Hotărârea nr. 167/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

Analizand prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 “ privind aprobarea completarii HCLM nr. 37/01.2002 “ ;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.1207 alin.1, lit.b si art.125 alin.3 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei nr.1 din anexa “Vanzare prin negociere directa” aprobata prin H.C.L.M. nr.39/29.01.2005.

 

                       

            Art.4. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR. 167/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

 

R E F E R A T

 

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate cu prevederile HCLM nr. 494/2006.

          Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

·                    Prin acest proiect de hotarare se supune aprobarii Consiliului Local solicitarea de cumparare nr. 144658/2005, formulata de catre SC Amiral Company SRL, care a parcurs etapele premergatoare vanzarii din cadrul compartimentelor de specialitate din PMC, rezultand urmatoarele concluzii:

In urma stabilirii situatiei juridice terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face  obiectul contractului de concesiune FN din 31.09.1992 si a actului aditional incheiat intre PMC si SC Amiral Company SRL.

Constructia edificata in baza Autorizatiei de Construire nr.12/1993 are destinatia de Construire Statie Terminus transport in comun + Comert.

Proprietatea asupra constructiilor si dreptul de folosinta a terenului (in baza Contractului de concesiune FN/31.09.1992) sunt inregistrate la OCOT sub nr.18688/2006

Durata de valabilitate a contractului conform actului aditional de prelungire este pana la 01.04.2007.

Conform art.10 din contractul de concesiune lit.a) – « la termenul de incetare a concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul contractului (terenul) si constructia ce a  rezultat in urma investitiei, gratuit si libere de alte sarcini.

Destinatia prevazuta in  Certificatul de Urbanism emis in vederea vanzarii este de  « Spatii plantate, amenajari pentru odihna si sport, circulatii pietonale, mobilier urban si iluminat public conf. PUZ Peninsula”.

Comisia de Specialitate nr.2-Urbanism, luand in considerare prevederile PUZ Peninsula a avizat negativ mentinerea locatiei.

 

            Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea urmatoarei pozitii aprobata spre vanzare printr-un HCLM anterior:

- pozitia nr.1 din Anexa “Vanzare prin negociere directa” aprobata prin H.C.L.M. nr.39/29.01.2005 cu destinatia “diferenta din masuratori- locuire”, intrucat prin cererea nr.15704/06.02.2007 inregistrata la sediul PMC proprietarul a renuntat la cumpararea terenului .

          Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                                            SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

 

Elaborat,

MONICA HAGI

                 

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.167/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Docherilor nr.1

31

VOINESCU EUGENIA MARIA

CU nr.771/

2007

Intregire proprietate – locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conf.PUG

- Solicitarea de cumparare -54151/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 


ANEXA 2 LA HCLM NR.167/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Statiunea Mamaia – Mal Lac Siutghiol Zona Hotel Scandinavia

2765.37

SC AGREMENTUL SA

CU nr.

329/2007

Parcare, intretinere barci, conf. PUD Mamaia

- Solicitarea de cumparare 70701/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- terenul propus spre vanzare este parte aferent activelor Debarcader Lebada nr.1 si Debarcader Lebada nr.2 aflate in proprietatea SC Agrementul SA iar parte necesar unei bune desfasurare a activitatii.

-destinatia terenului este de parcare, intretinere barci conf. PUD Mamaia

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 LA HCLM NR.167/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Traian – Statia Poarta 2 Port

150

SC AMIRAL COMPANY SRL

CU nr.769/

2007

Spatii plantate, amenajari pentru odihna si sport, circulatii pietonale, mobilier urban si iluminat public conf. PUZ Peninsula

- Solicitarea de cumparare 144658/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face  obiectul contractului de concesiune FN din 31.09.1992 si a actului aditional incheiat intre PMC si SC Amiral Company SRL

- Constructia edificata in baza Autorizatiei de Construire nr.12/1993 are destinatia de Construire Statie Terminus transport in comun + Comert.

- Proprietatea asupra constructiilor si dreptul de folosinta a terenului (in baza Contractului de concesiune FN/31.09.1992) sunt inregistrate la OCOT sub nr.18688/2006

- Durata de valabilitate a contractului conform actului aditional de prelungire este pana la 01.04.2007.

- conform art.10 din contractul de concesiune lit.a) – « la termenul de incetare a concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul contractului (terenul) si constructia ce a  rezultat in urma investitiei, gratuit si libere de alte sarcini.

- destinatia prevazuta in  Certificatul de Urbanism emis in vederea vanzarii este de  « Spatii plantate, amenajari pentru odihna si sport, circulatii pietonale, mobilier urban si iluminat public conf. PUZ Peninsula”.

- Comisia de Specialitate nr.2-Urbanism, luand in considerare prevederile PUZ Peninsula a avizat negativ mentinerea locatiei

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,