Hotărârea nr. 170/2007

Hotarare privind aprobarea proiectului, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investitii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STATIUNEA MAMAIA'"

 


 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investiţii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA'

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 07.02.2007;
Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investiţii " CONSTRUIRE TELESKI  NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA", precum şi studiul de prefezabilitate elaborat;

Consultând raportul comun al Direcţiei Tehnic-achiziţii şi Direcţiei Servicii Publice, avizele favorabile ale Comisiei nr. 2 Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, al Comisiei 1 Studii,prognoze economico-sociale, buget finanţe si administrarea domeniului public si privat al Municipiului Constanta;

Vazand dispoziţiile art 44, al (I), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.c). alin.(5) lit.c) şi art 120 alin 1, lit b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART. I Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiţii '* CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA", conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-achiziţii. Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism si Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.


 

 

Nr. 170/07.03.2007  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
STOICA GHEORGHE

 

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

 


ANEXA LA HCLM NR.170/2007

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDII DE PREFEZABILITATE

„CONSTRUIRE TELESKl NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,

STAŢIUNEA MAMAIA"

Documentaţie pentru avizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanţa şi însuşirea de către Autoritatea contractanta

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

la/a de proiectare : STUDIU DE PREFEZABIUTATE
Anul :
         2007

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA

 

 

 

 

 

 

3


Director Servicii Publice Director Tehnic-achizilii Director Urbanism

Lista de semnături

 

 

                      ine. Pilat Ionel

SeFserviciu Tehnic-investitii     ing.Borali Veaveeghiul


                       ing.Marica Ion

arh.Toma Ionut

Sef Serviciu Dolari Urbane             ing.Togan Ionel

Ordine Publica Serviciul Urbanism Serviciul Patrimoniu

Sef Serviciu Trafic Rutier.

ing.Dumilrescu Dan

arh.Popa Luiza                         

ing. Florescu Nicoleta


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA

 

 

 

 

I

CUPRINS

A.  PĂRŢI SCRISE

/. DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii l.2.Elaboratorul studiului de prefezabiliiatc

1.3.Ordonatorul principal de credite

lAAutoritatea contractanta si finanţarea investiţiei

1.5.Amplasamentul lucrărilor

l.6.Tema. eu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii investiţiei

2.   DA TE TEHNICE ALE L UCRAR1I

2.1 .Suprafaţa si situaţia juridica a terenului ce urmează sa ile ocupat de lucrare 2.2.Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament 2.3.Caracteristicile principale ale construcţiilor

3. EVALUĂRI      PENTRU      PROIECTAREA      STUDIULUI      DE
PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE

3.1.   Valoarea loiala estimata a investiţiei

3.2.   Cheltuieli pentru proiectare în etapele SPF şi SI-

3.3.   Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare

3.4.    Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire

a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

B.  PĂRŢI  DESENATE

Anexa I     Plan de situaţie    Scara (1:5000-1:1000)

Anexa 2    Plan de încadrare în zona - Scara (1:25000 - 1:5000)

C.  ANEXE

Avi/ele  comisiilor de  specialitate  ale  Consiliului   Local  al   Municipiului Constanta:

Comisia 1   Studii, prognoze economico-sociale. buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privai al Municipiului Constanţa: Comsia 2 Organizare si dezvoltare urbanisitica. realizarea lucrărilor publice, proiecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA


1

STUDIU DE PREFEZAB1LITATE

CONSTRUIRE TELESKI  NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,

STAŢIUNEA MAMAIA

L DATE GENERALE

LI. Denumirea obiectivului de investiţii CONSTRUIRE TELESKI  NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA

MAMAIA

1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.3   Ordonatorul principat de credite

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

L4. Autoritatea contractantă şi finanţarea investiţiei

Pentru realizarea aeesiei investiţii Primăria Municipiului Constanţa va organiza o licitaţie de achiziţie a serviciului de proiectare începând eu fa/a de Studiu de fezabilitate, iar după întocmirea documentaţiilor de eâire societatea de proiectare câştigătoare se va organiza o licitaţie de achiziţie de lucrări la care vor participa companii specializate în execuţia lucrărilor de amenajare spatii de reereere şi distracţii, si proiectare pentru la/a de Proiect tehnic. Caiete de sarcini si Detalii de execuţie.

Procedura de achiziţie se va desfăşura conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, atât pentru achiziţia serviciului de proiectare cât şi a lucrărilor de execuţie.

Costul lucrărilor de proiectare şi cel al lucrărilor de investiţii stabilit prin devizul general, de către proiectant în Studiul de fezabilitate, vor II suportate de Primăria  Municipiului Constanţa din   fonduri  bugetare şi sau alte surse  legal

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA

 

 

constituite, inclusiv cu posibilitatea accesării unor programe finanţate din fonduri structurale europene.

/. 5.    A mplasamentul lucrărilor

Reţeaua de teleski nautic va fi amenajata într-o zona situata pe malul lacului Siutghiol. in zona restaurantului On-Plonge Junior, vis-a-vis de parcul de distracţii Aqua Magic şi are la ha/a planul urbanistic de detaliu ..TELESCHI MAMAIA

A 6.     Tema cu fundamentarea necesit ătii si oportunităţii realizării investiţiei

în strategia generală de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa. susţinerea şi încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. în acest sens. principala preocupare a administraţiei publice locale a constituit-o. în paralel cu modernizarea infrastructurii urbane, reabilitarea staţiunii Mamaia. parte integrantă a municipiului şi principalul pol de atracţie turistică din regiune.

Primul pas în atingerea acestui de/iderat l-a constituit realizarea unei infrastructuri aferente, capabile să susţină şi să încurajeze activităţile turistice în acest perimetru. Astfel, a fost demarat un amplu program de moderni/are şi reabilitare menii să înscrie staţiunea Mamaia în cadrul circuitelor turistice de referinţă pe plan mondial.

In acest sens. Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007. elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze realizarea unui produs de turism sportiv şi nautic, respectiv a unui telescbi nautic care să pună în valoare zona din punct de vedere turistic.

2. DA TE TEHNICE ALE L UCRĂRII

2.1  Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează să fie ocupat de lucrare

Situaţia juridica a terenului destinat construcţiei aferente Teleski. propusa a se executa, va 11 stabilita prin adresa Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, precum si prin certificatul de urbanism, care se vor constitui anexa la caietul de sarcini pentru achiziţia proiectului, faza studiu de fezabilitate.

2.2.    Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament

Sistemul de cabluri si stâlpi necesar realizării obiectivuui ..Telesehii" se va realiza pe conturul unui traseu de schi nautic, in lungime de aproximativ 1.5 Km. cu o durata de parcurgere de 5-10 min. Prin studiul geotehnic se va stabili adâncimea la care se alia terenul bun de fundare, pentru amplasarea stâlpilor de susţinere a sistemului de cabluri pentru teleschi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA


7

2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor Proiectul consta intr-un complex alcătuit din:

►      construcţie amplasata pe malul Lacului Siutghiol. având un regim de inaltime
de: P-» 1 etaj. respectiv Se.    200 mp.

Clădirea va cuprinde spatii aferente pentru: atelier, spatii pentru depozitare. garaj pentru barei salvare, pune de prim ajutor, grupuri sanitare si dusuri. garderoba, spaţiu alimentaţie publica, spaţiu (chioşc) pentru bilele si abonamente. si alic spatii utile desfăşurării de asemenea aeii\ itaii in bune condiţii.

un sistem de cabluri si stâlpi de 3-4 bucali bine fixate in terenul bun de fundare, eu respectarea standardelor si normativelor inaeesl sens. pe conturul unui traseu de schi nautic, in lungime de aproximam 1.5 Km. cu o durata de parcurgere de 5-10 min.

rampa de lansare schiori

sistem de balizare care va marca traseul si stâlpii pe tot conturul traseului de schi nautic

iluminatul întregului complex

împrejmuirea traseului si a stâlpilor de balizare

cabina pentru pa/a

tribune pentru spectatori pe întreg aliniamentul (cea. 16 tribune de cale 20 ml fiecare)

Organizarea reţelei de telesehi nautic şi detalierea reţelei de circulaţie şi a zonelor de acces se va face prin corelarea cu documentaţiile de urbanism aprobate - PUD MAMAIA - 1IC1.M 182 2006 (modificare IICLM '1292001). Organizarea urbanistic-arhiteeturală se va face in funcţie de caracteristicile zonei urbane.

3. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezahilitate şi a studiului de fezabilitate

3.1.     Valoarea totala estimată a investiţiei s-a calculat luandu-se in considerare execuţia tuturor obiectelor si categoriilor de lucrări ce concura Ia realizarea acestui complex, luandu-se in calcul si celelalte investiţii din baza de date. valoarea estimata a investiţiei este de eca.5.100.000 lei respectiv 1.500.000 curo.

3.2.     Cheltuielile estimative pentru proiectare în etapa Studiu de fezabilitate (se apreciază la 2% din valoaera investiţie, tinand cont de complexitatea lucrărilor). respectiv cea  102.000 lei)

3.3. Cheltuieli estimative pentru obţinerea avizelor legale necesare: cea. 15.000
lei precum si alte cheltuieli aferente etapelor de studiu de prefezabilitate şi studiu
de fezabilitate.

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA

 

3.4. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de

atribuire

a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

Documentaţia pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare va II întocmita de compartimentele funcţionale din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL. STAŢIUNEA MAMAIA

 


LACUL SIUTGHIOLDenumire:

Beneficiar:

CONSTRUIRE TELESHI MAMAIA

CONSTANTA, LAC SIUTGHIOL , ZONA ON-PLONGE JUNIOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTAT

SCARA

FAZA

DESENAT

1:25000

VERIFICAT

DATA

PLANȘA

SEF PROIECT

FEB 2007

A1

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC GENERAL


SCARA 1/SO09

so o so ioc ; 50 ax 2s -

LEGENDA

ZRC- ZONA CENTRALĂ Șl ALTE ZONE CU FUNCȚIUNI COMPLEXE

ZRE- ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE LA NIVEL DE CARTIER Șl

COMPLEX REZIDENȚIAL

ZRF- ZONA ACTMTÂpLOR LEGATE DE CULTE

ZRL- ZONA DE LOCUIT

ZRA- ZONA DE ACTIVITĂp PRODUCTIVE

ZRB- ZONA ACTMTÂPLOR BALNEARE Șl TURISTICE

ZRV- ZONA SPAȚIILOR VERZI

ZRT- ZONA TRANSPORTURILOR

ZRG- ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA

ZRS- ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

ZRR- ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

EX - ZONE REZERVATE PENTRU EXTINDEREA UNOR FUNCȚIUNI ÎN

EXTRAVILAN

NOTA; Numerele și literele care însoțesc majusculele de mai sus, constituie indicative de subzone și unități teritoriale de referință conform textului Regulamentului Local de Urbanism

Limita teritonuîui administrativ al Municipiului Constanța ~—— Limita teritonuîui intravilan al Municipiului Constanța

Limita unităților teritoriale de referință ............................ Limita subzonekx de reglementare

10

11

12

14

15

16

19

20

21


ORBAN'DESIGN - URBAPLAN" ATELIER DE PROIECTARE URBIS ’SOTARfflTEXT INTELSOFT - VIRTUAL WORLD DE5IGN

7W