Hotărârea nr. 183/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (MARINESCU ANTONELLA) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA» SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII IN STRĂINĂTATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (MARINESCU ANTONELLA) PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE ÎNFRĂŢIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMÂNIA SI ORAŞUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA» SI APROBAREA CHELTUDZLILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ÎNTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA DIN DATA
DE 11.04.2007;

LUÂND EV DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICIULUI DE RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE, AVIZUL COMISIEI NR.1 BUGET-FINANTE;

AVÂND IN VEDERE PREVEDERILE LEGII NR. 518/1995 PRIVIND UNELE DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PERSONALULUI ROMAN TRIMIS IN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR, MODIFICATA PRIN H.G. NR.606/1996, H.G. NR. 420/1998, H.G. 359/1999, SI H.G. 436/ 2002, HGR 1162/23 IULDE 2004 PRECUM SI ALE H.C.L.M NR. 73/1997;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART36 ALIN. 2, ALIN. 4, LIT. a, ART.51 ALIN. 6 SI ART 115AL1N. 1, LIT b DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA MODIFICATA,

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - SE APROBA CHELTUIELILE DE DEPLASARE SI ACORDAREA DIURNEI LEGALE OCAZIONATE DE DEPLASAREA CONSILIERULUI MUNICIPAL MARINESCU ANTONELLA INTR-O DELEGAŢIE OFICIALA LA MAKASSAR IN PERIOADA 12 - 27 APRILIE, LA INVITAŢIA PRIMARULUI ORAŞULUI MAKASSAR. ACESTE CHELTUIELI VOR FI SUPORTATE DE LA BUGETUL LOCAL.

ART.2 - COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE AL CONSDLIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DBRECTIEI FINANŢE, SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, CONSILIERULUI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASAREA IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURn JUDEŢULUI CONSTANTA SPRE ŞTIINŢA.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA

NR.183/11.04.2007

CONSTANTA