Hotărârea nr. 171/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Pavilioane de Vara pentru Pensionari"


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta

consiliul local


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pavilioane de Vară pentru Pensionari"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.04.2007.

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pavilioane de Vara pentru Pensionari":

Consultând raportul direcţiei Asistenta Persoane Vârstnice si Nevoiaşe nr. 43770/02.04.2007 precum şi Avizul favorabil al comisiei nr.l Buget-finanţe:

Având în vedere prevederile art.45(l) din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale:
                                                                                                

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."b", alin.4, lit din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aprobă Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Pavilioane de Vara pentru Pensionari", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici, conform devizului general, elaborat de proiectant:

Valoarea totală a investiţiei : Total investiţie:      837.868 Iei din care: Constructii-montaj: 707.147 lei. ART 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-lnvcstiţii, Direcţiei Asistenta pentru  Persoane  Vârstnice  si  Nevoiaşe,  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire  şi Prefectului Judeţului Constanţa spre ştiinţă.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa
Nr. 171/ 11.04.2007