Hotărârea nr. 186/2007

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului de Arta Populara Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale

Muzeului de Artă Populară Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 11.04.2007:

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Muzeului de Artă Populară Constanţa, înregistrat sub nr. precum şi avizul Comisiei nr. 4 - cultură;

Văzând prevederile Legii muzeelor nr. 311/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 12/2006, H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare;

In temeiul prevederilor ari. 36, alin. 2. Iii. a. alin. 3, lit. b şi art. 1 15. alin. 1. lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului de Artă Populară Constanţa pe anul 2007, conform anexei nr.l şi anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publică Locală, Muzeului de Artă Populară Constanţa, Biroului Resurse Umane şi Serviciului Audit Intern, în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27

membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,


CONSTANŢA

Nr. 186 /11.04.2007                            


MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ  CONSTANŢA

REFERAT

Având în vedere buna funcţionare a instituţiei muzeale precum şi aplicarea Legii muzeelor nr. 311/2003, modificată şi completată prin Legea nr. 12/2006, Organigrama şi Statul de funcţii al instituţiei se modifică astfel:

-          se desfiinţează postul de Director adjunct, funcţia de execuţie muzeograf grad IA;

-          de la secţia Relaţii cu Publicul, postul de muzeograf grad IA trece la secţia Laborator de Restaurare iar postul de muzeograf grad I existent la secţia Laborator Restaurare se transformă în conservator grad II, post necesar activităţii de restaurare în tratamente cu substanţe chimice;

-          la secţia Relaţii cu Publicul se suplimentează cu un post de supraveghetor muzeu, necesar programului prelungit din perioada sezonului festival.

Urmare a evaluării activităţii profesionale individuale, în vederea promovării personalului care întruneşte condiţiile legale, propunem următoarele:

-          transformarea postului de economist gradul I în economist gradul IA;

-          transformarea postului de referent SSD gradul III în referent SSD gradul II;

-          transformarea postului de referent treapta II în referent treapta I;

-          transformarea postului de gestionar custode sală treapta II în gestionar custode sală treapta I.

Menţionăm că  numărul  total  de  posturi  rămâne  neschimbat,  iar modificările propuse se încadrează în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2007.

DIRECTOR GENERAL, MĂRIA MAGIRU