Hotărârea nr. 157/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta pentru terenul aferent activului Baza Caraiman

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta pentru terenul aferent activului Baza Caraiman

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta pentru terenul aferent activului Baza Caraiman 

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

                      In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, art.120^7, alin.1, lit.b din Legea nr.286/2006, pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, pentru terenul aferent S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta pentru terenul aferent activului Baza Caraiman in suprafata de 5479,61 mp conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite dispozitiile art. 1 din HG 834/1991 ;

            Art.2 – Terenul in suprafata de 5479,61 mp va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

         Art.3 – S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta va preda terenul prevazut la art. 1 Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art.4 din H.G. nr.834/1991 modificat prin H.G. 468/1998.

            Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                 MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.157/07.03.2007

 

                              

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia patrimoniu

Serviciul patrimoniu

Nr. 24904/23.02.2004

 

 

 

RAPORT

 

S.N.P. PETROM S.A. BUCURESTI, SUCURSALA PETROMAR CONSTANTA a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului:

 

Baza Caraiman

Suprafata totala incinta = 5479,61 mp

                           din care :

Suprafata construita = 721,34 mp

Suprafata retele = 1,31 mp

Suprafata transport = 4699,71 mp

Suprafata libera = 57,25 mp

Suprafata desfasurata = 12,04 mp

 

            S.N.P. PETROM S.A. BUCURESTI, SUCURSALA PETROMAR CONSTANTA detine in patrimoniu prin Procesul verbal din 29.04.1983  incheiat intre SCIP Constanta si PETROMAR Constanta, care are ca temei legal Ordinul de transfer al Ministerului Petrolului nr. 140/16. 04.1983, urmatoarele active:Imprejmuire din prefabricate beton – 196 m, linia CF – 108m, Cabina poarta din zid 5x3m = 15 mp, Drum acces din balast – 130 mp si teren in folosinta = 6300 mp.

S.N.P. PETROM S.A. BUCURESTI s-a infiintat in anul 1997 in baza Ordonantei de Urgenta nr. 49/1997 prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului “PETROM BUCURESTI”, care se desfiinteaza (Ordonanta a fost aprobata prin Legea 70/1998), iar dintre aceste societati face parte si Sucursala PETROMAR CONSTANTA cu sediul in mun. Constanta, incinta port Dana 34, unitate care a fost infiintata in baza Decretului 194/1982.

Aceasta are ca obiect principal de activitate explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre, transportul si comercializarea titeiului si gazelor naturale prin retele proprii de distributii, forajul sondelor, distributie, transport, depozitare a produselor petroliere, lucrari de constructii montaj, intretinere si reparatii utilaje.

 

        Pentru sustinerea cererii sale, S.N.P. PETROM S.A. BUCURESTI, SUCURSALA PETROMAR CONSTANTA a prezentat urmatoarele documente:

 

1.       Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

2.       HG 70/1998 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta  nr. 49/1997 privind infiintarea SNP – PETROM – SA BUCURESTI

3.        Ordonant de Urgenta a Guvernului  nr. 49/1997 privind infiintarea SNP – PETROM – SA BUCURESTI

4.       Decret 194/1982 privind organizarea Intreprinderii de Foraj si Exploatarea Sondelor Marine in subordinea Ministerului Petrolului

5.       Ordinul nr. 140 al Ministerului Petrolului privind transmiterea de fonduri fixe unor unitati din subordinea Ministerului Petrolului

6.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

7.       Statutul societatii;

8.       Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;               

 

Avand in vedere ca structura actionariatului PETROM este detinut in prezent in proportie de 51 % de catre OMV, 40,74 % Statul roman, 2,03 %BERD si 6,23 % actionari minoritari :

Tinand cont de faptul ca din suprafata totala (S=5479,61 mp), suprafetele de teren aferente platformelor (S=5114 mp), iar calea ferata este dezafectata, rezulta un procent de folosire a terenului de 8 %, fapt ce contravine art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari “terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate” ;

           

Urmare a situatiei juridice a terenului si a constatarilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a  documentatiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului apartinand S.N.P. PETROM S.A. BUCURESTI, SUCURSALA PETROMAR CONSTANTA in suprafata de 5479,61 mp

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                      Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                      Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                      Membru – NICOLETA FLORESCU

                                      Membru – GABRIELA RADU                   

                                      Membru – ANDREI SOZANSKI

                                      Membru – DIANA DINU

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

                              DANIELA RAMONA DOSPINESCU