Hotărârea nr. 16/2007

Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de proiectare in faza Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii „Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanta, aflate in administrarea CLM Constanta si a C.N. „APM" Constanta - S.A."

 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adiţional la contractul de proiectare în faza Studiu de Fezabilitate aferent

obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim

Constanţa, aflate în administrarea CLM Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A."

Consiliul Local al Municipiului Constanţa. întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre şi Avizele favorabile ale Comisiei nr.5 Juridică şi al Comisiei nr. 1 Buget-finante;

Analizând raportul comun al Direcţiei Tehnic-achiziţii şi Direcţia Integrare Europeana Mediu şi Programe nr.8233/23.01.2007 şi adresele Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.R511/18.01.2007 si nr. 7518/22.01.2007.

Văzând solicitarea SC Search Corporation nr. 131/12.01.2007 înregistrata sub nr.3532/12.01.2007 privind modificarea unor clauze din contractul nr. 134638/2006. precum si acceptul Partenerului Municipiului Constanţa-CN Administraţia Porturilor Martime Constanţa înregistrat sub nr.5927/18.01.2007;

Având în vedere IICI.M nr.160/2006 privind modificarea HCLM nr.65/2006 şi aprobarea documentaţiei de achiziţie a serviciului de proiectare în faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiţii ..Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. ..APM" Constanţa - S.A." prin care s-a aprobat contractul cadru de prestări servicii:

în temeiul prevederilor art.38 alin.2 Iit."c". alin.5 lit."c" şi ale art.l20"7(l) lit.b din Legea 286/2006 privind moditlcarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

ART.I Se aprobă modificarea clauzelor contractuale din contractul de proiectare nr. 134638/2006 încheia! între Municipiul Constanţa în calitate de Autoritate publică, CN Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - S.A. în calitate de Partener şi SC Search Corporation SRL Bucureşti. în calitate de Prestator.

ART.2 Se aprobă Actul adiţional nr.l la contractul de prestări servicii proiectare nr. 134638/2006 privind studiul de fezabilitate pentru „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. Administraţia Portului Maritim Constanta-S.A."- Cadru, din anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Di­
recţiei Financiare. Direcţiei Tehnic-achizitii. Direcţiei Integrare Europeana. Mediu şi Programe, şi
Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Constanţa. Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor
Maritime" Constanţa S.A., SC Search Corporation Bucureşti, in vederea aducerii la îndeplinire.
precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR
Constanţa
Nr.16/30.01.2007


                               ROMÂNIA

                          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
 DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII
DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANA MEDIU SI PROGRAME

Nr. 8233/23.01.2007

'o-...

RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adiţional la contractul de proiectare în faza SF aferent

obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului mari-tim Constanţa,

aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. APM Constanţa S.A."

Vă informăm că prin HCLM 65/2006 Consiliul Local Municipal Constanţa a aprobat asocierea Municipiului Constanţa cu Compania Naţională „Administraţia Naţională a Porturilor Maritime" Constanţa -S.A. în vederea proiectării şi finanţării, în cote procentuale egale, a studiului de fezabilitate aferent lucrărilor de consolidare şi stabilizare a versantului şi a zonelor adiacente portului maritim Constanţa aflate in administrarea celor două părţi asociate.

De asemenea, prin HCLM 160/2006 s-a aprobat, ca parte a documentaţiei de achiziţie aferenta obiectivului de investiţii SF „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa -S.A.", contractul-cadru de prestări servicii pentru aceasta etapa de proiectare, precum şi componenţa comisiei de licitaţie constituită din reprezentanţii părţilor asociate.

In urma organizării procedurii de achiziţie, prin Hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor nr. 130137/27.10.2006 serviciul de proiectare pentru documentaţia tehnico-economica în faza SF a fost atribuit SC Search Corporation SRL încheindu-se contractul de prestări servicii nr. 134638/2006.

Având în vedere comunicările prin fax ale SC Search Corporation SRL înregistrate la Primăria Constanţa sub nr.152143/20.12.2006 şi nr.152410/21.12.2006. în care sunt invocate:

-       perioada scurta de timp de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi sărbătorile de iarna care au condus la imposibilitatea finalizării contractele cu subcontractantii de specialitate implicaţi în cadrul proce­sului de proiectare (informaţiile furnizate de către subcontractanti fiind strict necesare pentru următoarele faze de proiectare);

-       zilele cu vreme nefavorabila (ceata) începând cu data de 01.12.2006 care au condus la întreruperea, în repetate rânduri, a activităţii de realizare a ridicărilor topografice;

-       vremea nefavorabila (ploi), începând cu 19.12.2006, îngreunând realizarea detalierii ridicărilor topo­grafice şi a cărţilor de teren (permiţând realizarea parţială a acestora);

-       factori externi: furtul unor utilaje de lucru şi ameninţarea membrilor echipei de foraj geotehnic de către persoane dubioase, care a avut urmare întreruperea activităţii, timp de trei zile, pana Ia înlocuirea utilajelor;

Adresa SC Search Corporation SRL nr. 131/12.01.2007 înregistrata sub nr.3532/12.01.2007 prin care se solicita modificarea prevederilor art.6.4 şi ale art.7.1 din contractul nr. 134638/07.11.2006. a făcut obiectul analizei Direcţiei Administraţie Publica Locala - Serviciul juridic şi, conform adresei R511/18.01.2007, respecta prevederile art.92 alin.3 lit.a din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevede­rilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG nr.34/2006 şi ale art.13.1. art. 13.2, art. 13.3 din contractul nr. 134638/07.11.2006.

Modificările solicitate de Prestator au fost acceptate şi de Partenerul Municipiului Constanţa - CN APM Constanţa SA prin adresa nr. 1880/18.01.2007 înregistrata sub nr.5927/18.01.2007.

Faţă de cele arătate, se supune dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local Municipal încheierea actului adiţional nr.l la contractul de prestări servicii nr. 134638/2006, conform anexei la prezentul proiect de hotrarare.

Direcţia Tehnic-achizitii.                                Direcţia Integrare Europeana Mediu si Programe

DIRECTOR,                                                           DIRECTOR.

MARICA ION                                                            MERLA ANI

 


ANEXA 1 la HCLM nr.16/2007

ACT ADIŢIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII PROIECTARE NR.134638/07.11.2006

Studiu de fezabilitate „Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului

maritim Constanta , aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta si a

C.N. Administraţia Portului Maritim Constanta-SA-"

- CADRU -

MUNICIPIUL CONSTANŢA ca persoană juridică de drept public, reprezentată prin dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr.51, cont nr. RO84TREZ23124510271XXXXX deschis la Trezoreria Constanta, în calitate de AUTORITATE PUBLICA,

ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SJl CONSTANTA, cu sediul in Incinta Port, Gara Maritima, având C.U.I. 11062831, numărul de înregistrare J 13/2308/09.10.1998, cont nr.RO64TRE22315069XXX000834 deschis la Trezoreria Constanta, legal reprezentata prin Director General C.L.C. Mircea Marius Banias, în calitate de PARTENER

Şi    -

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str.Caderea Bastiliei, nr.65, sector 1, înregistrata la Registrul Comerţului cu nrJ/40/9356/1991, cod unic de înregistrare R1597994, având contul de virament nr.RO51RNCP0082044175490001, deschis Ia Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea, Bucureşti, reprezentata prin dl.Michael M. Stanciu, preşedinte, în calitate de PRESTATOR.

Se încheie prezentul ACT ADIŢIONAL referitor la Contractul nr. 134638/07.11.2006 -pentru Studiu de fezabilitate aferent investiţiei «Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanta , aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta si a C.N. Administraţia Portului Maritim Constanta-S.A.»,

Având în vedere:

-   contractul de prestări servicii proiectare nr. 134638/07.11.2006 ;

-   H.C.L.M. nr. 160/09.05.2006 ;

în conformitate cu prevederile art. 4.1 din Cap.4 - Durata contractului, coroborat cu art.7.5 şi art.7.6 din Cap.7 - Plata lucrărilor, răspundere contractuala, cu prevederile art.8.1, art.8.2 si art.8.3 din Cap.8 - Forţa majora si cu prevederile art.13.1 si art.13.2 din Cap.13 - Alte clauze din contractul de prestări servicii proiectare nr. 134638/07.11.2006, precum si ale art. 92 alin.3 lit.a din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG nr.34/2006 (cu modificările si actualizările ulterioare):

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8?00 CONSTANTA - ROMÂNIA


„Daca apar situaţii de întârziere care nu se datorează vinii prestatorului, acesta va notifica, în scris, în termen de pana la 10 zile de la data apariţiei acestora, si va solicita prelungirea termenului de predare a documentaţiei. Prelungirea termenului de predare devine efectiva după acordul beneficiarului."

„Achizitorul poate acorda un avans prestatorului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la data solicitării."

„In caz de forţa majora părţile sunt exonerate de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parţiala a obligaţiilor contractuale determinate de acest eveniment, în condiţiile legii.

Forţa majora este produsa de un eveniment imprevizibil, de neinlaturat si neimputabil pârtii care o invoca, intervenit după intrarea in vigoare a contractului si care împiedica sau întârzie îndeplinirea parţiala sau totala a obligaţiilor asumate.

Partea care invoca forţa majora, va notifica deindata , in scris, expres si recomandat celeilalte parti, atât apariţia cat si încetarea evenimentului. In caz contrar, partea aflata in forţa majora decade din dreptul de a fi exonerat de răspundere. „

„Orice modificare si/sau completare adusa prezentului contract se va face numai cu acordul pârtilor.

Modificările si/sau completările vor fi cuprinse in acte adiţionale care vor face parte integranta din prezentul contract. In caz de prevederi contradictorii intre contractul iniţial si oricare dintre actele adiţionale, relaţiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act încheiat între parti."

părţile au convenit încheierea prezentului act adiţional,

Artl.

Va fi modificat art.4.1 de la Cap. 4 - DURATA CONTRACTULUI - astfel:

Durata contractului va fi prelungita cu 18 zile calendaristice faţă de termenul stabilit prin contract (90 zile), rezultând o durata a contractului de 108 zile calendaristice, începând cu data de 04.12.2006, conform Ordinului de începere a lucrărilor de proiectare nr. 144061/29.11.2006.

Art2.

Va fi modificat art. 6.4 din Cap. 6 - GARANŢII - astfel:

Garanţia de buna execuţie se va elibera/restitui in termen de 14 zile de la data aprobării Studiului de fezabilitate (SF), daca Beneficiarii nu au ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

Art3.

Va fi modificat art.7.1 din Cap.7 - PLATA LUCRĂRILOR, RĂSPUNDERE CONTRACTUALA - astfel:

Plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face, după cum urmează:

-  25% din valoarea adjudecata, de către Autoritatea publica, (după elaborarea/predarea studiului de fezabilitate avizat anterior de ISC Bucureşti, în baza procesului-verbal de predare-primire a documentaţiei tehnico-economice, semnat de către fiecare dintre cei doi Beneficiari si de către Prestator) în măsura disponibilităţilor bugetare;

-  restul de 25% din valoarea adjudecata, de către Autoritatea publica, (în baza procesului-verbal de predare-primire a tuturor avizelor, acordurilor, studiilor ş,a. solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 179/18.01.2007, semnat de către fiecare dintre cei doi Beneficiari si de către Prestator) în măsura disponibilităţilor bugetare;

-  diferenţa de 50%, pana Ia concurenţa valorii totale adjudecate, va fi plătită de către Partener în condiţiile stipulate prin contractul nr. 134638/07.11.2006.

Art.4.

Celelalte articole ale contractului de prestări servicii proiectare nr. 13463 8/07.11.2006 raman neschimbate.

2

Bd Toimsnr 31.Fix 0O4O-41 -708101, Tel; 0040-41 -708105:8700CONSTANTA - ROMANI/X