Hotărârea nr. 177/2007

Hotarare privind reducerea cu 50% a impozitelor si taxelor locale aferente anului 2007 datorate de numita Miron Claudia

    ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2007

datorate de numita Miron Claudia

Consiliul  Local  al  municipiului  Constanta, întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data de 11.04.2007;
Luând în de/batere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 26395/23.03.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

In temeiul prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 2003 privind Codul fiscal,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. I şi alin. 4 lit c, art. liyTit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se acordă reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2007 numitei Miron Claudia cu domiciliul în Constanţa, str. Zefirului nr. 22, bl. FC3, ap. 8.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR.177/11.04.2007


spIT


H   O   M   A   N   |   A

JUDHTul       CONSTANTA

CONSII.Illl.       |.   O   C   A   1-       AL       MUNICIPIULUI       CONSTANTA SERVICIUL      PUBLIC      DE      IMPOZITE,      TAXE      SI ALTE      VENITURI      ALE      BUGETULUI      LOCAL


Către:                       CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

Bd. Tomis nr. 51
Nr. Reg./Data:      15 26395/23.03.2007
Ref.:
                          reducere impozite şi taxe locale

RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului de hotărâre privind reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2007 datorate de numita Miron Claudia

Având în vedere cererea doamnei Miron Claudia de reducere, într-un anumit procent, a impozitului pe clădiri nr. B3624/17.0L2007, instituţia noastră a solicitat Serviciului Asistenţă si Protecţie Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa realizarea unei anchete sociale.

In urma investigaţiilor efectuate de către instituţia noastră şi Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială s-au constatat următoarele:

-   în evidenţele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local numita Miron Claudia cu domiciliul în Constanţa, str. Zefirului nr. 22, bl. FC3, ap. 8 figurează cu obligaţii fiscale aferente anului 2007 în cuanrum de 298 lei reprezentând impozit clădiri şi taxă habitat;

-   numita Miron Claudia locuieşte în imobilul situat la adresa sus-menţionată împreună cu cei patru copii, soţul fiind decedat, astfel:

 

      Miron Andrei, în vârstă de 17 ani, elev în clasa a Xl-a la Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini;

      Miron Ioana, în vârstă de 16 ani, elevă în clasa a IX-a la Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini;

      Miron Ana Rcbcca, în vârstă de 10 ani, elevă în clasa a IlI-a la Liceul Lucian Blaga;

      Miron Rstera, în vârsta de 8 ani, elevă în clasa a 11-a la Liceul Lucian Blaga.

Venitul familiei se ridică la suma de 389 lei/lunar fiind alcătuită din alcătuită din alocaţiile de stat acordate celor patru copii, din bursele şcolare ale acestora, precum şi de alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.

Având în vedere cele sus-menţionate propun reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2007 datorate de numita Miron Claudia.

Director Executiv
Virginia Ştefanică