Hotărârea nr. 179/2007

HOTARARE PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR R.A.T.C. CONSTANTA LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA

România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR R.A.T.C. CONSTANTA

LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN

MUNICIPIUL CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit în şedinţa ordinara
din data de 11.04.2007 .

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre documentaţia R.A.T.C Constanta înregistrata sub nr. 42620/29.13.2007, raportul Comisiei nr.l buget - finanţe; Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.I9/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.a, alin. 3 lit. c si art.l 15 alin.l Ht. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba majorarea tarifelor R.A.T.C. Constanta la transportul urban de calatori in Municipiul Constanta începând cu data de 01.05.2007 conform anexelor IA si 1B ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publica Locala, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii Ia indeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Adoptata de un nr. de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.179/11.04.2007


Municipiul Constanta Consiliul Local

ANEXA 1A la HCLM 179/2007

LISTA

TARIFELOR LA BILETE SI ABONAMENTE

 

BILETE

LEI

Bilete cu o călătorie

1.3

Bilete cu doua călătorii

2,6

Set cu 10 călătorii

13

Set 10 călătorii cu reducere 50% pentru facilităţi acordate conform HCL 266/1999

6,5

Bilet o călătorie Mamaia

2,5

Bilet o călătorie Mamaia - opentop 3 ore

5

Bilet o călătorie Mamaia - opentop 6 ore

8

Bilet o călătorie Mamaia - opentop 1 zi

12

 

ABONAMENTE

LEI

Una linie      ( 60 călătorii)

48

Două linii    (120 călătorii)

72

Toate liniile    ( 180 călătorii)

96

Toate liniile - la purtător   ( 270 călătorii)

115

Abonamente reduse cu 50%

     O linie   (60 călătorii)..............................................

     Două linii   (120 călătorii)...................................

24 36

48

Tarifele conţin TVA 19% şi se pot aplica cu data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa.


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

ANEXA 1 B

CALCULUL TARIFELOR    LA TRANSPORTUL  URBAN  DE  CALATORI  IN  LOCALITATEA  CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢIE

TARIFE ACTUALE

TARIFE PROPUSE

% majorare

CALATORI

TOTAL  ÎNCASĂRI

% majorare a incasanlor

 

LEI

LEI / CAL

LEI

LEI / CAL

 

CU TVA - LEI

 

ACTUAL

PROPUS

ACTUAL

PROPUS

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

A.-TRANSPORT URBAN

 

 

 

 

 

5362400

5317000

3652933

4524250

23,85

 

1.Bilete integrale

 

 

 

 

 

1456600

1469000

1848020

2362700

27,85

 

-cu o călătorie

1.2

1.2

1,3

1,3

8,33

15000

15000

18000

19500

8.33

 

-cu doua calatorii

2.4

1.2

2,6

1,3

 

1350000

1300000

1620000

1690000

4,32

 

- facilitaţi set 10 calatorii ( surzi)

12

1,2

13

1,3

 

4000

4000

4800

5200

8,33

 

-set cu 10 calatorii

12

1.2

13

1.3

 

10600

10000

12720

13000

2,20

 

- Constanta - Mamaia

2.5

2.5

25

25

 

77000

5C000

192500

125000

-

 

- Constanta - Mamaia open top - 3 ore

 

 

5

5

 

 

30000

 

150000

100.00

 

- Constanta - Mamaia open top - 6 ore

-

-

8

8

 

-

30000

 

240000

100.00

 

- Constanta - Mamaia open top -1 zi

 

 

12

12

 

 

10000

 

120000

100 00

 

2.Bilete reduse

 

 

 

 

 

5000

5000

3000

3250

8,33

 

-set cu 10 calatorii reducere 50%

6

0,6

6,5

0.65

 

5000

5000

3000

3250

3,33

 

3.Abonamente integrale

 

 

 

 

 

3435800

3380000

1690604

2023100

19.67

 

-una linie interioara ( 60 calatorii)

40

0,67

48

0,8

20.00

739000

735000

495130

588000

18.76

 

-doua linii interioare (120 calatorii)

60

0.5

72

0,6

20.00

477300

475000

238650

285000

19,42

 

-toate liniile interioare (180 calatorii)

80

0,44

96

0,53

20.00

2174600

2170000

956824

1150100

20.20

 

-toate liniile interioare si exterioare la purtător (270 calatorii)

95

0.35

115

0,43

21.00

44900 

44000

15715

18920

20,39

 

4.Abonamente reduse

 

 

 

 

 

465000

463000

111364

135200

21,40

 

-una linie reducere 50% (60 calatorii)

20

0.33

24

0.4

20.00

59300

59000

19569

23600

20,60

 

-doua linii reducere 50%(120 calatorii)

30

0.25

36

0,3

20.00

84700

84000

21175

25200

19.00

 

-toate liniile reducere 50%(180 calatorii)

40

0.22

48

0,27

20.00

321000

320C00

70620

86400

22,34