Hotărârea nr. 166/2007

Hotarare privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 487,00 mp, numitului Filimon Mihai Andrei, cetatean de onoare al municipiului Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafaţa

de 487,00 mp, numitului Filimon Mihai

Andrei, cetăţean de onoare al municipiului

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 07.03.2007.

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei 2 - Urbanism , avizul Comisiei 5- Juridica si referatul Serviciului Patrimoniu nr.24926/23.02.2007;

Vazind H.C.L.M. nr. 323 / 1999 privind completarea hotărârii nr. 629 / 1995 si H.C.L.M. nr. 378 / 2004 privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta" d-lui Filimon Mihai Andrei;

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit."c" , art. 120A7, alin.l, lit."b", din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l- Se atribuie in proprietate numitului Filimon Mihai Andrei, deţinător al titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta", terenul situat in zona Baba Novac - lot 83 in suprafaţa de 487,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate al Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitului Filimon Andrei, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare, S.P.I.T. si Biroului Relaţii Internationale - Protocol, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE
CONSTANTA
NR. 166/07.03.2007România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Direcţia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr. 24926/23.02.2007


REFERAT

Prin H.C.L.M. nr. 337/24.07.2002, d-lui Filimon Mihai Andrei, membru al lotului naţional de tenis de masa, campion european de cadeti in anul 2000, a dobândit titlul de "Cetatea de Onoare al municipiului Constanta".

Prin H.C.L.M. nr. 323 / 1999, privind completarea H.C.L.M. nr. 629 / 1995, se aproba atribuirea in proprietate a unui teren din domeniul privat al municipiului Constanta, in suprafaţa de 500 mp, in vederea edificării unei locuinţe sau a unui centru cultural, sportiv, artistic, ştiinţific în funcţie de doleanţele cetăţenilor de onoare.

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit „f', privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este îndrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si art 46 alin. 1 sî art 123, din Legea 215/2001;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind atribuirea in proprietate domnului Filimon Mihai Andrei, cetăţean de onoare al municipiului Constanta, a unui teren in suprafaţa de 487,00 mp situat in zona Baba Novac, lot 83, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Constanta.

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU, RAMONA  DANIELA DOSPINESCU


CONSJZJLER  JURIDIC

 c.j. Andrei Sozanski


SEF SERVICIU PATRIMONIU, Gratiela Rusu