Hotărârea nr. 160/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu B-dul Mamaia nr.271

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                 
 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu B-dul Mamaia nr.271

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu B-dul Mamaia nr.271 ;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c” si art.120^7 alin 1 lit. b, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu B-dul Mamaia nr.271 in suprafata de 8258,85 mp, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite conditiile art. 1 din HG nr. 834/1991;

         Art.2 – Terenul in suprafata de 8.258,85 mp va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

         Art.3 – S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta va preda terenul prevazut la art. 1, Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art.4 din H.G. nr.834/1991 modificat prin H.G. 468/1998.

          Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr. 160/ 07.03.2007

 

                               

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr.___________/__________________

 

 

 

RAPORT

 

SC “ELECTRICA” SA - SISEE “Electrica Dobrogea” a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului:

 

Sediu AISEE Constanta – B-dul Mamaia nr. 271

Suprafata construita Sc = 2021,46 mp

Suprafata aferenta retelelor Sr = 0,00 mp

Suprafata transport St = 5483,64 mp

Suprafata libera Sl = 753,75 mp

Suprafata totala St = 8258,85 mp

 

            SISEE “Electrica Dobrogea” detine in patrimoniu prin Protocolul de predare - primire intre FDFEE DOBROGEA – SISEE DOBROGEA din 28 02.02.2002 care are ca temei legal HG 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” SA, activul: Sediu CIRDI 110 Kv Constanta Nord, Str. Celulozei nr. 5, Constanta cu suprafata de 2337,18 mp.

SC “ELECTRICA” – SISEE “Electrica Dobrogea”, cu sediul in str. G-ral Manu, nr. 77, Constanta, s-a infiintat in baza Hotararii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” SA, avand ca obiect principal de activitate distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de import – export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie, modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea automatizarii, cercetare proiectare in domeniul sau de activitate.

        Pentru sustinerea cererii sale, SC “ELECTRICA” – SISEE “Electrica Dobrogea” a prezentat urmatoarele documente:

 

1.       Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

2.       Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA

3.       Hotararea Guvernului 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” SA

4.       Protocolul de predare - primire intre FDFEE DOBROGEA – SISEE DOBROGEA din 28 02.02.2002

5.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

6.       Statutul societatii;

7.       Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;               

 

In urma analizei documentatiei inaintate au iesit in evidenta elemente din care rezulta ca terenul  ocupat si modul de folosire al acestuia, in baza statutului societatii, contravin art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari “terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate” ;

Astfel, din terenul in suprafata totala de 2410,37 mp, suprafata construita Sc =395,40 mp (birouri, magazii) si suprafata retele Sr=12,96 mp, reprezinta un procent de folosire a terenului de 17 %.

 

             Urmare a situatiei juridice a terenului si a constatarilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a  documentatiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului apartinand SC “ELECTRICA” – SISEE “Electrica Dobrogea”:

-          Sediu CIRDI 110 Kv Constanta Nord, Str. Celulozei nr. 5, Constanta, St = 2410,37 mp;

 

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                      Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                      Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                      Membru – NICOLETA FLORESCU

                                      Membru – GABRIELA RADU                   

                                      Membru – ANDREI SOZANSKI

                                      Membru – DIANA DINU

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

                              DANIELA RAMONA DOSPINESCU

 

 

              

 

              

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.83115/24.06.2004

 

 

R E F E R A T

Privind radierea imobilului situat in str. Mihai Dumitru nr.22 (actual str. Constantin Bratescu) din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al municipiului Constanta

 

 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 384 este consemnat imobil situat in str. Mihai Dumitru nr.22, nr de inventar 10734 si val. de inventar 260.000 lei.

 

Prin sentinta civila nr.6087B/28.05.1992 pronuntata de catre Judecatoria Constanta in dosarul nr.12814/1991, avand ca obiect iesire din indiviziune, reclamanta Caravasile Sofia, parati fiind R.A. Confort Urban Constanta si Primaria municipiului Constanta, instanta a admis actiunea dispunand iesirea partilor din indiviziune cu privire la imobilul situat in Constanta, str. Mihai Dumitru nr.22 (actual Constantin Bratescu), atribuind reclamantei imobilul cu obligarea acesteia la plata sumei de 374.167 lei cu titlu de sulta.Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin nerecurare.

Contravaloarea sultei a fost achitata de Caravasile Sofia prin Chitanta nr.11595/07.07.1992.

 

Avand in vedere Protocolul nr.10331/14.08.2000 prin care R.A.E.D.P.P. a predat cota de 50 %din imobilul situat in str. Constantin Bratescu nr.22 si Procesul Verbal de predare primire nr.121906/18.02.2004 prin care Primaria municipiului Constanta preda terenul situat in str. Constantin Bratescu nr.22, in suprafata de 162,50 mp;

 

 

Prin Contractul de donatie, incheiere de autentificare nr. 2107/07.11.2002 de biroul notarului public Mariana Lambrino, Caravasile Sofia doneaza nepoatei sale Chirea Panaila imobilul proprietatea sa, situat in municipiul Constanta, str. Constantin Bratescu nr.22 compus din teren in suprafata de 162,50 mp si constructie in suprafata de 151,57 mp, formata din subsol cu doua magazii si doua holuri, parter cu patru camere, baie, bucatarie, sala, grup sanitar si pod, terasa si debara. 

 

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului, compus din constructie si teren in suprafata de 162,50 mp, situat in str. Mihai Dumitru nr.22 (actual str. Constantin Bratescu) cu nr. de inventar 10734 si val. de inventar 260.000 lei.

 

 

 

 

 

 

Verificat

  DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU              SEF SERV. PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN                               Daniela GHERLAN

 

 

                                                                          Elaborat

SERV. PATRIMONIU

 

Gabriela RADU