Hotărârea nr. 172/2007

Hotarare privind aprobarea valorii de cumparare a punctelor termice 162 si 172 si stabilirea sursei de finantare

                         ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

                                           HOTARARE

privind aprobarea valorii de cumpărare a punctelor termice 162 si 172 si stabilirea sursei de finantare


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 11.04.2007;

Având in vedere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul comisiei nr. 1 Buget-finante, avizul comisiei nr. 5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti si memoriul justificativ al R.A.D.E.T. Constanta nr.270/02.04.2007

Având in vedere prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, astfel cum a fost modificata prin Legea 241/2003;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, , lit.d, alin.6 lit.a pct.14 si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aproba cumpărarea punctelor termice 162 si 272 la preturile rezultate in urma negocierii directe cu deţinătorii acestor active după cum urmează: - PT 162 - deţinător activ Petrom SA. Petromar Constanta, valoare

negociata - 240.000 RON inclusiv TVA; -    PT 272 - deţinător activ SC Selena Star Constanta, valoare negociata - 49.162 RON inclusiv TVA. Art. 2 - Se stabileşte ca sursa de finanţare in vederea achiziţiei punctelor termice 162 si 272 alocaţia de la bugetul local

Art. 3 - Contractele de vânzare - cumpărare se vor incheia de către R.A.D.E.T Constanta in numele Consiliului Local Municipal Constanta. Art. 4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, va comunica prezenta hotărâre, RADET Constanta, Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic Investiţii, Direcţiei Patrimoniu in vederea ducerii Ia indeplinire, precum si Prefecturii judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                                        CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta

Nr 172 din 11.04.2007


REGiA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A

ENERGIEI  TERMICE

        Nr.  107,   CONSTANTA

 

Proces verbal 

:   ■


încheiat astăzi, 07.11.2006 la sediul RADET, intre reprezentanţii S.C. SELENA STAR S.R.L. si RADET CONSTANTA, cu ocazia negocierilor privind preluarea activului: Punct termic nr. 272

Reprezentantul S.C. SELENA STAR este dl. Gur Ramazan

Reprezentanţii RADET CONSTANTA sunt:

DL. Rachieru Ilie- Director General

Dl. Enache Gheorghe - Director Economic

Dl. Goga Nicolae' Sef Oficiu Juridic

Dl. Stan Nicolae - Vicepreşedinte CA

Dl. Ionescu Tiberiu- membru CA

In urma adresei cu nr.643/13.10.2006, Radet a solicitat demararea negocierilor privind preluarea activului" Punct termic nr.272" la preţul de 37.945 RON , fara TVA.

In urma întâlnirii de astăzi 07.11.2006 reprezentantul S.C. SELENA STAR S.R.L.. a solicitat preţul de 44.681 RON FARA tva.

Au fost făcute 2 rapoarte de evaluare: unul intocmit de către S.C. MAESTRO BUSINESS CONSULTING S.R.L. pentru RADET CONSTANTA si altul de către Expert Evaluator Dl. Andrei Sebesan ,pentru S.C. SELENA STRA S.R.L.

Ca urmare a negocierii intre cele 2 firme, reprezentantul S.C. SELENA STAR S. RL. susţine ca ultimul preţ acceptat este de 41.313 RON fara tva.

Reprezentanţii RADET arata ca vor înainta propunerea de preţ făcuta de S.C SELENA STAR S.R.L. Consiliului Municipal Constanta in vederea aprobării acesteia.


REPREZENTANTUL S.C. SELENA STAR S.R.L.


REPREZENTANŢII RADET


 

DL. Rachieru Ilie- Director General

-

DL Enache Gheorghe - Director Economic Dl Goga Nicolae- Sef Oficiu Juridic

Dl. Stan Nicolae - Vicepreşedinte

Dl. Ionescu Tiberiu- membru CA

 

 

  REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

8-dul Tomrs   Nr.  107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rapoartelor de evaluare a punctelor termice 162 si 272

Consiliul de Administraţie al R.A.D,E.T. Constanta, numit de Consiliul Local Municipal prin Hotărârea 217 / 30.05.2003, H.C.L.M. nr. 40/ 21.11.2003, H.C.L.M. nr. 154/ 08.04.2004 si H.C.L.M. 135/07.04.2005 , întrunit in şedinţa din data de 02.06.2006;

Având in vedere referatul Direcţiei Tehnice nr.764/31.05.2006 referitor la aprobarea rapoartelor de evaluare a punctelor termice.162 si 272;

HCL NR.338/2005;

HCA 76/14.09.2005 ,

In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T Constanta:

HOTĂRĂŞTE:

Art.l    Se aproba rapoartele de evaluare a punctelor termice 162 si 272 ce vor sta la

baza negocierii directe cu deţinătorii celor doua active;

Arl.2 Comisia abilitata conform HCA 76/14.09.2005 va trece la negocierea directa cu

deţinătorii activelor si stabilirea valorii finale a activelor

Art. 3 Rezultatul negocierii va fi prezentat in şedinţa Consiliului de Administraţie

Art.4 Secretarul Consiliului de Administraţie va comunica prezenta hotărâre Direcţiei

Tehnice

Nr. 29/02.06.2006