Hotărârea nr. 174/2007

Hotarare privind aprobarea SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR si acoperirea pierderii pentru activitatea exercitiului financiar al S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanta pe anul 2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI

ADMINISTRATORILOR şi acoperirea pierderii pentru activitatea exerciţiului

financiar al S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2006

Consiliul Local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 11.04.2007;_________ .

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, precum şi raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finanţe;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 (4) republicată în anul 2005;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a" şi art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE, CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE, DATELE INFORMATIVE, SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE şi RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind încheierea exerciţiului financiar al S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2006 prezentate în Anexa nr.l care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi acoperirea pierderii în sumă de 6.779.700 lei, din capitalul social în conformitate cu art.19 (4) din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată în Monitorul Oficial nr.48/14.01.2005.

Art.2. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat 26 consilieri din 27 membrii.

Preşedintele şedinţei,

Constanţa

Nr.174/11.04.2007


S.C. „CONFORT URBAN"-S.R.L. COD FISCAL RO 1875349

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2006

tip reglementările contabile aprobate prin OMIT I 752/2005

CUPRINS

 

EXPLICAŢIA

NR.FILE

BILANŢ-FORMULAR LISTAT-COD 10

3

CONT PROFIT ŞI PIERDERE-LISTAT-COD 20

2

DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30

1

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40

2

DECLRAŢIA ÎN CONF.CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991

1

10 NOTE EXPLICTIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

6

BALANŢA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2006

9

RAPORTUL AUDITORILOR

1

RAPOR TU. ADMINISTRATORILOR

2

EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DE APROBARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

I

SITUAŢIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

I

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

3

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

I

DISCHETA                                                                                                                            I


Director general,


întocmit, Director economic

Numele şi prenumele, Ec.Aldea Eugenia

Semnătura,

pudetul: 13-CONSTANTA    |

Persoana juridica SC. CONFORT URBAN SRL

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. PIAȚA OV1DIU, nr 9. tel. 0241/614324

Număr din registnil comerțului: Jl 3/699/1997

Forma de proprietate: 12—Socictati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4523—Construcții de autostazi, drumuri, acrodroame si baze sportive

Cod de identificare fiscala: 1875349

BII.ANT

la data de 31.12.2006

Formularul 10 - pagina 1    . Icj.

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

SOLD LA

01.01.2006

31.12.2006

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

0

0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări

.corporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

0

0

4 Fond comercial (ct.2O71-2807-2907)

04

0

0

5 Avansuri si imobilizări nccorporale in curs de execulie(ct 233+234-2933)

05

0

0

TOTAL: (rd.Ol la 05)

06

0

0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

07

2124328415

2125409534

2. Instalații tehnice si mașini (ct 213-2813-2913)

08

2237346

2237974

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-29i4)

09

1502051

1526271

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231+232-2931)

10

131732193

153047027

TOTAL: (rd.07la 10)

11

2259800005

2282220806

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la cntitatilc afiliate (ct.261-2961)

12

0

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

0

4. împrumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte imprumuturi (ct 2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

30976

14313

TOTAL (rd 12 la 17)

18

30976

14313

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+18)

19

2259830981

2282235119

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

[ct 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)

20

2091505

2510055

2. Producția in curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-

3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

12867

9479

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

0

0

TOTAL (rd 20 la 23)

24

2104372

2519534

11. CREANȚE (Sumele care unneaza sa fie incasate după o perioada mai marc de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968 *-4092+411+413+418-491)

25

1462726

1887620

2. Sume de incasat de la cntitatilc afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanțe (el 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+

4582+461+473-496*5187)

28

33179693

37997872

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

34642419

39885492

Formulând 10- pagina 2

- Ici -

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni delinute la cntitatilc afiliate (ct.501-591)

31

0

0

2. Alte investim pe termen scurt (ct. 505+506+5 OS-595-596-598+5113+5114)

32

0

0

TOTAL (rd.31+32)

33

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

34

11988085

3093209

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

48734876

45498235

C.CHELTUIELI IN AVANS («.471)

36

25110595

29220773

D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681-169)

37

0

0

2. Sume datoiate instituțiilor de credit (ct 1621+1622+1624 *1625+1627+1682+5191+5192+

5198)

38

0

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

39

0

0

4 Datorii comerciale - furnizori («.401+404+408)

40

1605928

1952029

5 Efecte dc comerț de plătit (ct.403+405)

41

3284156

36726625

6 Sume datorate cntitatdor afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+451)

42

0

0

7 Sume datorate cntitatdor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale («1623+1626+

167+1687+2693 * 421 * 423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+4 56+457+4581+462+473+509 * 5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

5572812

5434430

TOTAL (rd.37 la 44)

45

10462896

44113084

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

61909757

11743120

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19+46-61)

47

2321740738

2293978239

G.DATORH: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

I. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681-169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (cL 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+

5198)

49

0

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

0

0

5. Efecte de eomert de plătit (ct.403+405)

52

108619897

94365885

6. Sume datoiate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

53

0

0

7. Sume datorate cntitatdor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale («.1623+1626+

167+1687+2693 * 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444 * 446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

44454025

18586990

TOTAL (rd.48 la 55)

56

153073922

112952875

II PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare («1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (et. 1516)

58

0

0

3 Alte provizioane (ct 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

0

0

TOTAL (rd 57 la 59)

60

0

0

1. VENITURI IN AVANS

- Subvenții pentru investiții («.131 + 132+133+134+138)

61

0

0

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

62

1472818

18862804

TOTAL, (rd.61*62)

63

1472818

18862804

.1. CAPITAL SI REZERVE

1. CAPITAL

I. Capital subscris varsat (ct. 1012)

64

140928030

152175997

2. Capital subscris ncvarsat (ct. 1011)

65

0

0

3 Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

0

0

TOTAL (rd 64 la 66)

67

140928030

152175997

11 PRIME DE. CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

UI. REZERVE DIN REEVALUARE («.105)

69

0

0

IV REZERVE

1 Rezerve legale (ct 1061)

70

60081

60081

2 Rezerve statutare sau contractuale («.1063)

71

0

0

Formularul 10 - pagina 3

- lei -

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

0

0

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

19970

19980

Acțiuni proprii (ct 109)

74

0

0

TOTAL (rd 70 la 73 - 74)

75

80051

80061

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct.117)

76

0

0

Sold D (ct.117)

77

2243049

0

VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (ct 121)

78

0

0

Sold D (ct.121)

79

5854194

6779700

Repartizarea profitului (ct. 129)

80

0

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 67+68+69+75+76-77+78-79-80)

81

132910838

145476358

Patrimoniul public (ct. 1016)

82

2035755978

2035549006

CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)

83

2168666816

2181025364Administrator, Numele si prenumele D1R GENERAL ING. Semnătura
Întocmit

Numele si prenumele (calitatea)

D1R.ECON. EC. EUGENIA ALDEA (1-compartim.fmanciar-contabile sau personal SemnăturaCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data dc 31.12.2006

Formularul 20 - pagina 1

- Ici -

Denumirea indicatorului

Nr.

Realizări în perioada de raportare

rd.

31.12.2005

31.12.2006

A

B

1

2

1 Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)

01

10121781

11872436

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

9832735

11652169

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

289046

220267

Venituri din dobânzi înregistrate dc cntitatile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul

(ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2 Variația stocurilor dc produse finite (ct.711)    Sold C

06

2276393

4532829

si a producției in curs de execuție    Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

1654241

1846034

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL(rd.01+06-07+08+09)

10

14052415

18251299

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

5575114

8676904

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

50886

54562

b) Alte cheltuieli externe (cu energic si apa) (ct.605-7413)

13

370406

491221

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

168420

116992

â.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

4648709

4926044

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

3564019

3803984

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

1084690

1122060

7. a) ?\justari de valoare privind imobilizările corporale si nccorporalc (rd. 19-20)

18

457600

504595

a l) Cheltuieli (ct 6811+6813)

19

457600

504595

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct 754+7814)

23

0

0

8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28)

24

8126688

10926520

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.6111612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

7656334

10676752

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)

26

270592

249683

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

199762

85

Cheltuieli priv ind dobânzile dc rcfinantarc inregistrate dc cntitatile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

4985

-1247

-Cheltuieli (ct.6812)

30

4985

0

-Venituri (ct78l2)

31

0

1247

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15 +18+21+24+29)

32

19402808

25695591

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE    - Profit (rd. 10-32)

33

0

0

- Pierdere (rd. 32-10)

34

5350393

7444292

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la cntitatile afiliate

36

0

0

10. Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care. veniturile obținute dc la cntitatile afiliate

38

0

0

11 Venituri din dobânzi (ct.766)

39

679235

296850

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

3831811

520183

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

4511046

817033

12 .Ajustări dc valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (Ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct 786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

25903

47932

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

4988944

104681

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 43+46+48)

49

5014847

152613

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

664420

- Pierdere (rd.49-42)

51

503801

0

Formularul 20 - pagina 2    - lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10*42-32-49)

52

0

0

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

5854194

6779872

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

172

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

172

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

18563461

19068504

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

24417655

25848204

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

0

0

- Pierdere (rd 59-58)

61

5854194

6779700

18. Impozitul pe profit (ct 691)

62

0

0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20 PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-61-62-63)

64

0

0

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

5854194

6779700

Administrator, Numele si prenumele DIR.GENERAL ING.ION

Semnătura


CONFORT

URBAN

ts>

vU

SRL

1


întocmit

Numele si prenumele (calitatea)

DIR.ECON. EC. EUGENIA ALDEA (l--compartim.financiar-contabilc sau personal

Semnătura

DATE INFORMATIVE la data dc 31.12.2006

Nr. rd.


Formularul 30 - pagina

-lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au inregistrat profit

01

0

0

Unităti care au înregistrat pierdere

02

1

6779700

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04*08+l4 la 18+22), din care:

03

272882

272882

0

furnizori restanți • total (rd 05 la 07), din care:

04

272882

272882

0

- peste 30 dc zile

05

272882

272882

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd 09 la 13). din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale dc stat datorate dc angajatori.

salariali si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

• restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2005

31.12.2006

Numărul mediu de salariali

23

327

311

IV. Plăti dc dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (Ici)

Venituri brute din dobânzi plătite dc persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ♦) :rczidcntc din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Obligații amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri dc diminuare a arieratelor din economie, evidențiate in conturi cxtrabilanticre

Nr. rd.

Sume (lei)

Obligații către bugete amânate la plată

30

0

Obligații comerciale amânate la plată

31

0

VI. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea lichelelor de masă acordate salariatilor

32

414312

VII. Cheltuieli de inovare **)

- cheli.dc inovare finalizate in cursul perioadei

33

31.12.2005

31.12.2006

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

34


35


ehelt.de inovare abandonat^j^cyrsul pcridaitei^întocmit

Numele si prenumele (calitatea)

D1R.ECON. EC. EUGENIA ALDEA (1—compartin^financiar-contabilc sau Semnătura    //'

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1    - Ici -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si

casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări neeorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

0

4400

4400

X

0

Avansuri st imobilizări

neeorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.Ol la 03)

04

0

4400

4400

X

0

Imobilizări corporale

Terenuri

05

0

0

0

X

0

Construcții

06

2125481065

1307601

31875

10005

2126756791

Instalații tehnice si mașini

07

3351942

291884

60529

60529

3583297

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

1512230

28547

0

0

1540777

Avansuri si imobilizări corporale

in curs

09

131732193

21467011

152177

X

153047027

TOTAL (rd.O5 la 09)

10

2262077430

23095043

244581

70534

2284927892

Imobilizări financiare

11

30976

3101

19764

X

14313

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

2262108406

23102544

268745

70534

2284942205

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-Iei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in

cursul anului

Amortizare

aferenta

imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări neeorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

0

0

0

0

TOTAL (rd.13+14)

15

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

1152650

204612

10005

1347257

Instalații tehnice si mașini

18

1114596

291256

60529

1345323

Alte instalam, utilaje si mobilier

19

10179

4327

0

14506

TOTAL (rd 161a 19)

20

2277425

500195

70534

2707086

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

2277425

500195

70534

2707086

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli dc constituire si

cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări

necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 Ia 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

| TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

mobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE • TOTAL

(rd.25+31+32)

33

0

0

0

0

Administrator,    întocmit

Numele si prenumele    z,    Numele si prenumele (calitatea

D1R GENERAL ING.1ON.'TONOIU Vc,    ^.\\    D1R.ECON. EC. EUGENIA ALDEA (1 -compj

- f uz    e    ;

Senmăfup    V    2 li    Semnătura

/ * £// *]

Stampila umtatii    l

rtim financiar-contabilc sau personal

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2006 pentru:

Persoana juridică: S.C. CONFORT URBAN SRL

Județul: 13 - CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241/614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

f orma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4523—Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive Cod de identificare fiscală: 1875349

Administratorul societății, DIRECTOR GENERAL Ing. ION ȚONOIU își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2006 și confirmă că:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c)    Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,

IR.GENERAL, ING.ION ȚONOIU
S.C.„CONFORT URBAN”-S.R.L.CONSTANȚA

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2006

NOTA I

ACTIVE IMOBILIZATE a)lmobilizări necorporale

Aceste imobilizări includ licențe și programe informatice


Sold la 1 ianuarie 2006

Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la 31 decembrie 2006

Valoarea rămasă

-

4.400

4.400

-


mii lei -

Elemente de active

Sold la

1 ianuarie 2006

Creșteri

Reduceri

Sold 31 decembrie 2006

Programe de calculator achiziționate

4.400

4.400

Societatea Comercială „Confort Urban”-S.R.L. nu recunoaște în bilanțul la 31.12.2006 active imobilizate necorporale, întrucât au fost recunoscute ca și cheltuieli.

b) Imobilizări corporale

Nr.

crt.

Elemente de activ

Sold 01.01.2006

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2006

I.

Construcții total din care:

2.125.481.065

1.307.601

31.875

2.126.756.791

a)

Mijloace fixe proprii

3.974.957

-

10.005

3.964.952

b)

Patrimoniu public

2.121.506.108

1.307.601

21.870

2.122.791.839

II.

Echipamente tch., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

3.351.942

291.884

60.529

3.583.297

a)

Mijloace fixe proprii din care:

2.942.410

241.895

60.529

3.123.776

a.l.

Echipamente tehnologice

2.066.184

238.732

57.937

2.246.979

a.2.

aparate de măsură și control

107.584

3.163

-

110.747

a.3.

mijloace de transport

768.642

-

2.592

766.050

b)

Patrimoniu public

409.532

49.989

-

459.521

III.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

1.512.230

28.547

-

1.540.777

a)

mijloace fixe proprii

18.810

28.547

-

47.357

b)

patrimoniu public

1.493.420

-

-

1.493.420

Total imobilizări corporale

2.130.345.237

1.628.032

92.404

2.131.880.865

Investiții în curs de exec.

131.732.193

21.467.011

152.177

153.047.027

c)

imobilizări financiare

30.976

3.101

19.764

14.313

Total imobilizări din care:

2.262.108.406

23.102.544

268.745

2.284.942.205

Patrimoniu public

2.123.409.060

1.357.590

21.870

2.124.744.780

Investiții în curs de exec.

131.732.193

21.467.011

152.177

153.047.027

Imobilizări financiare

30.976

3.101

19.764

14.313

Mijloace fixe proprii

6.936.177

270.442

70.534

7.136.085

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute au fost în sumă de 23.095.043 lei din care în curs de execuție 21.467.011 lei. S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța are un singur asociat Consiliul Local al municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ca municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Constanța care pune la dispoziția societății „Confort Urban” alte fonduri prin majorarea capitalului social.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2006 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-H.G. 945/11 august 1990

-    Il.G. 26/ianuarie 1992

-    H.G. 500/5 august 1994

-H.G. 983/29 decembrie 1998

-    H.G. 403/mai 2000

-H.G. 1553/decembrie 2004

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C.”Confort Urban'-S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social, c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2006

Deprecieri înregistrate în anul 2006

Reduceri

Sold

31.12.2006

1.

Construcții

1.152.650

204.612

10.005

1.347.257

2.

Instalații tehnice și mașini

1.114.596

291.256

60.529

1.345.323

3.

Alte instalații, utilaje și mobilier

10.179

4.327

-

14.506

Total

2.277.425

500.195

70.534

2.707.086

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2006 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 37.93% conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 2.707.086    ■%- 37,93%

7.136.085

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 3.964.952 lei, cu ciclu lung de viață.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2006 societatea nu a constitituit provizioane; provizioanele existente la începutul anului în sumă 16.300 lei au fost diminuate cu 1.247 lei reprezentând creanțe recuperate, soldul la sfârșitul anului fiind în sumă de 14.552 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul cheltuielilor totale în valoare de 25.848.204 lei depășește volumul de venituri în valoare de 19.068.504 lei, și astfel societatea realizează pierderi în valoare de 6.779.700 lei, ceea ce face imposibilă discutarea repartizării de profit întrucât acesta nu s-a realizat.

Cauzele nerealizării profitului vor fi analizate la tratarea Notei nr.4 „Analiza rezultatului din exploatare.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr.

Indicatorul

Exercițiul

3/2%

crt.

Precedent

Curent

0

1

2

3

4

1.

Cifra de afaceri netă

10.121.781

1 1.872.436

117,30

2.

Alte venituri din exploatare

3.930.634

6.378.863

162,29

I. Total venituri din exploatare

14.052.415

18.251.299

129,88

3.

Cheltuieli materiale

6.164.826

9.339.679

151,50

4.

Cheltuieli cu forța de muncă

4.648.709

4.926.044

105.97

5.

Prestații servicii

7.656.334

10.676.752

139,45

6.

Alte cheltuieli

932.939

749.963

80,40

II.Total cheltuieli pentru exploatare

19.402.808

25.695.591

132,43

7.

Rezultatul din exploatare Il-I

- 5.350.393

-7.444.292

139,14

în anul 2006 comparativ cu anul precedent veniturile din exploatare au crescut cu 29,88%, iar suma cheltuielilor din exploatare a crescut cu 32,43%.

Veniturile și cheltuielile din tabelul prezentat au originea în două activități și anume:

1)    Venituri și cheltuieli din activitatea de bază a societății

2)    Venituri și cheltuieli din activitatea de administrare, întreținere și reparații al sistemului de iluminat public, drumuri publice sistemul de semaforizare, sistemul de indicatoare rutiere și fântâni arteziene.

Cheltuielile din activitatea desfășurată pentru patrimoniul public generează pierderi, care după încheierea anului și aprobarea bilanțului se acoperă conform reglementărilor legale în vigoare. în cursul anului pe măsură ce se fac cheltuieli cu întreținerea și reparațiile patrimoniului public. în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații sau în regie proprie, Consiliul Local al municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban“-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.76/2004, nr.214/2005, nr. 128/2005, nr.2/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006.

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR


Nr.

crt.

I.Creanțe

Sold la 31.12.2006 (col 2+3)

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

4

Total, din care

39.899.805

15.297.721

24.607.084

1.

Creanțe din active imobilizate (rd. 17)

14.313

14.313

-

2.

Creanțe comerciale (rd.25 bilanț)

1.887.620

1.887.620

-

3.

Alte creanțe (rd.28 bilanț)

37.997.872

13.390.788

24.607.084

Ponderea în total creanțe o deține TVA neexigibil în sumă de 24.607.084 lei aferent contractelor încheiate cu eșalonare la plată, precum și TVA de recuperat nerambursat până la finele anului în sumă de 13.321.450 lei pentru care societatea se află în litigiu cu ANAF Constanța.

- mii lei -

Datorii

Sold la 31.12.2006 (col.2+3+4)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

II.Total, din care

157.065.959

44.113.084

112.102.415

850.460

A) Cu scadență sub 1 an

44.113.084

44.113.084

-

-

a) Datorii comerciale (rd.40 din bilanț)

1.952.029

1.952.029

-

-

b) Efecte de comerț de plătit (rd.41 din bilanț)

36.726.625

36.726.625

-

-

c) Alte datorii inclusiv la fisc și asigurări sociale (rd.44 din bilanț)

5.434.430

5.434.430

B) Cu scadență peste un an (rd.56 din bilanț)

112.952.875

-

112.102.415

850.460

a) Efecte de comerț de plată (rd.52 din bilanț)

94.365.885

-

93.515.425

850.460

b) Alte datorii, fisc și asigurări sociale (rd.55 din bilanț)

18.586.990

-

18.586.990

-

F.    CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată. S-au diminuat provizioanele pentru deprecieri cu 1.247 lei, soldul de la 31.12.2006 fiind în sumă de 14.522 lei.

G.    NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H.    DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate cu ocazia sfârșitului de an.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

Datoriile comerciale ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au înregistrat o creștere ca urmare a biletelor la ordin emise pentru S.C. Ashroich România S.R.L. în anul 2003 și ajunse la scadență în anul 2007.

I.    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2006 nu au fost constituite provizioane.

J.    BENEFICII

Nu s-au înregistrat din cauza costurilor efectuate în principal cu mențincrca-întreținerea patrimoniului public care se acoperă din bugetul Consiliului Local Municipal Constanța prin majorarea capitalului social.

Ca urmare a pierderilor de la finele anului 2006, nu s-a calculat și nici vărsat impozitul pe profit.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 152.175.997 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

în anul 2006 capitalul social a fost diminuat cu pierderea anului 2004 în sumă de 2.243.049 lei și 2005 în sumă de 5.854.194 Iei.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Salarii brute an 2006 lei

Administratori

106.965

Directori

270.608

Total

377.573

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute lei

Personal administrativ

620.277

Personal de producție

2.316.582

Total

2.936.859

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a)    Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente _ 45.498.235 = ț 93

Datorii curente 44.113.084

b)    Indicatorul lichidității imediate

Active curente - stocuri 45.498.235 - 2.519.534 =    42.978.701 = n 97

Datorii curente    44.113.084    44.113.084

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat x ] 00 Capital propriu

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3.    Indicatori de activitate

a) Viteza de rotație a stocurilor

Costul vânzărilor    25.695.591 = l l Ori

Stocul mediu    2.311.953

Stocul a fost rulat de 11,11 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

4.    Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri    =_11,872.436 =i aa qh

Active imobilizate (proprii)    7.136.085

5.Indicatorii pe bază de profit nu s-au putut calcula întrucât societatea a înregistrat pierdere la finele anului 2006.

6. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la :

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale societății;

-    Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat dc-a lungul exercițiului financiar.

Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu- x 365 . 2...3.1,1.953    x 365 = 32,84 zile

Costul vânzărilor    25.695.591

-    Viteza de rotație a dcbitclor-clienți

-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienți x 365 = 1.690.584 x 365 - 51,97 zile Cifra de afaceri    1 1.872.436

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

-    Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori_ x 365 = 739.855 x 365 = 22,75 zile

Achiziții de bunuri (fără servicii)    11.872.436

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

-    Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

-    Impozit pe profit nu s-a realizat.

-    Cifra dc afaceri este de 11.872.436 lei și provine din prestări servicii, din vânzarea mărfurilor, administrare bunuri în gestiune delegată și alimentație publică.

-    Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2006 se ridică la suma de 42.207 lei.


DIRECTOR ECONOMIC,


Ec.Aldea a

6