Hotărârea nr. 178/2007

Hotarare privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a numitei Spanu Rada

 

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL


                                                                       HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a numitei Spânu Rada

Consiliul  Local  al  municipiului  Constanta, întrunit  în  şedinţa  ordinară din  data de 11.04.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 27596/29.03.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -
Juridică,

în temeiul prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi alin. 4 lit. c, art. HŞ^Iit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se acordă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale reprezentând taxă habitat şi impozit clădiri în sumă de 310 lei numitei Spânu Rada, cu domiciliul în Constanţa, str. Şiretului nr. 74.
Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR.178/11.04.2007

2


spit


ROMÂNIA

JUDEŢUL       CONSTANTA

CONSILIUL       LOCAL      AL       MUNICIPIULUI       CONSTANTA SERVICIUL      PUBLIC      DE      IMPOZITE,      TAXE      SI ALTE      VENITURI      ALE      BUGETULUI      LOCAL


 


Către:

Nr. Reg./Data: Rcf.:


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA Bd. Tomis nr. 51 B 27596/29.03.2007
scutire impozite şi taxe locale


RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale numitei Spânu Rada

Având în vedere cererea doamnei Spânu Rada de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale nr. 16358/22.02.2007, instituţia noastră a solicitat Serviciului Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa realizarea unei anchete sociale.

In urma investigaţiilor efectuate de către instituţia noastră şi Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială s-au constatat următoarele:

-   în evidenţele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local numita Spânu Rada cu domiciliul în Constanţa, str. Şiretului nr. 74 figurează cu obligaţii fiscale în cuantum de 310 lei reprezentând impozit clădiri şi taxă habitat;

-   numita Spânu Rada locuieşte în imobilul situat la adresa sus-menţionată împreună cu fiul său, numitul Spânu Mihăiţă, care este la rândul său căsătorit, din căsătorie rezultând doi copii;

-   soţul numitei Spânu Rada este decedat din anul 1998;

-   fiul numitei Spânu Rada este în prezent pensionat medical fiind diagnosticat cu neoplasm limbă, operat, iradiat, tumora malignă conform certificatului de handicap grav, gradul 1 nr. 7605/30.11.2006.

Venitul familiei se ridică la suma de 828 lei/lunar fiind alcătuit din pensia sus-numitei, pensia de boala a fiului şi salariul norei, angajată ca asistent personal.

Având în vedere cele sus-menţionate propun scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale stabilite în sarcina numitei Spânu Rada.

Director Executiv

Virginia Stefanica