Hotărârea nr. 158/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu C.R.I.D.I. 110 kv Constanta Nord, str. Celulozei nr.5

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                 
 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu C.R.I.D.I. 110 kv Constanta Nord, str. Celulozei nr.5

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu C.R.I.D.I. 110 kv Constanta Nord, str. Celulozei nr.5;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c” si art.46 alin 1 lit. b, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001;

HOTARASTE:

 

          Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu C.R.I.D.I. 110 kv Constanta Nord, str. Celulozei nr.5 in suprafata de 2.410,37 mp, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

         Art.2 – Terenul in suprafta de 2.410,37 mp va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

         Art.3 – S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta va preda terenul prevazut la art. 1 Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art.4 din H.G. nr.834/1991 modificat prin H.G. 468/1998.

          Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu C.R.I.D.I. 110 kv Constanta Nord, str. Celulozei nr.5, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr.158/ 07.03.2007

 

                              

 

     

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.83115/24.06.2004

 

 

R E F E R A T

Privind radierea imobilului situat in str. Mihai Dumitru nr.22 (actual str. Constantin Bratescu) din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al municipiului Constanta

 

 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 384 este consemnat imobil situat in str. Mihai Dumitru nr.22, nr de inventar 10734 si val. de inventar 260.000 lei.

 

Prin sentinta civila nr.6087B/28.05.1992 pronuntata de catre Judecatoria Constanta in dosarul nr.12814/1991, avand ca obiect iesire din indiviziune, reclamanta Caravasile Sofia, parati fiind R.A. Confort Urban Constanta si Primaria municipiului Constanta, instanta a admis actiunea dispunand iesirea partilor din indiviziune cu privire la imobilul situat in Constanta, str. Mihai Dumitru nr.22 (actual Constantin Bratescu), atribuind reclamantei imobilul cu obligarea acesteia la plata sumei de 374.167 lei cu titlu de sulta.Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin nerecurare.

Contravaloarea sultei a fost achitata de Caravasile Sofia prin Chitanta nr.11595/07.07.1992.

 

Avand in vedere Protocolul nr.10331/14.08.2000 prin care R.A.E.D.P.P. a predat cota de 50 %din imobilul situat in str. Constantin Bratescu nr.22 si Procesul Verbal de predare primire nr.121906/18.02.2004 prin care Primaria municipiului Constanta preda terenul situat in str. Constantin Bratescu nr.22, in suprafata de 162,50 mp;

 

 

Prin Contractul de donatie, incheiere de autentificare nr. 2107/07.11.2002 de biroul notarului public Mariana Lambrino, Caravasile Sofia doneaza nepoatei sale Chirea Panaila imobilul proprietatea sa, situat in municipiul Constanta, str. Constantin Bratescu nr.22 compus din teren in suprafata de 162,50 mp si constructie in suprafata de 151,57 mp, formata din subsol cu doua magazii si doua holuri, parter cu patru camere, baie, bucatarie, sala, grup sanitar si pod, terasa si debara. 

 

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului, compus din constructie si teren in suprafata de 162,50 mp, situat in str. Mihai Dumitru nr.22 (actual str. Constantin Bratescu) cu nr. de inventar 10734 si val. de inventar 260.000 lei.

 

 

 

 

 

 

Verificat

  DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU              SEF SERV. PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN                               Daniela GHERLAN

 

 

                                                                          Elaborat

SERV. PATRIMONIU

 

Gabriela RADU