Hotărârea nr. 159/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Baza Nautica Siutghiol

          ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                 
 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Baza Nautica Siutghiol

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei Buget-finante nr.1, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Baza Nautica Siutghiol ;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c” si art.120^7 alin 1 lit. b, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001;

HOTARASTE:

 

          Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Baza Nautica Siutghiol in suprafata de 8.876,06 mp, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite conditiile art. 1 din HG nr. 834/1991;

         Art.2 – Terenul in suprafata de 8.876,06 mp va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

         Art.3 – S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta va preda terenul prevazut la art. 1,  Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art.4 din H.G. nr.834/1991 modificat prin H.G. 468/1998.

          Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Baza Nautica Siutghiol, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr.159/ 07.03.2007

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr.___________/__________________

 

 

    RAPORT

 

SC “ELECTRICA” SA - SISEE “Electrica Dobrogea” a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului:

 

Baza Nautica Siutghiol

Suprafata construita Sc = 754,23 mp mp

Suprafata aferenta retelelor Sr = 0,00 mp

Suprafata transport St = 5704,73 mp

Suprafata libera Sl = 2417,10 mp

Suprafata totala St = 8876,06 mp

 

            SISEE “Electrica Dobrogea” detine in patrimoniu prin Protocolul de predare - primire intre FDFEE DOBROGEA – SISEE DOBROGEA din 28 02.02.2002 care are ca temei legal HG 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” SA, activul: Teren Baza Nautica Siutghiol cu suprafata de 11427,11 mp.

            Prin Ordinul nr. 130/14.06.1971 al Ministerului Industriei Alimentare Silviculturii si Apelor s-a transmis in administrarea operativa a Intreprinderii de retele electrice Constanta suprafata de 10000 mp, teren neproductiv, necesara pentru construirea unei baze sportive.  

SC “ELECTRICA” – SISEE “Electrica Dobrogea”, cu sediul in str. G-ral Manu, nr. 77, Constanta, s-a infiintat in baza Hotararii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” SA, avand ca obiect principal de activitate distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de import – export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie, modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea automatizarii, cercetare proiectare in domeniul sau de activitate.

        Pentru sustinerea cererii sale, SC “ELECTRICA” – SISEE “Electrica Dobrogea” a prezentat urmatoarele documente:

 

1.       Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

2.       Ordinul Nr. 130/14.06.1971 al Ministerului Industriei Alimentare Silviculturii si Apelor

3.       Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA

4.       Hotararea Guvernului 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” SA

5.       Protocolul de predare - primire intre FDFEE DOBROGEA – SISEE DOBROGEA din 28 02.02.2002

6.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

7.       Statutul societatii;

8.       Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;               

 

Terenul aferent Bazei Nautice Siutghiol a primit aviz nefavorabil conform situatiei juridice nr. 55328/2004, acesta constituind obiectul notificarii in baza Legii nr.10/2001 inregistrata sub nr.101208/2001. Urmare a respingerii notificarii, reclamantii au contestat Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr. 2550/2005. Tribunalul Constanta s-a pronuntat prin Sentinta civila nr. 943/2006, prin care s-a respins actiunea. In prezent Dosarul nr. 4200/36/2006 se afla la Curtea de Apel Constanta.

Avand in vedere faptul ca in Anexa 3.1 din H.G. nr.1342/2002, referitoare la Statutul SC Electrica Dobrogea nu sunt prevazute activitati specifice a se desfasura intr-o baza nautica, fapt ce contravine art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari “terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate” ;

 

             Urmare a situatiei juridice a terenului si a constatarilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a  documentatiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului apartinand SC “ELECTRICA” – SISEE “Electrica Dobrogea” - Sediu B-dul Mamaia nr.271 in suprafata de 8258,85 mp

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                      Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                      Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                      Membru – NICOLETA FLORESCU

                                      Membru – GABRIELA RADU                   

                                      Membru – ANDREI SOZANSKI

                                      Membru – DIANA DINU

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

                              DANIELA RAMONA DOSPINESCU