Hotărârea nr. 175/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

                       ROMÂNIA

                  JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

|CONSILIUL LOCAL


                          HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 11.04.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 230/21.03.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze aconomico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 07/21.03.2007

In   conformitate   cu   prevederile   Legii   Contabilităţii   nr.   82/1991 republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lifa", alin.3 lit."c" si art.115 alin. 1 lit."b" din Legea nr.215/2001  privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27  membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr 175/ 11.04.2007


 


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007

- MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut AN 2006

 

0

I

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

200

I.

VENITURI TOTALE-

din care; (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

88.671

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

61.629

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Alocaţii bugetare :

-Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif -compensare 45% conform OG 36/2006

07

61.629 53.872

7.757

*

Transferuri

08

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

200


3.       j Venituri Excepţionale

13

-

ii.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

i.

Chelt. PtrExpI.-Total-Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

b)

Chelt.cuPers,dincare:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sanatate cf. L.nr.145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201

300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

12

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250 .

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de cxpl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

-


IV.

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)        Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

0

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

dm care:

48

17.534

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-          buget local

-          buget de stat

50

14.834

1,834 13.000

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Rxlenie

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

17.534

1.

Investiţii,inclusiv investiţii in

curs la finele anului

57

17.534


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

 

I.

Venituri Totale

66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr. mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l )din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cfart7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

c)

Fond de sal.afpers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)x 10001

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente

82

145.000


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total * *****

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabii(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA            CONSILIUL LOCAL

LISTA OBIECTIVE DE  INVESTIŢII  PE ANUL 2007


INV ■■' C • V l mu lei )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Cft.

Denumire lucrare

Valoarea aprobată conform HCLMC

Valoarea actualizată

conform deviz general

Decontări

totale efectuate

Rost de

executat /

decontai

{ col. 3 - 4)

Propunere alocaţie 2007

 

Total

alocaţie

(col.7..'.14)

finanţata din :

Fonduri cu

 

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond rulment

Buget local

aloc. spec.

de la buget

de stat

 

externe

interne

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 81

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE

672,117

678.789

39,801

638,988

15,522

688

0

0

0

0

1.834

13,000

 

547.137

548.141

8.9G0

539.181

8,431

65

0

0

0

0

450

10,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI   IN   CONTINUARE - TOTAL

-56.51:1

137 352

2865               108,665

13,515

65

0

0

0

0

450

13.GOC

 

60.588

61.592

8.960

52.632

S.43I

65

0

0

0

0

450

10.541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - în centrală termică de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale

1.450

2.311

1.796

515

515

65

G

0

0

0

450

0

 

695

1.699

1.184

515

515

65

0

0

0

0

450

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eficientizare puncte termice aflate In exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

83,041

53.04:

24.856

58.205

10,375

0

0

0

0

0

0

10,375

 

13.865

13.865

5.949

7.916

7,916

0

0

0

c

0

0

7.916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta

52.010

52.010

2.065

49.945

2,625

0

0

0

0

0

0

2.625

 

£6.028

46.028

1.827

44.201

2.625

0

0

0

0

0

0

2.625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRĂRI   NOI   -   TOTAL

522.088

522 C 58

.'5

522.013

0

0

0

0

0

0

0

0

 

486.549

486.549

0

486,549

0

0

0

0

0

0

0

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare reţele termice secundare

522.088

522.085

75

522.013

0

0

0

0

0

0

0

0

 

486,549

486.549

0

486,549

0

0

0

0

:>

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13.528

19,339

'1 029

8.310

2.007

623

0

0

0

0

1.384

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Achiziţie imobile

0

0

0

0

357

57

0

0

0

0

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje independente

13.528

19.339

11.029

8,310

1.650

566

0

0

0

G

1.084

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,România

JUDEŢUL Constanţa

MI MCIPIUL CONSTANTA

CONSILII!. LOCAL


LISTA ACHIZIŢII IMOBILE  PE  ANUL 2007

(mii lei)

 

Denumire lucrare

Valoare totală. din care :

Surse proprii

Alte surse

Buget local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de slat

Ahizitie construcţii PT 162 si PT 272

357

57

0

300

0

TOTAL

357

57

0

300

0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,România

JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA CU  DOTĂRI SI  UTILAJE INDEPENDENTE  PE ANUL 2007

(mii lei)

 

Nr crt.

Denumire utilaj

U/M

Caniit.

Preţ unitar

 

Surse proprii

onc. rulment

Buget local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat

1

Contoare de energie termica

pentru incalzire

si apa calda de consum

 

 

 

513

82

0

431

0

2

Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum

 

 

 

360

360

0

0

0

3

Echipamente pentru centrale termice - blocuri ANL: OB1.OB2.OB3.OB4.OB5. OB6, OB7. OB8. OB9. CS1. CS28

 

 

 

777

124

0

653

0

 

TOTAL

 

 

 

1,650

566

0

1.084

0

PREŞEDINTE DE SEDiNTA,