Hotărârea nr. 18/2007

Hotarare privind achizitionarea fara plata a doua vedete maritime si amplasarea acestora în Municipiul Constanta

               ROMÂNIA

Judeţul Constanta
Municipiul Constanta
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea fără plată a două vedete maritime

şi amplasarea acestora în Municipiul Constanta

 

 

Consiliul   Local   Municipal   întrunit  în   şedinţă   ordinară   la   data   de 30.01.2007;
Luând în dezbatere Expunerea de motive a D-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, rapoartele comisiilor de specialitate, nr.
I - buget - finanţe, nr. 2 urbanism, nr. 3 - servicii publice şi nr. 5 - juridică precum şi Referatul Direcţiei Servicii Publice;

Văzând adresa nr. 3 397/2007 a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră ;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. Md", alin. 6 , lit. "a", pct. 19 şi art 1207, alin. 1, lit. "b", din legea nr. 286 / 2006, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea prin transfer fără plată a două vedete maritime de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa precum şi achiziţionarea lucrărilor de transport.
         Art. 2. Se aprobă amplasarea celor două vedete maritime în municipiul Constanţa conform planurilor de situaţii anexate, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta Hotărâre Direcţiei Servicii Publice - Serviciului Dotări Urbane , Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare, în vederea aducerii la îndeplinire, şi Prefecturii Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din         membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
                               CONTRASEMNEAZĂ ,

                                                                                              SECRETAR
CONSTANTA
NR.18/30.01.2007România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Direcţia Servicii Publice

serviciul dotări urbane-ecarisaj-

dezinsectte şi deratizare

NR.


REFERAT

PENTRU INIŢIEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

PRIVIND ACHIZIŢIONAREA FĂRĂ PLATĂ

A DOUĂ VEDETE MARITIME ŞI AMPLASAREA ACESTORA

ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

In vederea continuării programului de înfrumuseţare a oraşului, început în anul 2003, propunem achiziţionarea fără plată a două vedete maritime şi amplasarea acestora în Municipiul Constanţa.

Expunerea elementelor navale, reprezentative pentru specificul oraşului nostru, ca port la Marea Neagră, s-a dovedit atractivă pentru turiştii străini şi români care ne vizitează.

Aceste obiective turistice, propunem a fi amplasate în zonele de fluenţă maximă a turiştilor, respectiv: pe platoul din faţa gării C.F.R. cât şi la intrarea în Staţiunea Mamaia - zona „Pescărie".

Cele două vedete maritime vor fi achiziţionate prin transfer fără plată de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 81/2003 şi art. 41A' , art 41 A\ din H.G. nr. 542/2005, care prevăd că: „bunurile de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, care au fost scoase din funcţiune şi nu au fost valorificate prin licitaţie publică, selecţie de oferte sau negociere directă pot fi transferate fără plată la alte instituţii publice, acestea având obligaţia să le introducă în evidenţa contabilă".

Anexăm prezentei, adresa Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră cu nr. 3 397/2007, care precizează disponibilitatea celor două vedete maritime.

DIRECTOR EXECUTIV

IONEL PILAT                                                                           ŞEF SERVICIU

IONEL TOGAN

Elaborat REFERENT

 


n.l   Tn«ni«frr    ţl-Fav-IHUA      Jl       7<Mlf11 -   Tel- f*Lill      Jl       7HKUIV   «7(1(1 fllNKTAVT .V . UllVI A Nil \


ALI NURAN