Hotărârea nr. 180/2007

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE" AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI TRANDAS EMIL

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


                                                                     HOTĂRÂRE
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI TRANDAS EMIL

CONSILIUL   LOCAL   AL   MUNICIPIULUI   CONSTANTA,   ÎNTRUNIT   IN   ŞEDINŢA

ORDINARA DIN DATA DE 11.04.2007;

LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PEZENTATA DE DL CONSILIER DANUT MOISOIU, AVIZUL COMISIEI NR. 4, AVIZUL COMISIEI NR. 5, REFERATUL DIRECŢIEI   RELAŢII   INTERNATIONALE   SI   ORGANIZARE   EVENIMENTE   -   NR

....................... PRECUM SI PROCESUL VERBAL DE AVIZARE A HOTĂRÂRII PRIVIND

ACORDAREA TITLULUI DE " CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA " DOMNULUI TRANDAS EMIL.

VAZAND PREVEDERILE HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA NR. 629/1995 SI 323/1999 PRIVIND ADOPTAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 279/1995 PRIVIND INSTITUIREA SI DECERNAREA TROFEULUI CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL PENTRU ACTIVITATE SI MERITE DEOSEBITE IN DOMENIUL ECONOMIC SI FINANCIAR-CONTABIL, SI NR. 311/1996 PRIVIND ACORDARE NUMELUI DE "AMFORA" TROFEULUI CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 36, ALINEATUL 8 SI ART 115, ALIN I, LITERA b DIN LEGEA NR 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA REPUBLICATA.

HOTĂRĂŞTE:

ART. L SE CONFERĂ TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI TRANDAS EMIL;

ART. 2 SECRETARIATUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DIRECŢIEI RELAŢII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE SI DOMNULUI TRANDAS EMIL IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA SPRE ŞTIINŢA.

ADOPTATA DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

CONSTANTA                                                                   PREŞEDINTE ŞEDINŢA

NR.180/11.04.2007

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


                                    ROMÂNIA

                       Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Direcţia Relaţii Internationale si Organizare Evenimente

Serviciul Relaţii Internationale - -

Aprobat
Primar
Radu Ştefan Mazăre

REFERAT

Pentru meritele sale deosebite si implicarea in dezvoltarea si modernizarea municipiului Constanta de-a lungul întregii sale perioade de activitate, va supunem aprobării propunerea de acordare a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanta domnului Trandas Emil.

Domnul Trandas Emil s-a evidenţiat prin implicarea sa in domeniul financiar si economic, in dezvoltarea si extinderea reţelei stradale, a alimentarii cu apa si canalizare, dezvoltarea reţelei de transport prin introducerea troleibuzelor si tramvaiului, aflandu-se si in grupul iniţiator al introducerii sistemului de încălzire cu gaze in municipiul Constanta.

Pentru activitatea sa laborioasa si implicarea in viata si dezvoltarea urbei, s-a întocmit prezentul referat de iniţiere a acordării titlului de cetăţean de onoare al municipiuluiConstanta, domnului Trandas Emil.

Director,
Petrica Munteanu

 

Primăria Municipiului Constanta, Tel: 0040-241-7081-5, Fax: 0040-241-7-101

www.primaria-constanta.ro


 ROMÂNIA

judeţul constanta

Primăria Municipiul Constanta

consiliul local


PROCES VERBAL DE AVIZARE A HOTĂRÂRII PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"

DOMNULUI      TRANDASEMIL

IN BAZA PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE STIPULATE IN STATUTUL MUNICIPIULUI CONSTANTA (CAPITOLUL NR. V), PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE, S-A ÎNTOCMIT PREZENTA COMISIE DE INIŢIERE A PROCEDURILOR DE ACORDARE A ACESTUI TITLU DOMNULUI TRANDAS EMIL

Comisia a luat la cunostiinta expunerea de motive a Domnului Primar, referatul Direcţiei Relaţii Internationale si Organizare Evenimente si Avizele Comisiilor juridica si de Cultura din cadrul Consiliului Municipal Constanta.


PRIMAR


RADU ŞTEFAN MAZĂRE


 


VICEPRIMAR


GABRIKLSTAN


 


VICEPRIMAR


NICOLAE NEMIRSCHI

        Lucian Balut

 

 


Preşedinte Comisie Buget Finanţe        Antonella Marinescu


 

Preşedinte Comisie Cultura

Preşedinte comisie Juridica                  Danut Moisoiu

Preşedinte Comisie Urbanism              Dumitru Calota   

Preşedinte Comisie servicii Publice     Nicolae Moga


Comisia a hotărât in unanimitate propunerea spre dezbaterea plenuluia prezentei propuneri.