Hotărârea nr. 164/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, C.N.“ROMTELECOM” S.A. Bucuresti-Directia de Telecomunicatii Constanta, pentru terenul aferent activului: SEDIU DIRECTIE

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                              
 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991,  C.N.“ROMTELECOM” S.A. Bucuresti-Directia de Telecomunicatii Constanta, pentru terenul aferent activului: SEDIU DIRECTIE

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de  C.N.“ROMTELECOM” S.A.Bucuresti-Directia de Telecomunicatii Constanta ;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit. ”c”, art. 120^7, alin.1, lit. “b”,din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei Publice Locale nr. 215/2001;

 

HOTARASTE:

            Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, C.N.“ROMTELECOM” S.A.Bucuresti - Directia de Telecomunicatii Constanta pentru terenul aferent activului: SEDIU DIRECTIE in suprafata de 3039,00 mp. si suprafata indiviza de 440,22 mp.conform planurilor de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite disp. Art.1 din HG 834/1991;

Art.2-Terenul in suprafata de 3039,00 mp.  si in suprafata indiviza de 440,22 mp. va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

          Art.3 – C.N. “ROMTELECOM” S.A.Bucuresti-Directia de Telecomunicatii Constanta va preda terenul prevazut la art. 1 Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art.4 din H.G. nr.834/1991 modificat prin H.G. 468/1998.

             Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare C.N. “ROMTELECOM” S.A.Bucuresti-Directia de Telecomunicatii Constanta, Directiei Patrimoniu Constanta, Dirrectiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

 

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr.164/07.03.2007             

 

Romania

 

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr.___________/__________________

 

 

RAPORT

 

C.N.“ROMTELECOM” S.A. BUCURESTI - DIRECTIA DE TELECOMUNICATII CONSTANTA a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului:

 

Sediu Sediu Directie, B-dul Tomis nr. 78-81

Suprafata teren exclusiva = 3039,00 mp

                         Din care :

Suprafata construita = 1990,48 mp

Suprafata transport = 950,35 mp

Suprafata retele = 98,17 mp

Suprafata libera = 0,00 mp

POT = 100 %

CUT = 2,426

Suprafata teren indiviza = 440,22 mp

                               Din care :

Suprafata construita = 369,92 mp

Suprafata transport = 70,32 mp

Suprafata retele = 0,00 mp

Suprafata libera = 0,00 mp

Suprafata desfasurata = 781,30 mp

POT = 100 %

CUT = 2,229

 

            “ROMTELECOM” S.A. BUCURESTI - DIRECTIA DE TELECOMUNICATII CONSTANTA detine in administrare prin Decizia nr. 1765/09.01.1967 a CE al Sfatului Popular al orasului Constanta terenul in suprafata de 3281 mp si Protocolului privind separarea patrimoniului Directiei Judetene de Posta si Telecomunicatii Constanta din 30.09.1991.

SOCIETATEA NATIONALA DE TELECOMUNICATII ROMTELECOM s-a infiintat in baza HG nr. 673/1997 prin reorganizarea Regiei Autonome Rom –Telecom avand ca obiect principal de activitate operarea, modernizarea, dezvoltarea şi întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii şi a liniilor de telecomunicaţii prin fire, fibre optice, sistem radio sau alte mijloace şi asigurarea serviciilor de telecomunicaţii şi a telecomunicatiilor în conformitate cu prevederile licenţei sau licenţelor ori autorizaţiilor acordate de Ministerul Comunicaţiilor ori de alt organ competent.

 

        Pentru sustinerea cererii sale, “ROMTELECOM” S.A. BUCURESTI - DIRECTIA DE TELECOMUNICATII CONSTANTA a prezentat urmatoarele documente:

 

1.       Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

2.       HG 673/1997 referitoare la infiintarea SOCIETATII NATIONALE DE TELECOMUNICATII ROMTELECOM

3.       Decizia nr. 1765/09.01.1967 a CE al Sfatului Popular al orasului si Protocolul privind separarea patrimoniului Directiei Judetene de Posta si Telecomunicatii Constanta din 3009.1991.

4.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

5.       Statutul societatii;

6.       Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;               

 

Avand in vedere ca structura actionariatului ROMTELECOM este detinut in prezent in proportie de 54,01 % de catre OTE SA Grecia si 45,99 % Statul roman, fapt ce contravine art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari “terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat”;

 

             Urmare a situatiei juridice a terenului si a constatarilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a  documentatiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului apartinand “ROMTELECOM” S.A. BUCURESTI - DIRECTIA DE TELECOMUNICATII CONSTANTA - Sediu Directie, din Constanta, B-dul Tomis nr. 78-81 in suprafata exclusiva de 3039,00 mp si suprafata indiviva de 440,22 mp  

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                      Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                      Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                      Membru – NICOLETA FLORESCU

                                      Membru – GABRIELA RADU                   

                                      Membru – ANDREI SOZANSKI

                                      Membru – DIANA DINU

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

                              DANIELA RAMONA DOSPINESCU