Hotărârea nr. 182/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA


ROMÂNIA

judeţul constanta municipiul constanta

Consiliul localHOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE INFRĂŢIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMÂNIA SI ORAŞUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ÎNTRUNIT IN SEDLNTA ORDINARA DIN   DATA DE 11.04.2007;
LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICIULUI RELATJJ INTERNATIONALE -PROTOCOL SI AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE; IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 16, ALIN. 1 SI 2, ART. 36, ALIN. 2, LIT. E, ALIN 7, LITERA b SI ART 115, ALIN. 1, LIT b DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA LOCALA, REPUBLICATA.

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - SE APROBA ACORDUL DE ÎNFRĂŢIRE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA (ROMÂNIA) SI ORAŞUL MAKASSAR (REPUBLICA INDONEZIA) CONFORM ANEXEI CARE FACE PARTE INTEGRATA DIN PREZENTA HOTĂRÂRE.

ART.2 - COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, IN VEDEREA ADUCERE LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA, SPRE ŞTIINŢA.

PREŞEDINTE SEDINTA
NR.182/11.04.2007

CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIM
ĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL  RELAIII INTERNATIONALE

Aprobat
 Primar Radu SlefanAîazare

Viceprimar Gabriel Stan

REFERAT

Urmare a vizitei pe care Excelenta Sa. Doamna Ambasador a Republicii Indonezia la Bucureşti. Nuni Turnijati DJOKO a efectuat-o la Primăria Municipiului Constanta pe 11 august 2006. si a propunerii acesteia privind oportunitatea înfrăţirii intre oraşele Constanta si Makassar. Primăria Municipiului Constanta a dat curs invitaţiei pârtii indoneziene de a semna un acord de cooperare intre cele doua oraşe. pornind de la ideea extinderii sferei relaţiilor bilaterale romano-indoneziene in plan multilateral.

In contextul politicii externe a Romanici care promovează relaţiile bilaterale de cooperare axate pe interesul economic reciproc, consideram oportuna diversificarea relaţiilor de cooperarea politica, economica si culturala cu spaţiul Asiei de Sud Est. prin apropierea de acest oraş cu valenţe turistice si culturale ce pot ser\ i ca exemplu de buna practica, si propunem spre dezbaterea Consiliului Local Municipal PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFRĂŢIREA ORAŞELOR CONSTANTA (ROMÂNIA) SI MAKASSAR (REPUBLICA INDONEZIA).

Menţionam ca acest demers arc avizele Ministerului Afacerilor Externe al Romanici si Ministerului Administraţie si Internelor, conform prevederilor Legii Nr. 215/2001. privind administraţia publica locala. ART. 14. ALIN. 1 SI 2. ART. 38. LIT "X". referitoare la încheierea de acorduri de colaborare intre autorităţi locale din România si entităţi administrative de peste hotare.

 

Director Executiv
Petrica Munteanu

 

 

 

 

 

Bd. Tomis nr. 51 /Tel. 0040241708105 / fax 0040241708101 HWH.primaria-consInnia.ro


ACORD DE ÎNFRĂŢIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMÂNIA SI ORAŞUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA

Oraşele Constanta si Makassarau ea/.ut de aeord sa incheic acest "Acord de înfrăţire" care vi/ea/a cooperarea intre ele in domeniile culturii, informaţiei, ştiinţei. tehnicii, artelor, mediului Înconjurător, sănătăţii, economiei, sportului si turismului, in cadrul întăririi relaţiilor reciproce si având in vedere ea ambele popoare sunt capabile sa isi intareasca viitoarele relaţii de prietenie.

Constanta si Makassar decis sa semneze prezenta declaraţie de înfrăţire care va sen i drept linie directoare a unui inter-schimb reciproc avantajos in sferele de interes comun.

In acest cadru, părţile sunt de acord asupra bazelor determinante ale următoarelor articole;

Articolul I:

Părţile vor încuraja cooperarea reciproca in domeniile de mai sus.

Articolul 2:

['ariile vor sprijini cooperarea intre instituţii in vederea obţinerii de avantaje din experienţa comuna in domeniile culturii, ştiinţei, informatici, tehnicii, artelor. turismului, mediului, sănătăţii si sportului.

Articolul 3:

Părţile vor face schimb de experţi si personal pentru a putea beneficia de experienţa comuna si pentru a inbunatati activităţile. Fiecare parte va asigura oportunităţile de training si educaţie vocalionala in perioade asupra cărora părţile vor cădea de acord.

Articolul 4:

Părţile se vor strădui sa participe la conferinţe ştiinţifice, seminarii. întâlniri si calatorii

de explorare din flecare dintre oraşe in vederea inbunatatirii relaţiilor dintre ele.

Articolul 5:

Părţile se vor sprijini reciproc in domeniul tehnic si se vor informa in legătura cu

dezvoltările tehnicii si oportunităţi de investiţii.

Articolul 6:

Părţile isi vor numi străzile, pieţele publice, intersecţiile si alte locuri cu activitate sociala si culturala, conform numelor ce reflecta valorile culturale si istorice ale fiecărei dintre ele.

Articolul 7:

Părţile se vor strădui sa încurajeze promovarea culturala reciproca prin activităţi de gen schimba publicaţii si documente informative.


Articolul 8:

Părţile se vor sprijini reciproc in intalnirile internaţionale si vor coopera in toate

domeniile internaţionale.

Articolul 9:

Părţile se vor strădui s;i ofere cadrul de întâlnire pentru organizaţii, agenţii si oameni de

afaceri interesaţi in cooperarea in activităţi economice comune.

Articolul 10:

Acest protocol este semnat in anul........................... pe data de.................. in limbile romana.

bahasa indoneziana si engleza in trei copii originale, flecare fiind in mod egal autentica. iar implementare prevederilor prezente va începe din momentul semnării Acordului.


Pentru oraşul Makassar

Primar H. ILHAM ARIF.F SIRAJUDDIN


Pentru oraşul Constanta

Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE