Hotărârea nr. 169/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii «ORASEL LACUSTRU" PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA

 


 


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


-


privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investiţii «ORĂŞEL  LACUSTRU" PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investiţii "Orăşel    Lacustru" pe Lacul Siutghiol Mamaia, precum şi studiul de prefezabilitate elaborat;

Consultând raportul comun al Direcţiei Tehnic-achiziţii şi Direcţiei Servicii Publice, avizele favorabile ale Comisiei I Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi Comisiei nr. 2 Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

Vazand dispoziţiile art 44, al (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38. alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.c) şi art 120 alin 1, liţ b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiţii " Orăşel Lacustru" pe Lacul Siutghiol Mamaia conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism si Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
NR.169/07.03.2007

 

Constanta                I              


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Denumire: CONSTRUIRE ORĂȘEL LACUSTRU CONSTANTA, LAC SIUTGHIOL , ZONA HOTEL CARAIMAN

Beneficiar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTAT

SCARA

1:5000

ÎNCADRARE in zona

FAZA

P.U.D.

DESENAT

VERIFICAT

DATA

FEB 2007

PLANȘA

AO

SEF PROIECT


Denumire: CONSTRUIRE ORĂȘEL LACUSTRU

CONSTANTA, LAC SIUTGHIOL , ZONA HOTEL CARAIMAN

Beneficiar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTAT

SCARA

PERSPECTIVE SITUAȚIE PROPUSA

FAZA

P.U.D.

DESENAT

VERIFICAT

DATA

FEB 2007

PLANȘA

A4

SEF PROIECT


LEGENDA


CZJ

SPATII COMERCIALE

3403,00 mp

1 1

o

SPATII COMERCIALE SI

SPATII DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

10968,18 mp

CZ]

TERASE SI CIRCULAȚII

ORIZONTALE SI VERTICALE

16888,70 mp

1____1

DISCOTECI

2861,88 mp

FORUMURI

201,06 mp

CZJ

PUNCT CONTROL INTRARE

96,96 mp

1 .....>

SPATN ANEXE

9025,14 mp


DISCOTECA 1

1146,66 mp

DISCOTECA 2

646,20 mp

DISCOTECA 3

668,93 mp


SUPRAFAȚA TOTALA PLATFORME


SUPRAFAȚA TOTALA CONSTRUITA


46 942,72 mp


43 434,92 mp


“ CONSTRUIRE ORĂȘEL LACUSTRU

CONSTANTA, LAC SIUTGHIOL , ZONA HOTEL CARAIMAN

Beneficiar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTAT

SCARA

1:5000

PLAN PARTER PROPUS

FAZA

P.U.D.

DESENAT

VERIFICAT

DATA

FEB 2007

PLANȘA

Al

SEF PROIECT


LEGENDA1701,60 mp

2201,80 mp


SPATII COMERCIALE

SI UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA


6317,96 mp

6261,60 mp


Denumire: CONSTRUIRE ORĂȘEL LACUSTRU CONSTANTA, LAC SIUTGHIOL , ZONA HOTEL CARAIMAN

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


PLAN ETAJ PROPUS* } j i.J-, 1

r-^ȚT-T-?,

LOJ

r?rr r -rrr

! -rwn

-<wi î ; i i

... ..ÎBÎ

{


Denumire: CONSTRUIRE ORĂȘEL LACUSTRU

CONSTANTA, LAC SIUTGHIOL , ZONA HOTEL CARAIMAN

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PROIECTAT

SCARA

1:5000

PLAN ETAJ 2 PROPUS

FAZA

P.U.D.

DESENAT

VERIFICAT

DATA

FEB 2007

PLANȘA

SEF PROIECT


 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDIU DE PREFEZABILITATE

„ORĂŞEL LACUSTRU,, PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA

Documentaţie pentru avizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanţa şi Însuşirea de către Autoritatea

contractanta

Beneficiar: PRIMĂRIA MlA CONSTANTA

Faza de proiectare : STUDIU DE PREFEZABILITATE

Anul :2007

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


Lista de semnături

Sef Serviciu Trafic Rutier. Ordine Publica  iim.Dumitrescu Dan


Director Servicii Publice ing.Pilat Ionel
Director Tehnic-achizitii ing.Marica Ion
Director Urbanism arh.Toma Ionul
Sef serviciu Tehnic-investitii  Borali Veaveghiul
Sef serviciu Dotari Urhane ing.Toma Ionel

Serviciul Urbanism arh.Popa Luiza
Serviciul Patrimoniu ing. Florescu Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


 

CUPRINS

A.  PĂRŢI SCRISE

/.   DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii

1.2.  Elaboratorul studiului de pre fezabilitate

1.3.  Ordonalorul principal de credite

1.4.  Autoritatea contractanta si II nan tarea investiţiei

1.5.  Amplasamentul lucrărilor

1.6.  I ema. eu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii investiţiei

2.   DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1.  Suprafaţa terenului ce urmează sa lle ocupai de lucrare

2.2.  Caracteristici geo-li/ice ale terenului din amplasament 2.3.Caraeterislieile principale ale construcţiilor

J. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SIA STUDIULUI DE FEZABILITA TE

3.1.  Valoarea totala estimată a investiţiei

3.2.  Cheltuieli pentru proiectare SI'

3.3.  Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate

3.4.  Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare

B.  PĂRŢI DESENATE

Anexa I - Plan de situaţie    Scara (1:5000 -1:1000)

Anexa 2 - Plan de încadrare in zona    Scara (1:25000-1:5000)

C.  ANEXE

Avi/ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanta: Comisia I de studii, prognoze econom ico-soc ia le. buget, finanţe >i administrarea domeniului public >i privat al Municipiului Constanta:

Comisia 2 Organizare si dezvoltare urbanisitica. realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător. conservarea monumentelor istorice si de arhitectura: Comisia 3 servicii publice, comerţ, turism si agrecment:

Comisia 5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti a Municipiului Constanţa Comisia -l activităţi ştiinţifice. învăţământ sănătate, cultura, culte, sport, protecţie sociala

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


1

STUDIU DE PREFEZABILITATE
PENTRU „ORĂŞEL LACUSTRU „ PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA

/. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii ORĂŞEL LACUSTRU „ PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA

/. 2. Elaboratorul studiului de prefezabititate PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.3.    Ordonatorul principal de credite PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.4.    Autoritatea contractantă şi finanţarea investiţiei

Pentru realizarea acestei investiţii Primăria Municipiului Constanţa va organiza o licitaţie de achiziţie a serviciului de proiectare începând cu faza de Studiu de fezabilitate, iar după întocmirea documentaţiilor de către societatea de proiectare câştigătoare se \a organiza o licitaţie de achiziţie de lucrări la caic vor participa companii specializate în execuţia lucrărilor de amenajare spatii de recreere şi distracţii, si proiectare pentru faza de Proiect tehnic. Caiete de sarcini si Detalii de execuţie.

Procedura de achiziţie se va desfăşura conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, alai pentru achiziţia serviciului de proiectare cât şi a lucrărilor de execuţie.

(ostul lucrărilor de proiectare şi cel al lucrărilor de investiţii stabilit prin devi/ul general, de către proiectant in Studiul de fe/abilitate. vor II suportate de Primăria Municipiului

STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


6

Constanţa din fonduri bugetare şi/sau alic muşc legal constituite, incluşii cu posibilitatea accesării unor programe finanţate din fonduri structurale europene.

1.5. Amplasamentul lucrărilor

Orăşelul Lacustru se va reali/a in Staţiunea Mamaia, pe Lacul Siutghiol. in /una ILuciului Caiaiman. tinandu-se eoni de specificaţiile din adresa ce urmează a li transmisa de Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, privind situaţia juridica a amplasamentului disponibil, precum si certificatul de urbanism ce va \'i emis de către Direcţia de Urbanism, care se vor constitui anexe la studiul de fezabilitate ce urmează sa se achiziţioneze.

1.6.   Tema, cu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii realizării investiţiei

In strategia generala de dezvoltare durabila a municipiului Constanţa, susţinerea şi încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. In acest sens. principala preocupare a administraţiei publice locale a constituit-o. in paralel cu modernizarea infrastructurii urbane. reabilitarea staţiunii Mamaia, parte integranta a municipiului şi principalul pol de atracţie turistică din regiune.

Primul pas în atingerea acestui deziderat l-a constituit realizarea unei infrastructuri aferente, capabile să susţină şi să încurajeze activităţile turistice în acest perimetru. Astfel, a fost demarai un amplu program de modernizare si reabilitare menit să înscrie staţiunea Mamaia in cadrul circuitelor turistice de referinţă pe plan mondial.

In acest sens. Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007. elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze realizarea unui produs turistic. respectiv a unui orasel lacustru care să pună în valoare zona din punct de vedere turistic.

2.  DA TE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează să fie ocupat de lucrare

Situaţia juridica a amplasamentului propus a se executa va li stabilita prin adresa Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, precum si prin certificatele

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


7

de urbanism, care se vor constitui anexa la caietul de sarcini pentru achiziţia proiectelor pentru flecare amplasament, ta/a studiu de fezabilitate.

2.2.  Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament

Proiectul consta in crearea unei insule pe o suprafaţă de aproximativ -17.000 mJ. precum si un pontoon (pasarela) in lungime de cea.500 ml. cu o lăţime de 7m. in zona de nord a Staţiunii Mamaia pe Lacul Siulghio.l. in apropierea Hotelului Cară iman. Insula va cuprinde zone de ancorare a yahturilor, hârcilor şi altor ambarcaţiuni, spaţii de relaxare şi divertisment. de alimentaţie publică şi spaţii comerciale, un adevărat complex turistic pe o platforma, cu o fundaţie de beton armai pe piloni de diferite lungimi, in funcţie de adâncimea apei şi terenul de fundare. Prin studiul geotehnic se va stabili adâncimea la care se allă terenul bun de fundare.

2.3.  Caracteristicile principale ale construcţiilor

r         soluţiile constructive atal pentru platforma cat şi pentru piloni vor 11 prezentate de

lleeare ofertant pe diferite soluţii:
r
          legătura dintre  insula  proiectată şi  partea de est  a  ţărmului,  se  va efectua  prin

proieetarea unui ponton (pasarelă) in lungime de cea.500 ml. cu o lăţime de 7m. care să

cuprindă cale 2 benzi pentru pietoni şi pentru circulaţia autovehiculelor, cu texturi si

pavaje diferenţiate:
r
         capacitatea portantă a platformei va avea în calcul următoarele construcţii, eu regim de

înălţime de 4 nivele, eu înălţime totală între 12-U m ce vor cuprinde:

      spaţii de divertisment (discoteci, cluburi în aer liber. ele).

      spaţii comerciale.

•    spaţii de alimentaţie publică.

      spaţii pentru sporturi de agrement.

      grupuri sanitare:

r          sc vor proiecta relele edilitare pentru:

      canalizare şi alimentare cu apă potabilă.

      curent electric.

      telefonie.

      relele .

      construcţii anexe.

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


 

 


Societatea de proiectare care va întocmi studiul de fezabilitate "ORĂŞEL LACUSTRU PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA", va avea în vedere prevederea de lucrări cu respectarea legislaţiei privind siguranţa în exploatare , precum şi cea de protejare a mediului.

3. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE ŞIA STUDIULUI DE FEZABILITATE

3.1. Valoarea totală estimată a investiţiei

Valoarea totală a investiţiei s-a calculat luandu-se in considerare execuţia tuturor obiectelor si categoriilor de lucrări ce concura la realizarea acestui obiectiv de investiţii, tinandu-se cont si de baza de date cu privire la celelalte investiţii derulate pana in prezent astfel, valoarea estimata a investiţiei este de cea 68.000.000 Ici adică 20.000.000 euro (curs 05.03.2007 1 euro= 3.4006 lei).

Astfel:

-platforma se va construi pe diferite nivele pe apă şi va fi formată pe o fundaţie de beton armat de 0,60 m grosime pe piloni înalţi de 0.45 m (Iară a evalua încărcătura definitivă).

Lungimea pilonilor s-ă estimat la 8.5 m care va corespunde la 1,5 m deasupra apei, 4 m în apă şi 3 m înfipt în terenul bun de fundare. Această lungime a pilonilor va varia în funcţie de studiul geotehnic elaborai.

S-a estimat, pentru calculul numărului de piloni o plasă cu un caroiaj de 5 m x 5 m pentru distribuirea greutăţilor şi un aliniament la fiecare 2,5 m în forma perimetrelor platformelor.

De asemenea, s-a estimat un caroiaj de grinzi şi la capetele pilonilor pentru distribuirea greutăţilor şi distribuirea forţelor seismice.

Pasarela de acces s-a calculat la 7 ml lărgime distribuiţi în 2 benzi pietonale de 2 m şi 3 m de circulaţie a vehiculelor de intervenţie, toate fiind diferenţiate doar prin textura pardoselii/pavajului.

Lungimea pasarelei s-a estimat la 500 ml pană la ţărmul lacului.

•Preţurile unitare de la care se porneşte pentru estimarea economică:

ml de piloni cu secţiunea de 0,45 x 0,45                                           130.00 euro ml

m3 de beton armat inclus cofrajul                                                      150,00 euro m3

m2 de infrastructură (instalaţii de reţele urbane)                                130,00 euro m2

•Preţuri globale:

piloni de platformă    1.800 x 8,5 x 108                                            1.750.000,00 euro

piloni de perimetru   2.800 x 8,5 x 108                                            2.750.000.00 curo


                              STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA


caroiaj şi ţărm         32.000 x 0.80 x 0,60 x 120                               2.100.000,00 euro

platformă 47.000 x 150                                                                     7.059.590,00 euro

instalaţiile şi reţelele urbane de apă, electricitate,

telecomunicaţii şi iluminare urbană                                                  4.800.000,00 euro

►                                                                                              pasarela de acces 9 x 450    1.540.000,00 euro20.000.000,00 curo La etapa SF se va avea în vedere şi completările aferente pentru următoarele obiecte: o   post de transformare de 3.500 Kwa - 4.000 Kwa. o   staţie de epurare şi de pompare ape uzate. o   racord (reţea) de gaze.

3.2.Cheltuie/i pentru proiectare in etapa SF se apreciază la 2 % din valoarea investiţiei tinanad cont de complexitatea lucrărilor, respecit cea. 1.360.000 lei.

3.3.Cheltuieli estimative pentru obţinerea avize/or şi autorizaţii/or legale necesare: cea 150.000 lei, precum si alte cheltuieli aferente etapelor de studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate.

3.4. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de

atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

Documentaţia pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare va fi întocmita de compartimentele funcţionale din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

ANEXE

Plan de încadrare în zonă. Plan de situaţie.


 

                            STUDIU DE PREFEZABILITATE : “ORASEL LACUSTRU “PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA