Hotărârea nr. 168/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

Romania

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  licitatie publica a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.1207 alin.1, lit.b si art.125 alin.3 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin licitatie publica  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri)  situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1–3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

            Art.2. Pretul de pornire la licitatie publica va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei nr.51 din anexa nr.1 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.403/21.11.2003.

 

 

                       

            Art.5. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR.168/07.03.2007

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte

nr.______/___________

 

 

R E F E R A T

 

            Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta .

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin licitatie publica  a unor suprafete de teren din municipiul Constanta care nu au o utilitate bine definita conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare

            Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea urmatoarei pozitii aprobata spre vanzare printr-un HCLM anterior:

            - Pozitia nr.51 din Anexa nr.1 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.403/21.11.2003, deoarece in urma actualizarii situatiei s-a constatat ca acest teren se afla la dispozitiei Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 “privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989”.

            Anexele privind  “Vanzarea prin licitatie publica“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  situatiei juridice a fiecarui teren in parte (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Locala – Serviciul Juridic), masuratorile topografice avizate de Directia Patrimoniu si in corelatie cu hotarari ale Consiliului Local sau proiecte de hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

               DIRECTOR,

          CONSTANTIN BABUS                                                                        SEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                               CAMELIA DUDAS

Elaborat,

MONICA HAGI

 

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.168/07.03.2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Statiunea Mamaia Zona Hotel Vega

596

Parcare, spatiu verde conf. PUD Mamaia 2001

CU nr.773/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 81426/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de  parcare, spatiu verde conf. PUD Mamaia 2001

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 2 LA HCLM NR.168/07.03.2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Aleea Garofitei FN

3182.88

Locuire  colectiva, parcaje, locuri de joaca conf.PUG

CU nr. 484/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 10312/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 3 LA HCLM NR.168/07.03.2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren strada Luntrasului

441

Locuire colectiva, locuri de joaca, parcaje conf.PUG

CU nr.772/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 97987/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, si este afectat partial de constructii provizorii

·         Destinatia terenului este de locuire colectiva, locuri de joaca, parcaje conf. PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,