Hotărârea nr. 163/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, C.N.“TRANSELECTRICA” S.A. –S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului: magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                              
 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991,  C.N.“TRANSELECTRICA” S.A. –S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului: magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de  C.N.“TRANSELECTRICA” S.A.- S.T. Constanta ;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c” si art.120^7 alin 1, lit. b din Legea 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratia publice Locale nr.215/2001;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, C.N. TRANSELECTRICA” S.A.- S.T. Constanta  pentru terenul aferent activului: magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6 in suprafata de 1148,09 mp..conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite conditiile art. 1 din HG nr. 834/1991 si Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

Art.2-Terenul in suprafata de 1148,09 mp. va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Art.3 - C.N. “TRANSELECTRICA” S.A.- S.T. Constanta va preda terenul prevazut la art. 1,  Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art. 4 din HG 834/1991 modificat prin HG 468/1998.

            Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare C.N. “TRANSELECTRICA” S.A.- S.T. Constanta, Directiei Patrimoniu Constanta, Dirrectiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

 

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr.163/07.03.2007              

 

      Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr.___________/__________________

 

 

 

RAPORT

 

COMPANIA NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului:

 

Magazie ST, Str. Varful cu Dor nr. 6

Suprafata construita = 489,8 mp

Suprafata transport = 658,29 mp

Suprafata retele = 0,00 mp

Suprafata libera = 0,00 mp

Suprafata totala = 1148, 09 mp

POT = 100 %

CUT = 0,43

 

            COMPANIA NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA detine in patrimoniu prin Pocesul verbal din 02.02.1999 si Protocolul nr. 6484/30.01.2001, precum si Acordului de reconfirmare incheiat intre TRANSELECTRICA SA – Sucursala de Transport Constanta  si SC DFEE ENEL Electrica Constanta, care are ca temei legal HG 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate SA activul: magazie S.T., str. Varful cu Dor nr. 6 in suprafata de 1148,09 mp.

COMPANIA NATIONALA “TRANSELECTRICA“  SA - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA , cu sediul in Constanta, B-dul Al. Lapusneanu, nr.195, Bloc LAV 1 s-a infiintat in baza Hotararii Guvernului nr.  627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate SA, avand ca obiect principal de activitate transportul energiei electrice, asigurarea interconexiunilor retelei de transport de energie electrica, prestari servicii de racordare la reteaua de transport de energie electrica,revizii si reparatii la instalatiile de transport energie electrica.

        Pentru sustinerea cererii sale CN TRANSELECTRICA SA a prezentat urmatoarele documente:

 

1.       Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

2.       Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA

3.       Protocolul de predare - primire intre CN TRANSELECTRICA SA si SC SMART SA din 01.11.2001

4.       Pocesul verbal din 02.02.1999 si Protocolul nr. 6484/30.01.2001

5.       Anexa 2.2 privind cladirile si spatiile administrative,tehnologice si socialecare trec din patrimoniul ST Constanta in patrimonial SC SMART SA

6.       Acordul de reconfirmare incheiat intre TRANSELECTRICA SA – Sucursala de Transport Constanta  si SC DFEE ENEL Electrica Constanta privind predarea in proprietate a cladirilor aflate in Constanta, str. Varful cu Dor nr.6 ;

7.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

8.       Statutul societatii;

9.       Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;               

 

Avand in vedere faptul ca  ca “TRANSELECTRICA” SA - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA, a preluat incinta magazie SCM in suprafata de 292 mp (conform Tabelului cu suprafetele de teren ce vor fi preluate de Sucursala de Transport Constanta), iar imobilul “Sopron incinta SCM” in suprafata de 152 mp nu este figurat in documentatia cadastrala,  pe teren existand doar doua baraci (S1=11,47 mp si S2= 4,16 mp) si tinand cont de faptul ca suprafata magaziei, conform masuratorlor este 462,52 mp   rezulta diferente de suprafete de teren aferente unor constructii care nu corespund cu realitatea din teren fapt ce contravine art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari “terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate” si Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

 

             Urmare a situatiei juridice a terenului si a constatarilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a  documentatiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului apartinand Compania Nationala “TRANSELECTRICA“  SA SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA - magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6 in suprafata de 1148,09 mp

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                      Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                      Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                      Membru – NICOLETA FLORESCU

                                      Membru – GABRIELA RADU                   

                                      Membru – ANDREI SOZANSKI

                                      Membru – DIANA DINU

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

                              DANIELA RAMONA DOSPINESCU