Hotărârea nr. 165/2007

Hotarare pentru respingerea cererii Societatii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanta, privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform H.G.834/1991, pentru terenul aferent incintei: Depozit NORD 2

 ROMÂNIA

Judeţul Constanta Municipiul Constanta consiliul local


                                

                 

HOTĂRÂRE

Pentru respingerea cererii Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A.

Constanta, privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului

Constanta, necesar obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de

proprietate asupra terenului, conform II.G.834/1991, pentru terenul aferent

incintei: Depozit NORD 2

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 07.03.2007;___

Având in vedere Expunerea de motive a d-Iui Primar Radu Ştefan Mazăre, Avizul Comisiei nr. 1 - Buget finanţe, Avizul Comisiei nr.2 - urbanism. Avizul Comisiei 5 - Juridica, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 24418/23.02.2007, adresa Direcţiei Integrare Europeana, Mediu si Programe nr. 52584/17.04.2006, Raportul inregistrat sub nr. 25756/26.02.2007 al S.C. Cadastru Consulting S.R.L. privind valoarea estimata a terenului si documentaţia depusa de S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta;

Având in vedere art.4 si art. 6, alin. 1 din Legea nr.213/1998;

In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat;

In baza prevederilor art. 94 alin.l, lit. "i" din OUG nr.195/2005;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.V si art.l20A7 alin 1, lit. "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se respinge cererea SC OIL TERMINAL SA privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform H.G.834/1991, pentru terenul aferent incintei: Depozit NORD 2 in suprafaţa de 405.721,90 mp, conform planului de situaţie anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art. 2 - Terenul in suprafaţa de 405.721,90 mp va fi cuprins in Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta .


 


Art 3 - SC OIL TERMINAL SA va preda terenul disponibilizat Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art. 4 din HG 834/1991 modificat prin HG 468/1998 .

Art. 4 - In termen de 1 an SC OIL TERMINAL va aduce terenul la caracteristicile iniţiale, prin înlăturarea urmărilor produse de poluarea majora a solului si a apei freatice, conform art. 94 alin. 1, lit "i" din OUG nr. 195/2005.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei financiare, Serviciului Public de Impozite si Taxe si S.C. OIL TERMINAL S.A. in vederea aplicării ei, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.165/07.03.2007


              România

 

Judeţul Constanta
Municipiul Constanta
primăria municipiului constanta
direcţia patrimoniu

Nr.

I

REFERAT

SC OIL TERMINAL SA a solicitai acordul Consiliului Local necesar obţinerii Certlicatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor conform HG 834/1991, pentru terenul aferent Depozitului Nord 2 in suprafaţa de 405.721,90 mp.

Din Proiectul nr.2/1997 reactualizat intocmit de SC Terra Proiect SRL Constanta si adresa nr. 25033/2002 cu privire la regimul juridic si urbanistic pentru zona depozitelor petroliere SC Oii Terminal SA, rezulta ca in limitele perimetrului actual al Depozitului Nord 2 din Constanta sunt incluse suprafeţele de teren si construcţiile aferente unor societăţi petroliere infiintate la inceputul secolului cu capital străin si romanesc (Societatea Steaua Romana, Societatea Colombia, Societatea Romano - Americana, Societatea Concordia) si care au trecut in proprietatea statului in baza Legii 119/1948 - Legea naţionalizării inlreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere si de transporturi.

Prin Decizia nr.636/1956 a Sfatului Popular Regional Constanta se aproba scoaterea din circuitul agricol si schimbarea destinaţiei terenurilor aflate in incinta depozitelor de petrol ale Bazei de Export Constanta in suprafaţa de 49,60 ha.(Depozit Nord 1 si Depozit Nord 2).

Prin Ordinul nr.264/1978 al Ministrului transporturilor si telecomunicaţiilor se transmite din administrarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicaţiilor, in administrarea Ministerului Industriei Chimice pentru întreprinderea de comercializare si livrare a produselor chimice si petroliere Constanta, terenul in suprafaţa de 40.043 mp.

In schiţa de sistematizare a municipiului Constanta din anul 1975 aprobata prin Decretul 121/1976 s-a propus dezafectarea etapizata a funcţiilor de depozitare din aceasta zona si dezvoltare a acesteia ca zona de locuinţe si dotări de interes orăşenesc.

In conformitate cu prevederile acestui decret S.P.O. Constanta a aprobat construirea unor ansambluri de blocuri de locuinţe in imediata vecinătate a vechilor depozite de produse petroliere, avandu-se in vedere iminenta mutare a acestora.

In baza studiilor hidro-geoilzice efectuate in anii 1994-1998, s-a constatat poluarea pânzei freatice cu produse petroliere si s-a dispus mutarea activităţii de depozitare produse petroliere uşoare (benzina, motorina) in Depozitul 4 Movila Sara, cu dezafectarea rezervoarelor a cărui fund este afectat.

In acest scop a fost atribuit in administrare teren in suprafaţa de aproximativ 100 ha pentru construirea noului depozit de produse petroliere Faleza Sud (Movila Sara), urmând ca in etapele următoare sa fie eliberata suprafaţa corespunzătoare din zona vechilor depozite. Prin HCLM 341/1996 s-a emis acordul Consiliului Local necesar obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafaţa totala de 945.892,79 mp, teren aferent Depozitului 4 Movila Sara Constanta, pentru care Ministerul Industriilor a emis Certificatul cu seria M 03 nr. 3285.

Având in vedere faptul ca in prezent Depozitul Nord 2 se afla in conservare (rezervoare vechi, nefolosite sau scoase din uz si casate; ternuri libere) si ca SC OIL TERMINAL SA a inchiriat clădiri, rezervoare si suprafeţe de teren la o serie de societăţi precum SC TEHNOCONSTRUCT SRL, SC ROCON SRL, SC LAUR CONSTRUCT SRL, SC PETRO RECYCLING SRL, PETROMAR, PETROTRANS .


In conformitate cu prevederile art.l din HG 834/1991 potrivit căruia fac obiectul prezentei hotărâri «terenurile aflate in patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate »

Tinand cont de pevederile art. 4 din HG 834/1991 modificat prin HG 468/1998 conform căruia «terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin proprietăţii private a comunelor, oraşelor sau judeţelor si se constituie in "Fond special destinat realizării de investiţii sau desfăşurării unor activităţi economice", administrat de autorităţile administraţiei publice locale »

Având in vedere impactul negativ asupra factorului de mediu pentru Depozitul Nord 2 si ncacordarea avizului de mediu in cadrul şedinţei Comitetului de Analiza Tehnica din data de 14.04.2006 transmis prin adresa nr. 52584/17.04.2006 a Direcţiei Integrare Europeana, Mediu si Programme ;

Având in vedere Raportul inregistrat sub nr. 25756/26.02.2007 al S.C. Cadastru Consulting S.R.L. privind valoarea estimata a terenului cu valori cuprinse intre 150 -250 EURO/MP, insemnand o valoare de aproximativ 78 milioane EURO, prin disponibilizarea suprafeţei de teren de 405.721, 90 mp de la S.C. OIL TERMINAL S.A., având in vedere valoarea de circulaţie a terenului in zona respectiva, ar fi posibila rezolvarea unui număr foarte mare de notificări depuse in baza Legilor proprietăţii, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr.18/1991 a fondului funciar. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele masuri adiacente, modificate si actualizate. Acest lucru este imperios necesar având in vedere numărul foarte mare de notificări, suprafeţele mari ce ar trebui retrocedate persoanelor indreptatite, deficitul de teren al municipiului Constanta si mai ales sentinţele instanţelor de judecata prin care suntem obligaţi la restituire sau acordare de suprafeţe de teren in compensare sub sancţiunea daunelor cominatorii si a amenzilor civile pe zi întârziere de la data pronunţării acestora pana la executarea obligaţiei de atribuire in compensare.

Supunem discuţiei plenului Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotărâre pentru respingerea cererii SC OIL TERMINAL SA privind emiterea acordului Consiliului Local necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor, conform HG 834/1991, pentru terenul aferent Depozitului Nord 2 in suprafaţa de 405.721,90 mp având următoarele caracteristici:

SUPRAFAŢA TOTALA LA SOL :     405 721,90 mp
SUPRAFAŢA CONSTRUITA :              53 648,32 mp

SUPRAFAŢA TRANSPORT :                139 482,63 mp

SUPRAFAŢA LIBERA:                         204 834,84 mp

SUPRAFAŢA REŢELE :                            7720,11 mp

POT ^49,51% CUT = 0,023 COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTAŢIEI PENTRU APLICAREA4I.G. 834/1991

PREŞEDINTE-DANIELA GHERLAN 

MEMBRU –NELU MOCANU   

MEMBRU-GABRIELA MARILENA DOD

MEMBRU - NICOLETA FLORESCU

MEMBRU - GABRIELA RADU    

MEMBRU - ANDREI SOZANSKI

MEMBRU - DIANA LEPADATU    

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. RAMONA DANIELA DOSPINESCU