovada ca nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni (cazier judiciar)

-         stare de sănătate corespunzătoare atestată prin adeverinţă de la medicul de familie

-         prezentarea unui curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată

-         capacitate deplină de exerciţiu


-         experienţa in munca, capacitatea de a organiza, controla, conduce, abilitaţi de comunicare si negociere

-         recomandare de la ultimul loc de munca

-         minim 5 ani vechime în muncă

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ condiţiile enumerate mai sus.

ART.  2 - Se constituie comisia de concurs si  comisia de soluţionare a contestaţiilor după cum urmează: Comisia de concurs

1. Preşedinte - Dinescu Fulvia, Director executiv adjunct Direcţia Administraţie Publica Locala

2.      Membru - Dobre Oana, Sef Serviciu Financiar Buget, Direcţia Financiara

3.      Membru - Sozanski Andrei, consilier juridic. Serviciul Juridic

4.      Membru - Sârghie Dorina, consilier clasa I, grad superior. Biroul Resurse Umane

5.       Membru - Herda Elena, inspector clasa I grad superior. Serviciul Financiar Buget

Secretar - Popescu Gabriela, Sef Birou Resurse Umane

Comisia de soluţionare a contestaţiilor

1. Preşedinte - Enache Marcela, Secretar municipiu

2.           Membru - Tiganila Liliana, referent clasa III, grad superior, Serviciul Financiar Buget

3.            Membru - Chirca Nora Alina,   consilier juridic. Serviciul Juridic

4. Membru - Popescu Gabriela, Sef Birou Resurse Umane

5.Membru - Carolea Finorena. inspector, clasa I, grad asistent, Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M,

Secretar- Dinca Elena, referent Biroul Resurse Umane

ART. 3 - Cu cel puţin 15 zile inainte de data susţinerii concursului se va asigura publicarea unui anunţ in acest sens prin afişare la sediul instituţiei din Bd.Tomis nr.51 Constanta.

ART. 4 - Tematica de concurs se va intocmi de către compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Constanta.

ART. 5 - Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu. Cele doua probe vor fi notate cu note de la 1 Ia 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare.


Pentru proba scrisa se vor întocmi doua variante de subiecte din tematica stabilita, care vor fi închise in plicuri ce vor purta stampila Primăriei Municipiului Constanta. Varianta de subiecte va fi extrasa de unul dintre candidaţi , iar plicul va fi deschis de către preşedintele comisiei de concurs.

In funcţie de complexitatea si gradul de dificultate al subiectelor, comisia va stabili timpul de lucru care nu poate dcpasi 3 ore.

La sfârşitul timpului de lucru candidaţii vor depune lucrarea sigilata comisiei de concurs. Secretarul comisiei va inregistra in borderou numărul de pagini al fiecărei lucrări insotit de semnătura fiecărui candidat.

ART. 6 - Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obtina la fiecare proba cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reuşitei la concurs.

La medii egale obţinute la proba scrisa si orala, comisia va stabili candidatul reuşit in raport cu datele personale cuprinse in recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare.

ART. 7 - In termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor concursului, se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează si soluţionează de către comisia desemnata special pentru aceasta, iar rezultatul se comunica petiţionarului in termen de 5 zile .

ART. 8 - Serviciul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locala in vederea aducerii la îndeplinire. Serviciului Public Administrare Creşe în subordinea Consiliului Local Constanţa şi Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA     HOTĂRÂRE    A    FOST     ADOPTATĂ    DE  25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANŢA,

NR. 189/11.04.2007