Hotărârea nr. 187/2007

Hotarare privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                                  HOTARARE

Privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data

de  11.04.2007

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, adresa nr.43485/30.03.2007 a Directie Gospodarire Comunala, adresa nr.42108/28.03.2007 a Directiei Integrare Europeana, Mediu si Programe, referatul nr.42738/29.03.2007 al Directiei Organizare si Informatizare si avizul Comisiei nr. 5 juridica;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. a si art. 115 alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:
               Art.l Se aproba completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, astfel :
              - se completeaza Cap.2,  punctul 12 cu noi atributii ale Directiei Integrare Europeana, Mediu si Programe, conform Anexei 1 ;

              - se completeaza si modifica Cap.3 - Reguli si proceduri de lucru generale, punctul 3.3 Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public, punctul 3.4 Procedura privind programarea si tinerea audientelor, 3.5 Procedura privind comunicarea modului de solutionare a sesizarilor telefonice primite de la populatie, punctul 3.9  Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor in cadrul Primariei Constanta, prin intermediul aplicatiei informatice de management a documentelor si punctul 3.11 Procedura privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor, in conformitate cu Legea nr 52/2003, privind trasparenta decizionala in administratia publica,  conform Anexei 2 ;

              - se completeaza Cap.2, punctul 3.1 cu noi atributii ale Serviciului Drumuri si Iluminat Public, precum punctul 3.2 Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica prin inserarea de noi atributii, conform Anexei 3;

                Art.2 Celelalte dispozitii cuprinse in HCLM nr.491/06.11.2002 raman neschimbate.

             Art.3 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

             Art.4 Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor Primariei  in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta.
             Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de       consilieri din 27 de membri.

PRESEDINTE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA  SECRETAR
CONSTANTA,

NR.187/11.04.2007
                 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

                                                          Anexa 1 la HCLM nr.187/11.04.2007

                                                                                     

           

             Serviciul Integrare Europeana

            Atribuţii:

 

Ø  Gestionarea asistentei financiare nerambursabile acordata Romaniei prin fondurile provenite de la Uniunea Europeana

Ø  Elaborarea cererilor de finanţare şi a fişelor de proiect pentru accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeană;

Ø  Asigurarea managementului şi implementarea proiectelor şi programelor finanţate din fonduri provenind de la Uniunea Europeană;

Ø  Monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi programelor finanţate din fonduri provenind de la Uniunea Europeană;

Ø  Contactarea şi colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, cât şi cu regiile subordonate Consiliului Local Municipal, în vederea culegerii de informaţii pentru crearea unei baze de date necesare elaborării şi fundamentării cererilor de finanţare privind accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeană;

Ø  Implementarea acquis-ului comunitar la nivel local;

Ø  Implicarea activă a instituţiei în procesul postaderare;

Ø  Colaborarea in vederea indeplinirii atributiilor specifice serviciului cu urmatoarele institutii : Prefectura şi Consiliul Judeţean Constanţa; Agenţia de Dezvoltare Regionala 2 Sud Est;; Ministerul Administraţiei si Internelor; Ministerul Integrării Europene; Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Transporturilor, Centrul de Informare al Comisiei Europene în România; alte organisme de interes local şi naţional ;

Ø  Implicarea activa in proiectele internationale derulate impreuna cu parteneri externi, proiecte la care primaria este solicitant sau partener

Ø  Stabilirea de legaturi cu diferite retele organizatii neguvernamentale internationale in vederea participarii la diferite actiuni comune, schimburi de experienta si de bune practici

Ø  Stabilirea unor legături fructuoase cu O.N.G.-urile din municipiul Constanţa, în vederea realizării unor potenţiale parteneriate pentru derularea de proiecte şi programe de interes cetăţenesc;

Ø  Întreţinerea de relaţii de parteneriat, găsirea de parteneri pentru proiecte iniţiate de municipalitate;

Ø  Participarea la întâlniri de lucru în cadrul diverselor programe privind reforma în administraţia publică locală;

Ø  Participarea la seminarii şi cursuri de perfecţionare in domeniul integrării europeane şi al elaborării şi managementului proiectelor şi programelor finanţate din fonduri provenind de la Uniunea Europeană.

 

 

 

 Biroul Protectia mediului

Atributii :

Ø  supravegherea agentilor economici din subordine pentru prevenirea eliminarii  accidentale de poluanti;

Ø  initierea de masuri administrative la nivel local pentru reducerea poluarii atmosferice in concordanta cu politicile de protectie a atmosferei cuprinse in strategia de dezvoltare locala;

Ø  monitorizeaza noxele datorate traficului rutier – intersectia Dacia;

Ø  elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor in cadrul municipiului;

Ø  promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei mediului in municipiu;

Ø  colaboreaza cu diferite institutii si organizatii pentru buna desfasurare a evenimentelor de mediu pe plan local;

Ø  primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate;

Ø  mentinerea legaturii cu mass-media privind corecta informare asupra problemelor de mediu ivite la nivelul municipiului;

Ø  colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in vederea aplicarii de proiecte comune, pe teme ecologice;

Ø  colaboreaza cu institutiile abilitate (Agentia de Protectia Mediului Constanta, Comisariatul Judetean Constanta al Garzii de Mediu, Directia de Sanatate Publica Jud.Constanta, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Constanta) in efectuarea unor controale tematice, la agenti economici ce isi desfasoara activitatea pe raza municipiului;

Ø  participa, in urma invitatiilor, la seminarii si dezbateri pe teme de mediu, sanatate si alte nevoi ale colectivitatii locale;

Ø  participa la comisiile de analiza tehnica, infiintate in baza Ordinului Prefectului, pentru avizarea diferitelor documentatii;

Ø  participa la sedintele Comitetului National al Zonei Costiere si formuleaza observatii asupra documentatiilor prezentate spre avizare;

Ø  acorda consultanta tehnica de specialitate agentilor economici din subordinea Consiliului Local sau altor agenti economici din municipiu, la cerere;

Ø  efectueaza deplasari in tara si strainatate in vederea participarii la seminarii si cursuri de perfectionare pe teme ecologice sau management de proiect;

Ø  raspunde, cu promptitudine, solicitarilor venite din partea organismelor abilitate, in scopul diminuarii efectelor unor poluari accidentale;

Ø  se preocupa de permanenta cunoastere a legislatiei nationale si de indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu aceasta;

Ø  urmareste avizarea, din punct de vedere al protectiei mediului si gospodaririi apelor, planurilor de urbanism ale Primariei municipiului Constanta;

Ø  se preocupa de realizarea studiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizelor mentionate mai sus, precum si de verificarea acestora;

Ø  urmareste masurile luate in cazul poluarilor accidentale

Ø  se preocupa de initierea unor programe, actiuni in scopul imbunatatirii calitatii factorilor de mediu

Ø  colaboreaza , pe teme ecologice, cu structurile competente privind accesarea programelor de finantare nationale si internationale si asigura asistenta in derularea acestora

 

 

 

 

            Biroul Programe si Proiecte

            Atributii :

Ø  Elaborarea cererilor de finanţare şi a fişelor de proiect pentru accesarea de granturi nationale si internationale;

Ø  Asigurarea managementului şi implementarea proiectelor şi programelor finanţate din granturi nationale si internationale;

Ø  Monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi programelor finanţate din granturi nationale si internationale;

Ø  Identificarea, selectarea si procurarea surselor informationale privitore la proiectele, programele sau a alte surse externe / interne de finantare nerambursabila.

Ø  Contactarea şi colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, cât şi cu regiile subordonate Consiliului Local Municipal, în vederea culegerii de informaţii pentru crearea unei baze de date necesare elaborării şi fundamentării cererilor de finanţare privind accesarea de granturi nationale si internationale;

Ø  Colaborarea cu institutiile care acorda finantari externe si interne, programelor destinate administratiei publice locale si intocmirea proiectelor in colaborare cu celelalte directii si compartimente din cadrul primariei;

Ø  Stabilirea contactelor si intretinerea legaturilor cu organizatiile neguvernamentale pentru dezvoltarea societatii civile, tinerea evidentei ONG-urilor din municipiu si monitorizarea activitatii acestora in scopul crearii unor parteneriate intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa solutioneze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala;

Ø  Întreţinerea de relaţii de parteneriat, găsirea de parteneri pentru proiecte iniţiate de municipalitate;

Ø  Participarea la întâlniri de lucru în cadrul diverselor programe privind reforma în administraţia publică locală ;

Ø  Participarea la seminarii şi cursuri de perfecţionare pe domeniul  managementului proiectelor si programelor europene;

Ø  Colaborarea in vederea indeplinirii atributiilor specifice biroului cu urmatoarele institutii : Prefectura şi Consiliul Judeţean Constanţa, Ministerul Administraţiei si Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte organisme de interes local şi naţional;

Ø  Organizarea de seminarii, campanii de informare si consultarea publicului referitor la proiectele de dezvoltare a Municipiului Constanta

Ø  Asigurarea si mentinerea legaturilor cu minoritatile nationale din Municipiul Constanta

Ø  Mentinerea si dezvoltarea in conditiile legii, a relatiilor de colaborare, cooperare sau asociere cu persoane juridice romane sau straine si alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

Ø  Indeplinirea de catre birou si a altor atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, ori incredintate de sefii ierarhici.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                    CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

NR.              /         2007

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

                                 Anexa 2 la HCLM nr.187/11.04.2007

                                                                               

 

3.3 Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public

                       

            In conformitate cu prevederile Legii 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public, prin infomatie de interes public de intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

            Pentru a se asigura informarea eficienta si corecta a cetatenilor care se adreseaza Primariei prin intermediul compartimentelor care desfasoara activitati de relatii cu publicul, compatimentele din aparatul propriu al Primariei au obligatia de a comunica acestora, din oficiu, toate informatiile de interes public, pentru a fi puse la dispozitia cetatenilor, precum si toate modificarile care apar pe parcursul timpului. Aceste informatii vor fi comunicate Centrului de Informare Cetateni si Serviciului Informatizare (Directia Organizare si Inormatizare), pentru actualizarea paginii de web a Primariei Constanta.

            Conducatorii compartimentelor care desfasoara relatii cu publicul au obligatia de a sesiza in scris directorii Directiilor  din cadrul Primariei asupra oricaror nereguli in ce priveste comunicarea corecta si la timp a informatiilor de interes public, in vederea remedierii cat mai urgente a acestora.

            Compartimentul de relatii cu publicul din cadrul Primariei Municipiului Constanta care asigura punerea in aplicare a prevederilor Legii 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public, este Centrul de Informare Cetateni.

          Modalitatea prin care se asigura informarea eficienta si corecta a cetatenilor care solicita informatii de interes public in conformitate cu legea mai sus mentionata, este urmatoarea :

-          se inregistreaza solicitarea in registrul electronic de evidenta a cererilor ;

-          persoana desemnata sa se ocupe cu aplicarea prevederilor acestei legi identifica carui compartiment se adreseaza solicitarea formulata si directioneaza cererea catre directia care poate furniza informatiile solicitate;

-          in acelasi timp, instiinteaza solicitantul in scris, in termen de 10 zile de la data primirii cererii asupra faptului ca cererea formulata a fost inaintata catre directia respectiva;

In functie de complexitatea si volumul lucrarilor documentare, informatiile transmise  de catre aceste directii vor putea fi comunicate in acest termen de 10 de zile sau dupa caz in termenul legal de 30 de zile.

 - dupa primirea raspunsului directiilor carora le sunt formulate solicitarile, persoana desemnata intocmeste catre solicitant o adresa prin care inainteaza acest raspuns ;

            Responsabilitatea respectarii termenului de raspuns revine exclusiv directiilor carora le sunt adresate solicitarile.

            Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate potrivit legii, de Consiliul Local Constanta si de Primaria Constanta, care constituie informatii de intreses public, a fost aprobata prin H.C.L.M. nr.262/2004.

                            

 

 

 

 

             3.4 Procedura privind programarea si tinerea audientelor

 

          Procedura privind modalitatea efectuarii audientelor este reglementata prin Dispozitia Primarului nr.2311/2000 si aceasta se desfasoara in urmatoarele conditii :

                       

-          cetatenii care doresc sa se inscrie in audienta la Directorii Directiilor de resort, la Viceprimari sau Primar, se vor prezenta la Biroul de informatii din cadrul Centrului de Informare Cetateni cu numarul de inregistrare al solicitarii depuse anterior si care nu au primit raspuns in termenul legal sau sunt nemultumiti de raspunsul primit ;

-          dupa intocmirea formularelor si inregistrarea lor in registrul electronic acestea se directioneaza catre secretariatele directiilor de resort, viceprimarilor sau primarului, dupa caz ;

-          secretarele vor intocmi (conform precizarilor primite de la directori, viceprimari, primar), programarea persoanelor care vor fi primite in audienta, intr-un registru  special destinat acestui scop ; totodata vor anunta telefonic sau in scris persoanele programate in audienta, asupra datei si locului tinerii audientelor ;

-          cu o zi inaintea tinerii audientelor vor comunica biroului de informatii din cadrul Centrului de Informare Cetateni, data, ora si lista persoanelor programate ;

-          dupa terminarea audientelor, secretarele se vor ingriji de completarea corespunzatoare a formularelor.

-          responsabilitatea respectarii termenelor de programare a audientelor si a tinerii evidentei acestora  revine exclusiv secretarelor directiilor.

 

 

         3.5 Procedura privind comunicarea modului de solutionare a sesizarilor telefonice primite de la populatie

 

Conform Dispozitiei Primarului nr. 1913/20.08.2001, compartimentele din cadrul Primariei Constanta care au primit spre solutionare sesizari telefonice inregistrate si distribuite de Serviciul Management Documente, Curierat si Dispecerat (Directia Organizare si Informatizare), au obligatia de a comunica in scris, atat petentului, cat si Serviciului Management Documente, Curierat si Dispecerat, modul de solutionare a sesizarilor, in termen de 14 zile de la data inregistrarii acestora.

 

       3.9  Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor in cadrul Primariei Constanta, prin intermediul aplicatiei informatice de management a documentelor

 

Toate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale Primariei Constanta, atat cele externe, primite din afara institutiei, cat si cele interne, generate in institutie, vor primi un numar de inregistrare din cadrul aplicatiei informatice de management a documentelor Tethys.

Salariatii Primariei Constanta care au sarcina de a opera in aceasta aplicatie au obligatia de a respecta intocmai instructiunile de utlizare a programului (inregistrare, circulatie, expediere), primite in scris sau specificate in fisierele de help ale aplicatiei.

Inregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti in acest scop, care sunt responsabili de continutul si corectitudinea informatiilor introduse in baza de date.

Intre diferite compartimente documentele vor circula pe baza de semnatura de predare/primire, intr-un registru sau borderou, in care se va specifica numarul si data inregistrarii documentului, data si ora primirii/predarii, numele si semnatura in clar a celui care a primit documentul.

Pentru a avea o evidenta corecta a circulatiei documentelor, acestea vor circula fizic in acelasi timp si in acelasi mod in care vor circula si electronic.

Se interzice trimiterea in operare a unui document pe calculator fara a fi trimis si fizic, sau invers.

Fiecare compartiment sau directie in parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel incat sa se elimine pe cat posibil intarzierea nejustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Circuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective.

Salariatii Primariei Constanta au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele de rezolvare precizate prin Dispozitia Primarului nr. 185/12.02.2001.

Notele interne, transmise intre diferite compartimente, au termen de raspuns 24 ore de la data primirii.

Manuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, folosite de Consiliul Local al Municipiului, Directiile si Serviciile de specialitate si Primarul Municipiului Constanta, se va face numai de catre functionarii publici imputerniciti conform Dispozitiei de Primar nr. 1786/22.05.2002.  

In baza Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, si a Hotararii nr.1259/2001 privind aprobarea normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica,  precum si in baza Strategiei Guvernului din 4 octombrie 2001 privind informatizarea administratiei publice, se introduce in cadrul Primariei Constanta procedura semnarii electronice a documentelor.

Salariatii care detin semnatura electronica pot semna documentele electronic.

Documentele (scanate sau create pe calculator) se pot semna electronic de pe orice statie (calculator, laptop) pe care se afla instalata aplicatia pentru semnare electronica, aflata sau nu in reteaua intranet a Primariei Constanta, cat si prin intermediul aplicatiei informatice de management a documentelor, accesata in reteaua intranet a institutiei.

Documentele semnate electronic se vor atasa la numarul de inregistrare corespunzator prin intermediul aplicatiei de management a documentelor.

Documentele fizice (pe suport hartie) dar care au fost semnate electronic, vor purta stampila/stampilele reprezentand semnatura olografa a persoanelor care au semnat electronic, cu mentiunea “Acest document a fost semnat si arhivat electronic conform Legii nr.455/2001 si HG 1259/2001”. Numai documentele semnate electronic vor purta acest tip de stampila.

 

3.11 Procedura privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor, in conformitate cu Legea nr 52/2003, privind trasparenta decizionala in administratia publica

 

            In scopul aplicarii prevederilor Legii nr 52/2003 – privind transparenta decizionala in admnistratia publica, compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Constanta vor intocmi anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, care va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, precum si textul complet al proiectului actului respectiv.

            Dupa intocmire , anuntul va fi transmis cu adresa de inaintare atat pe suport de hartie cat si in format electronic, persoanei desemnate prin Dispozitie de Primar, sa se ocupe cu aplicarea prevederilor Legii nr 52/2003, pentru a-l aduce la cunostinta publicului.

            Serviciul Informatizare din cadrul Directiei Organizare si Informatizare se va ingriji de afisarea pe site-ul propriu al anuntului privind sedinta publica,  iar Serviciul Relatii Internationale si Protocol din cadrul Directiei Relatii Internationale si Organizare Evenimente, de a transmite anuntul catre mass-media locala cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare.

            Persoana desemnata aduce la cunostinta publicului, cu cel putin 30 zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare, proiectul de act normativ, prin afisarea anuntului intr-un loc cat mai vizibil.

Deasemenea, pune la dispozitia celor interesati proiectul de act normativ ce urmeaza a fi supus dezbaterii, stabilind o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta. In acelasi timp, transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus in prealabil o cerere pentru primirea acestor informatii.

Propunerile venite din partea cetatenilor referitoare la acte normative vor fi inaintate compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Constanta.

 

 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

 

 

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR

MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA

NR. 187/11.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

                                 Anexa 3 la HCLM nr.187/11.04.2007

                                                                               

 

3.2 Serviciul Drumuri si Iluminat Public

 

-          verifica avize iluminare si amenajare fatada, verifica buna functionare a instalatiilor de semaforizare si functionarea corespunzatoare a iluminatului public stradal din municipiul Constanta si Statiunea Mamaia;

 

3.3 Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica

 

-          asigura interventii la sistemul de irigat din Statiunea Mamaia si la arborii cazuti din municipiul Constanta ;

             In cadrul Directie Gospodarire Comunala, activitatea de control se efectueaza si pe timp de noapte intre orele 22,00 si 6,00.

            Fata de cele mentionate este necesara completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Gospodarire Comunala cuprizand si activitati efectuate pe timp de noapte.         

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

 

 

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR

MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANTA

NR. 187/11.04.2007