Hotărârea nr. 184/2007

Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 01.05 - 15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. in vederea realizarii in comun in statiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului international nautic pentru ambarcatiuni de marc putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula intre 31.08-02.09.2007


    ROMÂNIA
   JUDEŢUL CONSTANTA
   CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H OTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării Municipiului Constanţa, în perioada 01.05 -

15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. în vederea realizării în comun   în

staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internaţional nautic pentru

ambarcaţiuni de marc putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula

între 31.08-02.09.2007.

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in şedinţa ordinara din data

De 11.04.2007; 

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre. Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale. Buget finanţe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l. Comisiei juridice nr.5 si Referatul nr. 43505 din 30.03.2007 al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente;

Având în vedere   adresa nr. 39074 din 22.03.2007 a S.C. POWER MARINE S.R.L

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. e) , alin.7 lit. a) si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală / republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă cooperarea Municipiului Constanţa, în perioada 01.05 -15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. în vederea realizări în comun, în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula între 31.08-02.09.2007.

Art.2. Se aproba finanţarea cu suma de 1,4 milioane lei a acţiunilor ce vor fi executate de Municipiul Constanţa în cooperare cu SC Power Marine Constanta SRL în vederea promovării, organizării şi desfăşurării în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix".

Art.3. Se aproba punerea la dispoziţie, în perioada 01.05 - 15.09.2007, a unor terenuri limitrofe lacului Siutghiol aparţinând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului Constanta, in vederea desfăşurării de activităţi de alimentaţie publică, comerţ, şi promovare a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula între 31.08 -02.09.2007 în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol conform anexei ce urmează a fi întocmiiă după identificarea ulterioară a eventualelor locaţii.


Art. 4 Se aprobă contractul cadru privind cooperarea Municipiului Constanţa, în perioada 01.05 - 15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. în vederea realizării în comun , în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „ Romanian Grand Prix " ce se va derula între 31.08-02.09.2007.

Art5 Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean, SC Power Marine Constanta SRL, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Relaţii Internationale si Organizare Evenimente, Direcţiei Corp Control in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA
NR.184/11.04.2007


CONTRACT CA ORI  PRIVIND COOPERAREA
NR.                    DIN

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Municipiul Constanta, ca persoana juridica de drept public, legal reprezenta prin Primar Radu Ştefan Mazăre, cu sediul in Constanta, B-dul Tomis nr.51, avan> cont curent nr. 245902204785631 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, i calitate de PARTENER

Si

S.C. Power Marine S.R.L., cu sediul in Constanta, str. Mircea cel Batran n
147, bl. TD 3 C, parter, înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul
cont nr.
                                                , deschis la

reprezentata prin d-1 Administrator lonut Barbu, in calitate de PARTENER

Părţile au convenit incheierea prezentului contract de cooperare.

II. DISPOZIŢII GENERALE

Art.l    Cooperarea   creata   in   baza   prezentului   contract   este   o   asociat independenta si fara personalitate juridica si are la baza următoarele principii:

-         independenta comerciala si juridica a fiecărui partener;

-         asistenta comerciala, manageriala si juridica acordata reciproc;

-         prioritate in prestarea de servicii in realizarea scopului cooperării.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2  Obiectul  contractului  ii constituie cooperarea a pârtilor semnatare vederea realizării in comun   în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol   a concursu internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Gra. Prix" ce se va derula între 31.08-02.09.2007.

Art.3  Cooperarea convenită prin prezentul contract va desfăşura activital stabilita, după următoarele principii:

a)           independenta juridica si comerciala a fiecărui membru asociat;

b)           sprijin reciproc si prioritate in prestarea de servicii necesare in realizarea scopu cooperării.

i


IV. APORTUL PÂRTILOR

Art.4 Bunurile si drepturile aduse ca aport in cooperare nu constituie capital social al acesteia. Cooperarea nu da naştere unui patrimoniu distinct de cel al partenerilor.

Art.5 Aportul Municipiului Constanta in realizarea obiectului contractului consta in punerea la dispoziţia SC. POWER MARINE S.R.L, atât în perioada premergătoare, cat si in cea a desfăşurării evenimentului, a unor terenuri, limitrofe lacului Siutghiol, aparţinând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului Constanta, pentru activităţi de alimentaţie publica, comerţ, şi promovare a evenimentului, precum si plata unei sume in valoare de maxim 1,4 milioane lei, din care se vor asigura plaţi necesare promovării si desfăşurării in condiţii corespunzătoare a competiţiei, in conformitate cu anexa ce urmează a fi întocmita după identificarea ulterioara a eventualelor locaţii.

Art.6 Aportul Primăriei Municipiului Constanta se va vira in contul S.C. POWER MARINE S.R.L., după cum urmează:

-         30 % din totalul sumei stabilite in teremen de 3 (trei) zile de la data semnării contractului ;

-         Diferenţa de 70 % din suma stabilita, pana cel târziu la 01.08.2007.

Art.7 Aportul S.C. POWER MARINE   S.R.L. in realizarea obiectului contractului consta in :

-         promovarea imaginii Municipiului Constanta si a staţiunii turistice Mamaia prin materiale publicitare, bannere, conferinţe de presa, materiale video si orice alte mijloace in scopul explicit de câştigare a unei notorietăţi maxime pe plan naţional si, mai ales, pe plan internaţional ;

-         inmanarea a cel puţin unui premiu important de către un reprezentant al Primăriei Municipiului        Constanta;

V. DURATA CONTRACTULUI

Art.8 Prezenta coperare se incheie pentru perioada 01.05.2005-15.09.2007 in vederea organizării şi desfăşurării în staţiunea Mamaia, pe Iacul Siutghiol a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula între 31.08 - 02.09.2007

Art.9 Cooperarea încetează la expirarea duratei contractului sau prin reziliere, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

VI. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR

I. Obligaţiile Municipiului Constanta:

Art. 10 Sa aprobe si sa avizeze proiectul prin care s-au stabilit de comun acord modalitatea de desfăşurare a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix".

T


Art.ll Permite si pune la dispoziţie amplasamentele, acolo unde este cazul, pentru instalarea banncrelor, afişelor, precum si desfăşurarea celorlalte activităţi de publicitate pentru promovarea evenimentului.

II. Obligaţiile S.C. POWER MARINE S.R.L.:

Art.12 Sa realizeze intr-o maniera profesionala promovarea Municipiului Constanta in toate materialele publicitare si de prezentare a evenimentului atât pe timpul pregătirii, cat si pe durata desfăşurării acestuia.

Art.13 Sa aloce un număr suficient de personal si de resurse proprii pentru realizarea concursului nautic stabilite de comun acord conform proiectului prezentat Primăriei.

Art.14 Sa deruleze proiectul conform celor agreate de comun acord cu Primăria Municipiului Constanta in locaţia stabilita.

Art.I5 Sa respecte termenele si condiţiile proiectului.

Art.16 Sa asigure desfăşurarea concursului nautic la un nivel de calitate corespunzător si la termenele prevăzute in contract.

Art.17 Sa asigure plata tuturor avizelor si autorizaţiilor necesare.

Sa justifice prin documente modul de cheltuire a sumelor puse la dispoziţie de către Municipalitatea Constanta, in termen de 30 de zile de la încheierea evenimentului.

VII.  CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIERII

Art.18 S.C. POWER MARINE S.R.L. va putea lua orice hotărâre necesara bunei desfăşurări a cooperării.

Art.19 In relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile asumate precum si pentru eventualele prejudicii cauzate, va reveni exclusiv S.C. POWER MARINE S.R.L.

Art.20 S.C. POWER MARINE S.R.L va tine contabilitatea cooperării si va asigura intocmirea tuturor documentelor contabile cerute de legea romana.

Art.2! S.C. POWER MARINE S.R.L este de acord cu verificarea de către Municipiul Constanta a modului de organizare si desfăşurare a concursului nautic ori de cate ori acesta va solicita acest lucru.

VIII. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.22 Contractul încetează Ia expirarea termenului iniţial pentru care a fost încheiat.

Art.23 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin przentul contract de către una din parti, da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de

daune interese.

IX. FORŢA MAJORA

Art.24 Prin forţa majora părţile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligaţiilor comerciale asumate de către

i


 

 oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiţia ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art.25 Forţa majora apară de răspundere partea care o invoca. Art.26 Atât inceputul cat si sfârşitul perioadei de forţa majora, dovedita conform legislaţiei romane, va fi notificata de partea care o invoca celeilalte parti in maxim 5 zile de la apariţie, respectiv încetare. Daca notificarea nu este făcuta in acest termen partea care reclama forţa majora nu va beneficia de efectele ei.

X. LITIGII

Art.27 Orice neînţelegere ivita in legătura cu executarea contractului se va soluţiona pe cale amiabila iar în caz contrar, va fi supusa judecării de către instanţele competente material si teritorial.

XL DISPOZIŢII FINALE

Art.28 Modificarea clauzelor contractuale se poate face de comun acord prin act adiţional, la iniţiativa pârtilor.

Art.29 Prezentul contract va fi interpretat conform legislaţiei in vigoare din România.

Art.30 Prezentul contract de cooperare constituie titlu executoriu, fiind considerat pact comisoriu de gradul IV.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, spre cele legale.

MUNICIPIUL CONSTANTA                  S.C. POWER MARINE S.R.L.

PRIMAR                                                                  ADMINISTRATOR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

1


     ROMAN|A

Constanta

Municipiul Constanta

DIRECTIA RELAŢII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE
SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE

                                

REFERAT

La nivel mondial, anual, în cele mai renumite oraşe de pe glob se desfăşoară pe etape concursul internaţional nautic Class One pentru ambarcaţiuni de mare putere care ating viteze de peste 250 km. în Europa acesta se derulează în Atena (Grecia), Oslo (Norvegia), Marsilia (Franţa) şi Portorose (Slovenia), ocazie cu care, datorită renumelui său şi a interesului pe care-l generează, face ca acolo unde are loc să se găsească, pe perioada desfăşurării lui, pe lângă organizatori şi un număr foarte mare de turişti. Rcnumele său este dat de spectaculozitatea şi periculozitatea întrecerilor care au loc ca urmare a vitezei foarte mari cu care se deplasează ambarcaţiunile. Datorită acestui aspect este echivalentul Formulei 1 din automobilism.

în permanenţă organizatorii concursului primesc solicitări cu propuneri de a se organiza noi etape şi in alte oraşe sau staţiuni de pe glob.

Forurile sportive internaţionale, ca urmare a proiectului înaintat de S.C. POWER MARINE S.R.L., cât şi datorită saltului calitativ al turismului din staţiunea Mamaia, au decis ca, începând cu acest an (perioada 31.08. - 02.09.2007) România să organizeze anual în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol una din etapele concursului internaţional nautic Class One pentru ambarcaţiuni de mare putere, sub denumirea de „Ronianian Grand Prix".

Scopul deschis si declarat al Municipiului Constanta de cooperare in vederea realizării uneia din cele mai importante competiţii nautice din lume este câştigarea unei notorietăţi meritate de către staţiunea turistica Mamaia si Municipalitatea Constanta atât pe plan intern cat si, mai ales , pe plan internaţional.

Prin adresa nr. 39074 din 22.03.2007 S.C. POWER MARINE S.R.L., ca deţinătoare unică a drepturilor de organizare în România 3 concursului de mai sus, a înaintat Consiliului Local Municipal propunerea de parteneriat privind cooptarea ca co-organizator a Primăriei Municipiului Constanţa. Printre obligaţiile propuse să revină Primăriei Municipiului Constanţa în cadrul parteneriatului este şi cea referitoare la susţinerea cu suma de 1,4 milioane lei a efortului financiar necesar promovării, organizări şi desfăşurării în condiţii foarte bune a acestui eveniment.

Se mai solicită, totodată, ca Primăria Municpiului Constanţa să asigure pe domeniul public sau privat suprafeţele de teren şi spaţiile necesare derulării activităţilor privind buna organizare şi desfăşurare a concursului.

Considerăm că organizarea acestui concurs în staţiunea Mamaia nu va face decât să vină în sprijinul creşterii renumelui şi recunoaşterii internaţionale a municipiului

Ud Tomisnr SI.Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040-41 -7O8IO5.87O0 CONSTANTA -ROMÂNIA


Constanţa, cât şi a dezvoltării turismului românesc în zona litoralului ca urmare a numărului mare de turişti (peste 150.000 ) ce vor participa Ia acest eveniment şi care, cu siguranţă, vor aprecia şi vor populariza pozitiv condiţiile oferite de municipalitate şi operatorii de turism. Apreciem că , în viitor, promovarea ce se va realiza de către turiştii şi organizatorii prezenţi la concursurile ce vor avea loc vor conduce la creşterea notorietăţii staţiunii Mamaia şi a municipiului Constanţa în lume, dar mai ales în Europa.

Analizând cele arătate mai sus, precum şi avantajele morale (recunoaşterea internaţională a României, implicit a Municipiului Constanţa) şi financiare (numărul mare de turişti prognozaţi a fi prezenţi) ce decurg din organizarea acestui eveniment considerăm că este necesară şi oportună realizarea parteneriatului de colaborare cu S.C. POWER MARINE .R.L, precum şi susţinerea cu suma de 1,4 milioane lei a efortului financiar necesar promovării, organizări şi desfăşurării în condiţii foarte bune a concursului internaţional pe apă Class One „Romanian Grand Prix".

In acest sens, având în vedere prevederile art. 251-256 din Codul Comercial din 10.05.1887 şi actualizat până la data de 14.08.2003, precum şi cele ale Dispoziţiei primarului nr. 576 din 23.02.2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2 B la O.U.G. NR. 34 / 2006, prevederilor art.36 alin. 7 lit. a) vă rugăm să aprobaţi iniţierea proiectului de hotărâre prin care să se aprobe de către Consiliul Local Municipal Constanţa cooperarea Municipiului Constanţa, în perioada 01.05 - 15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. în vederea realizării în comun în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula între 31.08-02.09.2007.


DIRECTOR
 PETRICĂ MUNTEANU

 


ŞEP SERVICIU
LIVIU PÂTRAŞCU


VIZAT

SERVICIU JURIDIC STANECI TIBERIU


NICOLAI NUŢU

ÎNTOCMIT CONSILIER


Măas

Class ane


Ramanian GRAND PRIX

MAMAIA 3i AUGUST - î KPIEMBPc 2037


 


Propunere de parteneriat

Către Primăria Municipiului Constanţa

în atenţia domnului Primar Radu Ştefan Mazăre

Domnule Primar Radu Ştefan Mazăre,

Power Marine Constanţa este deţinătoarea drepturile de organizare pentru România ale Class 1 World Powerboat Championship.

Class One reprezintă echivalentul Formulei 1 pe apă şi este cea mai spectaculoasă cursă de ambarcaţiuni de mare putere. Class One este un spectacol de mare viteză, de artă a pilotajului, de putere tehnologică şi financiară, o competiţie în care sunt înscrise ambarcaţiuni cu dublu motor de 900 de CP, care ating viteze de peste 250 de kilometri pe oră, în condiţii absolut imprevizibile.

Staţiunea Mamaia aduce acum România în circuitul acestui campionat mondial de mare vizibilitate şi prestigiu. Acest lucru a fost posibil datorită schimbărilor pozitive prin care au trecut Constanţa şi Mamaia în ultimii ani.

Pentru prima dată Mamaia este parte în acest circuit fabulos, alături de Atena (Grecia), Arendai şi Oslo (Norvegia). Marsilia (Franţa), Portorose (Slovenia), Doha (Qatar), Dubai (Emiratele Arabe Unite) înaintea unor oraşe precum Moscova sau Rio de Janeiro care şi-au manifestat interesul, dar nu au intrat în circuit.


MJrcea Cei Bairân w 147. bl. TD3C paner 900592 Conslanla. România iei.:   ♦ 40 241 55 00 60 isx:    .40341 405405 v.w* po we>- na rme. (O


Pawermarine


Classane

®


Rnmanian GR AND PRIX

:   : '"i"L-■ . '

t.iau'iA 3- AUGI


Având în vedere amploarea acestui eveniment şi importanţa lui pentru promovarea staţiunii Mamaia şi a Constanţei, Power Marine vă solicită sprijinul administrativ şi financiar pentru organizarea competiţiei pe Lacul Mamaia în perioada 31 august - 2 septembrie 2007.

în acest sens, vă propunem să finanţaţi în calitate de co-organizator, o parte a cheltuielilor, cu suma de 2 milioane RON, precum şi cu acordarea unor spaţii din categoria domeniului public şi privat a Municipiului Constanţa pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi comerţ, promovare a evenimentului în staţiunea Mamaia în perioada sezonului estival 2007.

Oferta noastră prin acest parteneriat şi a beneficiilor este prezentarea instituţiei:

-       menţionarea instituţiei pe materiale de prezentare

-       comunicate de presă

-       afişe publicitare

-       materiale video de promovare

materiale publicitare amplasate la locul desfăşurării evenimentului 10bannere

-     înmânarea  unui  premiu  de  către  un  reprezentant  al  instituţiei
dumneavoastr
ă.

Cu deosebită stimă şi cu speranţa unei colaborări fructuoase,


Administrator

lonuţ Barbu

Power Marine Constanta--

Contact:

Tel.: 0241.550.060 GSM: 0724.242.020. E-mail: ionut.barbu(3>rdsct.ro


  


Muced Col Badă» ni 147. di T03C. panet 900592 Cwisianw. Românca tel.:   . 40 241 55 00 60 lax.   .-40 341405 405 wwwpOACr-mariiic io