Hotărârea nr. 17/2007

Hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L.M. nr. 106 din 28.02.2005, modificata prin HCLM nr. 326/25.05.2005 si HCLM nr. 649/12.12.2005

ROMÂNIA
 JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării H.C.L.M. nr. 106 din 28.02.2005, modificată prin HCLM nr. 326/25.05.2005 şi HCLM nr. 649/12.12.2005.

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data

De 30.01.2007.

Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei juridice nr. 5, referatul Direcţiei Tehnic Achiziţii nr. 9403/25.01.2007;

Vazand dispoziţiile art.  10, alin. (1,2) si art.  13, alin. 4, din Legea nr. 50/1991, modificata si completata de Legea nr. 453/2001;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 9 şi art. 1207 alin. 1 lit. b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se modifică articolul 4 al HCLM nr. 106/28.02.2005, care va avea următorul cuprins:

Se aproba componenta comisiei de evaluare in vederea organizării de licitaţii publice privind vânzarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, care va avea următoarea componenta:

l.Şerbănescu Valentin-Consilier- Consiliul Local Municipal Constanta;
2. Rădulescu Victor- Consilier- Consiliul Local Municipal Constanţa; 3.Marinescu   Antonella -Consilier- Consiliul   Local   Municipal Constanta;
4. Ibraim Timur-Consilier- Consiliul Local Municipal Constanta;
5.1tu Adrian - Consilier - Consiliul  Local Municipal Constanta;

6.    Dudaş Camelia-Şef Serviciu Urmărire şi Executare Contracte-Vanzări;

7.    Marica Ion - Director - Direcţia Achiziţii Publice;

8.    Dinescu Fulvia - Director Executiv - Direcţia Administraţie Publică Locală;

9.        Lupu Rodica - reprezentant D.G. F. P. Constanta.


Art. 2 Celelalte articole ale hotărârii nr. 106 din 28.02.2005 cu modificările şi completările ulterioare raman neschimbate.

Art. 3. - Compartimentul comisiior Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic Achiziţii, tuturor persoanelor interesate in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONTRASEMNEAZĂ
CONSTANŢA                                                                                             SECRETAR

Nr.17/30.01.2007

                                                                                            MARCELA ENACHE


it HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adiţional la contractul de proiectare în faza Studiu de Fezabilitate aferent

obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim

Constanţa, aflate în administrarea CLM Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A."

 

 


       JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA TEHNIC
ACHIZITII


REFERAT

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1,2) si ale art. 13 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, modificata si completata de legea nr. 453/2001, unele terenuri aparţinând domeniului public si privat al municipiului Constanta se pot vinde prin licitaţie publica deschisa, licitaţiile efectuandu-se in condiţiile Legii nr.453/2001 art. 1 pet. 17 alin. (4);

In baza H.C.L.M. nr. 37/2002, Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat metodologia de vânzare a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta.

Având in vedere Dispoziţia Primarului nr. 3648/19.12.2006 privind trecerea doamnei Dudaş Camelia pe funcţia publică de Şef Serviciu -Serviciul Urmărire şi Executare Contracte-Vânzări şi Dispoziţia nr. 105/23.01.2007 "privind promovarea temporară a doamnei Dinescu Fulvia pe funcţia publică de conducere de - Director executiv al Direcţiei Administraţie Publică Locală, se considera necesară şi oportună modificarea HCLM nr. 106 din 28.02.2005, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

l.Şerbănescu Valentin-Consilier- Consiliul Local Municipal Constanta;
2. Rădulescu Victor- Consilier- Consiliul Local Municipal Constanţa; 3.Marinescu   Antonella-Consilier-ConsiliuJ   Local   Municipal Constanta; 4. Ibraim Timur-Consilier- Consiliul Local Municipal Constanta;
5.Itu Adrian - Consilier - Consiliul Local Municipal Constanta;

6.     Dudaş Camelia-Şef Serviciu Urmărire şi Executare Contracte-Vanzări;

7.         Marica Ion - Director - Direcţia Achiziţii Publice;

8.           Dinescu Fulvia - Director Executiv - Direcţia Administraţie Publică Locală;

9.         Lupu Rodica - reprezentant D.G. F. P. Constanta.


Faţă de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărîre privind aprobarea modificării HCLM nr. 106 din 28.02.2005 cu modificările şi completările ulterioare.


Director executiv

        Marica Ion


 


Şef serviciu,
Mutalap Ghiulnihal