Hotărârea nr. 176/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM 16/30.01.2007

   ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind indreptarea erorii materiale din HCLM 16/30.01.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.04.2007.

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre şi Avizele favorabile ale Comisiei nr.5 Juridică;

Analizând raportul comun al Direcţiei Tchnic-achiziţii şi Direcţiei Integrare Europeana Mediu şi Programe nr.44.587/03.04.2007.

Văzând HCLM nr. 16/2007 privind aprobarea actului adiţional la contractul de proiectare în faza Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea CLM Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A.";

In temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice şi art.298 din Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.5*> (j^din Legea nr:215/2001 privind administraţia publica locală, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aproba modificarea art.2 din HCLM nr. 16/30.01.2007 în sensul că se aproba actul adiţional la contractul nr. 134638/07.11.2006, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Celelalte articole ale HCLM nr. 16/2007 rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta
hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-achizitii, Direcţiei Integrare Europeana,
Mediu şi Programe, şi Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Constanţa, Companiei
Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" Constanţa S.A., SC Search Corporation SRL,
în vederea aducerii Ia îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa

Nr.176/ 11.04.2007


ANEXA I laHCLM nr.176/11.04.2007

ACT ADIŢIONAL NR         

LA CONTRACTUL PRESTĂRI SERVICII PROIECTARE NR. 134638/07.11.2006

Studiu de fezabilitate « Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului

maritim Constanta, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta si

a C.N. Administraţia Portului Maritim Constanta-S.A. »

-CADRU-

MUNICIPIUL CONSTANTA ca persoană juridică de drept public, reprezentată prin dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr.51, cont nr.R084TREZ23124510271XXXXX deschis la Trezoreria Constanta, în calitate de Autoritate Publica,

ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA, cu sediul in Incinta Pori, Gara Maritima, având C.U.I. 11062831. numărul de înregistrare J 13/2308/09.10.1998, cont nr.R064TRE22315069XXX000834 deschis la Trezoreria Constanta, legal reprezentata prin domnul Director General C.L.C. Mircca Marius Banias, in calitate de Partener

Si

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. cu sediul in Bucureşti, str.Caderea Bastiliei, nr.65, sector I, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr.J/40/9356/1991, cod unic de inregistrare R1597994, având contul de virament nr.RO51RNCP0082044175490001, deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea , Bucureşti, reprezentata prin dl.Michael M. Stanciu , preşedinte, in calitate de PRESTATOR.

Se încheie prezentul ACT ADIŢIONAL referitor la Contractul nr. 134638/07.11.2006 -pentru Studiu de fezabilitate aferent investiţiei « Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanta , aflate in administrarea Consiliului Local al

Municipiului Constanta si a C.N. Administraţia Portului Maritim Constanta-S.A. »,

Având in vedere:

-   contractul de prestări servicii proiectare nr. 134638/07.11.2006 ;

-   H.C.L.M. nr. 160/09.05.2006 ;

-   H.C.L.M. nr.16/2006;

Art.l. Având in vedere prelungirea procedurilor administrative de aprobare a actului aditional-cadru de către Municipiul Constanta, in completare la solicitările proiectantului nr.15243/2006 , nr. 152410/2006 , precum si forţa majora invocata de proiectant, se modifica art.4.1, in sensul ca durata din contractul nr. 134638/2006 este de 179 de zile calendaristice , adică pana la 31 mai 2007.

Art.2. Va fi modificat art. 7.1 din Cap.7-PLATA LUCRĂRILOR , RĂSPUNDERE CONTRACTUALA -astfel:

Plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face după cum urmează:

- 25% din valoarea adjudecata, de către Autoritatea publica , după elaborarea studiului de


fezabilitate , avizat anterior de ISC Bucureşti, in baza procesului verbal de predare-pnmire a documentaţiei tehnico-economice , semnat de către fiecare dintre cei doi Beneficiari si de către Prestator , in măsura disponibilităţilor bugetare. Va fi necesara , totodată, dovada depunerii documentaţiilor in vederea obţinerii tuturor avizelor solicitate conform Certificatului de Urbanism nr. 179/18.01.2007 (pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate);

-    restul de 25% din valoarea adjudecata , de către Autoritatea publica, după susţinerea proiectului in etapa Studiului de Fezabilitate (in vederea obţinerii tuturor avizelor) si aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local Municipal;

-    diferenţa, de 50% , pana la concurenta valorii totale adjudecate , va fi plătită in condiţiile stipulate prin contractul nr. 134638/07.11.2006.

Art.3Celalalte     articole    ale    contractului     de     prestări     servicii     proiectare nr. 134638/07.11.2006 raman neschimbate;

Art4   Prezentul act adiţional face parte integranta din contractul de prestări servicii proiectare nr. 134638/07.11.2006.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte si intra in vigoare de la data semnării.

BENEFICIARI:                                                                             PRESTATOR:

AUTORITATE PUBLICA.                                        PARTENER,

MUNICIPIUL CONSTANTA      CNADMINISTRATIA PORTURILOR         S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L-

MARITIME SA. CONSTANTA

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIREC1 IA IIIIMC-ACIII/I |ll

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANA Ml DII   SI PROtiR.Wtl

\r 44587/03.04.2007

RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru modificarea HCLM 16/30.01.2007

VI informăm că prin IIC'LM nr.65/2006 Consiliul Local Municipal Constanţa a aprobai asocierea Municipiului Constanţa cu Compania Naţionala ..Administraţia Naţională a Porturilor Maritime" Constanţa - S.A. în vederea proiectării şi finanţării. îi) cote procentuale egale, a studiului de fezabilitate aferent lucrărilor de consolidare şi stabili/arc a versantului şi a zonelor adiacente portului maritim Constanţa aflate in administrarea celor două părţi asociate.

Ca urmare a HCLM 160 2006 prin care s-a aprobat, documentaţia de achiziţie şi a contractul cadru de prestări servicii, s-a încheiat cu SC Scarch Corporation SRL. în calitate de proiectant. contractul nr. 134638/07.11.2006 aferent studiului de fezabilitate ..Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aliate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. APM" Constanţa    S.A.".

Ca urmare a solicitărilor SC Scarch Corporation SRL înregistrate la Primăria Constanţa sub nr. 152143/20.12.2006. nr. 152410/2LI2.2006 şi nr.5259 17.01.2007. prin HCLM 16/2006 s-a aprobat modificarea, cu acordul Partenerului    C.N. ..Al'MC" S.A     prin act adiţional, a art. 4.1 din capitolul 4. Durata Contractului, art.6.4 din capitolul 6 Garanţii şi ale ari.7.1 din capitolul 7 Plata lucrărilor, răspundere contractuala din contractul de prestări servicii nr. 134638/2006.

Având in vedere prevederile Ol'G nr.60 2001 privind achiziţiile publice şi art.298 din Ol Ci nr.34 2006. se îndreaptă oroarea materiala din actul adiţional anexă la HCLM 16/2007, în sensul că se elimina modificarea art.6.4 din contractul nr. 134638/07.11.2006.

De asemenea, având în vedere prelungirea procedurilor administrative de aprobare a actului adiţional-cadru de către Municipiul Constanţa, in completare la solicitările proiectantului nr. 152143/2006. nr. 152410 2006. se modifica ari.4.1 in sensul că durata din contractul nr. 134638/2006 este de 17°- de zile calendaristice, adică pană la 31 mai 2007.

Rămâne in vigoare modificarea, prin actul adiţional - anexă la HCLM 16 2007. a art.7.1 din contract.

Faţă de cele arătate, se supune dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local Municipal actul adiţional la contractul de prestări servicii nr. 134638/2006. conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.


Direcţia Tehnic-achiziti                                     Dir. Integrare Luropeana Mediu si Programe

Director,
Ion Marica                                                                            
DIRECTOR.
                                                                                                       MERL
Ă ANI