Hotărârea nr. 185/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 102 / 07.03.2007

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 102 / 07.03.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 11.04.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr.41061 /27.03.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile salariale care se acorda funcţionarilor publici in anul 2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, ale H.CL.M. nr. 518/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "a" , (3) lit."b" si ale art.l 15 alin. (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 612 posturi din care 484 funcţii publice de execuţie, 64 funcţii publice de conducere si 64 posturi contractuale conform anexei nr.l- organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta-si anexei nr.2- statului de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Pentru buna desfăşurare a activităţii Direcţiei Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe se suplimentează Statul de funcţii al Serviciului


Administrare Cluburi Pensionari cu 2 posturi contractuale cu studii medii de administrator grad profesional I, respectiv administrator grad profesional II . Astfel, Serviciul Administrare Cluburi Pensionari va număra 29 posturi contractuale din care un post de Sef Serviciu, 27 administratori si un secretar dactilograf.

ART.3 -    Se modifica statul de funcţii al Directei Urbanism după cum urmează :

a)          postul de inspector clasa I gradul superior treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Autorizaţii in Construcţii, Direcţia Urbanism trece in componenta Serviciului Urbanism

b)         postul de referent specialitate clasa II gradul principal treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Urbanism, trece in componenta Serviciului Autorizaţii in Construcţii

ART.4 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA NR.185/11.04.2007


   ROMÂNIA

 JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIREC
ŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA
BIROUL RESURSE UMANE
NR.    41061 / 27.03.2007


RAPORT

I. Analizând referatul nr. 42373/28.03.2007 al Direcţiei Urbanism din care rezulta următoarele atribuţii:

-    primirea cererilor, actelor si documentaţiilor prezentate de solicitanţi in vederea elaborării certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de demolare, etc.

-    verificarea cererilor, actelor si documentelor prezentate de solicitant, stabilirea eventualelor acte necesare, conform conţinutului documentaţiilor prevăzute de legislaţia in vigoare, in funcţie de actul ce urmează a fi eliberat si categoriile de lucrări solicitate,

întocmirea actelor corespunzătoare (certificate, autorizaţii, procese verbale de
recepţie) in condiţiile respectării si aplicării corecte a prevederilor legale in vigoare,
referitoare la activitatea de urbanism, construcţii, avize si acorduri necesare, in
funcţie de specificul lucrărilor.

trebuie îndeplinite in termenele legale, se solicita    următoarea modificare a statului de funcţii:

1.  postul de inspector clasa I gradul superior treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Autorizaţii in Construcţii, Direcţia Urbanism trece in componenta Serviciului Urbanism

2.            postul de referent specialitate clasa II gradul principal treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Urbanism, trece in componenta Serviciului Autorizaţii in Construcţii

Propunem operarea acestei modificări de posturi in statul de funcţii.

I. Analizând referatul nr.41339/27.03.2007 al Direcţiei Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe din care rezulta ca programul de lucru al administratorilor din cadrul Serviciului Administrare Cluburi Pensionari se desfăşoară in regim de tura, inclusiv in zilele de repaos săptămânal, respectiv sâmbăta si duminica, iar pentru perioada mai - septembrie vor funcţiona 7 cluburi de vara pentru pensionari, amplasate in principalele parcuri ale oraşului. Din aceste considerente se solicita suplimentarea statului de funcţii al acestui serviciu cu 2 posturi contractuale cu studii liceale astfel:


-     Administrator grad profesional I

-     Administrator grad profesional II

Astfel, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, se vor utiliza 612 posturi din care 64 funcţii publice de conducere, 484 funcţii publice de execuţie si 64 posturi contractuale.


DIRECTOR EXECUTIVJXA.P.L., CONSTANTIN RACU

 


ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA

 


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa nr 2 la Hotararea nr ............


STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

crt

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

studii

Clasa

Gradul profesional

Treapta

Salarizare

Total

funcții publice

Funcție

Contractuala

Nivel

studii

Treapta

Număr

Funcții

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Primar

s

*1

2

Viceprimar

s

1

3

Viceprimar

s

1

3

1

Secretar municipiu

s

1

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Sef birou - Insp.spec

s

II

1

2

Inspector spec

s

II

1

3

Referent

m

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

Expert probleme romi

s

I

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE

CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

3

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

8

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

Sef serviciu

Auditor

s

I

SUPERIOR

2

1

2

Auditor

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

s

I

PRINCIPAL

1

3

5

Auditor

s

I

ASISTENT

2

1

6

Auditor

s

1

ASISTENT

3

1

7

Auditor

s

1

1

TOTAL POSTURI

8

1

DIRECȚIA INTEGRARE EUF

tOPEANA, MEDIU Șl PR

.OG RAME

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

3

inspector

s

i

ASISTENT

3

1

4

inspector

s

i

DEBUTANT

1

5

Referent

m

iii

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

ASISTENT

2

4

3

Consilier

s

i

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

BIROU PROGRAME Șl PROIECTE

1

Sef birou

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

1

PRINCIPAL

3

1

3

Consilier

s

1

ASISTENT

2

1

4

Consilier

s

1

ASISTENT

3

2

5

Consilier

s

1

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier jur.

s

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

l

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

5

I

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

6

Consilier

S

I

ASISTENT

3

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

3

3

IC

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ Șl PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

8

Referent

m

Iii

SUPERIOR

2

2

9

Referent

m

lil

SUPERIOR

3

1

10

Referent

m

Iii

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

Iii

ASISTENT

2

1

1?

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

17

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

s

l

PRINCIPAL

2

1

5

Referent

m

Iii

SUPERIOR

1

2

6

Referent

m

iu

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURI

7

SEVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Consilier juridic

s

»

SUPERIOR

3

1

2

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

1

3

3

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

2

1

4

Consilier juridic

s

1

ASISTENT

2

8

5

Consilier juridic

s

1

ASISTENT

3

1

6

Consilier juridic

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

9

Inspector specialitate

s

I

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Consilier

$

1

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

5

1

PRINCIPAL

3

2

5

Inspector

S

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

9

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

13

D

RECTIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef birou

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

5

1

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

5

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

3

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

4

Referent

m

III

SUPERIOR

1

55

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

6

Casier

m

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

inspector

s

1

SUPERIOR

2

2

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

7

Referent

m

III

ASISTENT

3

2

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

6

Referent spec

ssd

li

ȘlIPERIOk

1

T”

7

Referent

m

IU

SUPERIOR

1

1

8

Referenl

m

HI

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

UI

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA S

ERVICII

PUBLICE

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Șl TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

s

t

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

4

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

5

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

6

Referent

m

iii

PRINCIPAL

2

1

7

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

8

Magaziner

m

1

2

TOTAL POSTURI

8

2

SERVICIUL TRAFIC RUTIER

ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

2

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

3

8

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

9

Referent spec

ssd

II

PRINCIPAL

2

1

10

Referent

m

UI

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE

SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

1?

Magaziner

9

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

DIRECȚIA URB

ANISM

1

Arhitect Sef

Consiiier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director exe adj

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

7

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

8

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

5

Consilier

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

4

7

Inspector

ș

I

ASISTENT

2

1

8

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

2

9

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

2

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

13

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL POSTURI

20

1

DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director adj.executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

1

SUPERIOR

2

3

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

S

1

ASISTENT

2

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

I

4

inspector

5

1

SUPERIOR

1

4

5

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

9

Inspector

5

1

DEBUTANT

1

10

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

7

11

Referent spec

ssd

II

ASISTENT

3

1

12

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

13

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

14

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

15

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

16

Agent agricol

g

ii

1

TOTAL POSTURI

31

1

DIR

ECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Set Birou

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef birou

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Consilier

$

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

2

I

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

3

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

7

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

2

TOTAL POSTURI

10

D

RECȚIA FINANCIARA

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

5

i

SUPERIOR

1

1

3

inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

3

5

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

5

i

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

3

Referent

m

iii

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA ADMINIS1

rRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI P

RIVAT

1

Director executiv

Consilier

s

j

SUPERIOR

1

1

2

Director exadj.

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORIZARE AGENTl ECONOMIC

I

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

5

I

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

S

I

ASISTENT

2

8

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

4

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

10

Referent

ni

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

5

I

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

S

I

PRINCIPAL

3

1

8

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

9

Inspector

s

I

ASISTENT

2

6

10

Referent

m

Iii

SUPERIOR

2

2

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

TOTAL POSTURI

17

SERVICIUL ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

7

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA CORP CONTROL

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Director executiv adj.

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL ZONA 1

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

5

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

9

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

13

Secretar dactilograf

ni

I

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

3

7

Inspecloi

s

1

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

1

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

12

Secretar dactilograf

irt

1

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

8

Inspector

5

I

ASISTENT

3

1

9

Inspector

s

I

DEBUTANT

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

2

3

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA IV

1

Set serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

2

5

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

7

Inspector

S

I

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL

15

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

5

I

SUPERIOR

2

1

4

Consilier

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

ASISTENT

2

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

10

Referent

m

III

ASISTENT

3

2

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR S

CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

2

9

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

rn

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

ni

III

PRINCIPAL

3

1

13

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

16

DIRECȚIA RELAȚII INTE

^NAȚIONALE SI ORGA

MIZARE EVENIMENTE

1

Director executiv

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

i

ASISTENT

3

2

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

iii

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

2

4

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

5

Inspector

s

i

ASISTENT

3

4

6

Referent

m

iii

PRINCIPAL

2

1

7

Refe'ent

m

iii

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA 0

RGANIZARE Șl INFORIV

ATIZARE

1

Director executiv

Expert t ic

s

i

SUPERIOR

3

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Expert t i c

3

i

PRINCIPAL

2

1

2

Expert t i c

S

i

SUPERIOR

1

1

3

Expert t.i.c

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Expert 11 c

s

i

ASISTENT

3

1

5

Expert ti.c.

s

i

DEBUTANT

1

6

Refere ni

rn

III

ASISTENT

2

1

7

inspector spec.

s

IA

1

TOTAL POSTURI

6

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Referent spec.

ssd

SUPERIOR

1

1

6

Referent

fn

III

SUPERIOR

1

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE. DISPECERAT $1 CURIERAT

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

2

inspector

s

1

SUPERIOR

2

2

3

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

5

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

11

Curier

g/m

I

1

12

Curier

g/m

II

1

13

Referent

m

IA

1 {1/2 norma)

14

Referent

m

III

1

TOTAL POSTURI

11

4

SERVICIUL PENTRU COMIS

ILE DE S

3ECIALITATE ALE C.L.M.

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

l

SUPERIOR

3

1

6

Inspector

s

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

l

ASISTENT

3

1

8

Referent

m

HI

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

8

BIROUL ARHIVA

1

Sef birou Ins spec

s

IA

i

2

Referent

m

IA

1

3

Referent

m

1

1

4

Arhivar

m

1

2

TOTAL POSTURI

5

DIRECȚIA

ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE SI NEV

'OIASE

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE

CLUBURI PENSIONARI

1

Sef serviciu

Inspector specialitate

s

IA

i

2

Administrator

m

1

11

3

Administrator

m

II

9

4

Admmislrator

m

III

7

5

Secretar dactilograf

m

1

1

TOTAL

29

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

s

1

ASISTENT

1

4

4

Inspector

s

1

DEBUTANT

6

5

Referent spec

ssd

SUPERIOR

2

1

6

Referent

m

III

ASISTENT

1

5

7

Referent

m

III

DEBUTANT

4

8

Referent

m

1

2

9

Referent

m

III

2

10

Referent

m

deb

5

TOTAL

22

9

ANEXA 1

LA H.CX.M NR._I.


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

St OttTAR UI NUNICIPIIHUI COMSTAMȚ*

M

SERVICIUL

Ml»: «nnJltt ICCAI li i'fM'.i

43

3 - FUNCȚII DE CONDUCERE 40 - FUNCȚII DE EXECUȚIE

TOTAL - 43

T V _t_

V

DIRECTOR

SERVICIU, rtrnau comisiile

C£ SFEGALITA'E

A-E C.L.K.

KSW

arhiva

s

EXECUTIV

tunau. Auust*

► CVUtKU ANMOMB

0

«RVKIUl

ITAMCIVIW

► PRIMAR

anin mskm • buu

T

Mrt-HXCHM

A'

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

ttftfiau. iNtunaiAi ► »fc^itrn? civil»

a

V

survKJUt

AWOÎT *UtUf INTW

OTRrCTOR

EXECUTIV

âiiCu OfcOTCCIU MEDIULUI

0

Ll UMIItw

►l raoiUMUt tttoxfc

1

KIVXlu WHftUt

10

M*oun»ofc«M(

► sîmohoi

1

„▼ ..

V

V

V

V

Y

HM(nAAOW<*î*IA»»H <MLICA IWU

T?

turnau Mor.» »MMKE

U

Dirna u acv*axuutt CVMJHUA «5

9IRCCTU

MTklMONlU

M

DOUCTU

Ttwvicsiwunii

»

DIRECȚIA COMP rovine.

««

Y    Y

DIRECTOR    DIRECTOR

EXECUTIV    EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

’    Y

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

OIRECICft fc. executtv

AdlUVCI

tCUlUitoTMl lU»*« *ta»:tu wznaTTi»

►    ii MWU

2004

>4*4.1} MAU «Mkk

►    tl

DIRECTOR

executiv

AD3UKT

wwoa XHun»

.    tviticx

n

OIRtCIO*

► txccunv

A01UMCT

_ inco**rypC‘ S ► »rer»i«jk*

n    1

SR/Kureun;

• UZl-MKXtritW»

►    li

M»ncx«

UMIU'U*. IMUI

> u

n

UR VICIUI tA'RIMUNIV

»t

whkw «hmc w»wnn: ta

ItMVlCIUl «IX» 1

►    X

vim.iA

> MMXKTUfeMuut

IUvKlii.t«i«l»lA«r:<

-bttlCOUlMHIC

IIMKIl» JUtCMTOM o*m»i

“    u

SttVKM

CAOA5TWU

M

BlWJtl VVUUU w 31 «Xia-K-MUJU

MMM

_ 3t*.:<iu.jw>*j ►    15

Mwian ►    WSfOK

II

>.

iifeXt

► ÎUMKO C«M4M(

(

> «MVIGWI iova 3

X

urmi

ItltUtUMlAC

r

OIHECTOX > executiv

X01UHCT

SW^XTA Ct ■'OC S X'UOwSACkUJlCM

-U

ItMVlCIUl £0X1 1

►    X

MÎVXl-l £0M 1

►    X

DKKTU

«MUhXH

11

MAK ri» WUUPVMtA

MUTAT

Y

oerectu

flVWtUEU

t*

DIKtCîlACMGMAlCMZ

«peoaxAnzAtt

u

HMOU104% L41l/«wnc«u.l • 1 IkUN^Jj e,T'M(>T|

u

pntCTXA AKSTtMTA

POVtS.'j «RVCvLWlC «tftfYMaftlAfrtlaU u

Y

y

y

Y

Y

ARHITECT

SEF

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTIV

DlfttCtOK ► txtcunv

AOMKT

OIRTCTOR ►    extCtrrrv

AfiMMCY

OIRtCICM ► executiv

AtUWVCI

9IR0LK

PtrCOUTUAU

iflfnC-L UL4TO ► :KTi»^*r.cn»a

T DIMEC1O* EXECUTIV AOJUHCT

(Hainii.

►    «wtl

11

»K.iaui «inwsMm ► mciKTOjcn:

sm viciu; autor iu«

> Af4hTlK0H0MlCI

znrcoA S< uwmX > CTATDC XMGl

IS

► vxfjii. u«nsiuit (ut ta: P’MWswlI

a_

2J

»

«RVIC1UI ►    UMIAIlM

MVICIUI

W

11

UlrXIll

►    C«CA£!uHIt

11

kwju-»w;:mwi

caxb«iru^uoa*

Mcnjitjr

a

ftffeftOA »acnnn ► osnsuiae

u

«rrzVA IHMMOKt 43 UtCVUHt

► CtWRlCrt • VUV4UU

,r

(twx>A »nt>ia> >u tnfcuiu iwMsni»

>:»>.<•

it

64 • FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

484 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

64 - POSTURI CONTRACTUALE

TOTAL•612