Hotărârea nr. 161/2007

Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, COMPANIEI NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta pentru terenul aferent incintei Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV 1

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                 
        
HOTARARE

privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, COMPANIEI NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala  SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta pentru terenul aferent incintei Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV 1

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

                   Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei Buget-finante nr.1, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de COMPANIA NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala  SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta, pentru terenul aferent incintei Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV 1;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, art.120^7, alin.1, lit.b din Legea nr.286/2006, pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTARASTE:

 

                     Art.1 –- Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, COMPANIEI NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala  SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta pentru terenul aferent incintei Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV 1 in suprafata indiviza de 17,98 mp conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare ;

                   Art.2 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare. COMPANIEI NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala  SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. sucursala Constanta , Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                 MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.161/07.03.2007

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr.___________/__________________

 

 

RAPORT

 

COMPANIA NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala  SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului:

 

Sediu ST Constanta – B-dul Al. Lapusneanu nr. 195, bloc LAV 1

Suprafata teren indiviza SMART SA= 17,98 mp

 

            COMPANIA NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala  SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART SA – Sucursala Constanta detine in patrimoniu prin Protocolul de predare - primire intre CN TRANSELECTRICA SA si SC SMART SA din 01.11.2001 si Anexa 2.2 privind cladirile si spatiile administrative,tehnologice si sociale care trec din patrimoniul ST Constanta in patrimonial SC SMART SA, care are ca temei legal HG 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 710/2001 referitoare la infiintarea Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanata a Retelei Electrice de Transport SMART SA, activul: Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV 1 in suprafata indiviza de 17,98 mp.

Compania Nationala “TRANSELECTRICA“  SA Filiala SC SMART SA , cu sediul in str. Mircea cel Batran, nr. 43, Constanta, s-a infiintat in baza Hotararii Guvernului nr.  710/2001 privind  infiintarea Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanata a Retelei Electrice de Transport SMART SA prin reorganizarea unor activitati din cadrul Companiei Nationale de Transport al Enrgiei Electrice TRANSELECTRICA SA, avand ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de mentenanta in retele electrice de transport prin efectuarea de revizii si reparatii la instalatii electrice din retele electrice, remedierea incidentelor la instalatiile electrice, verificarea metrologica a aparatelor electrice si mecanice, lucrari de montare si demontare a echipamentuli primar din instalatiile electrice pentru lucrarile executate de SC SMART SA.

        Pentru sustinerea cererii sale, SC SMART SA a prezentat urmatoarele documente:

 

1.       Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

2.       HG 710/2001 referitoare la infiintarea Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanata a Retelei Electrice de Transport SMART SA

3.       Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA

4.       Protocolul de predare - primire intre CN TRANSELECTRICA SA si SC SMART SA din 01.11.2001

5.       Anexa 2.2 privind cladirile si spatiile administrative,tehnologice si socialecare trec din patrimoniul ST Constanta in patrimonial SC SMART SA

6.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

7.       Statutul societatii;

8.       Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;               

 

             Urmare a situatiei juridice a terenului si a constatarilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a  documentatiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului apartinand Companiei Nationale “TRANSELECTRICA“  SA Filiala SC SMART SA - Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV in suprafata indiviza de 17,98 mp

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                      Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                      Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                      Membru – NICOLETA FLORESCU

                                      Membru – GABRIELA RADU                   

                                      Membru – ANDREI SOZANSKI

                                      Membru – DIANA DINU

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

                              DANIELA RAMONA DOSPINESCU