Hotărârea nr. 156/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent POST TRAFO - RESTAURANT NORD din Statiunea Mamaia

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                 
         HOTARARE

 

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent POST TRAFO - RESTAURANT NORD

 din Statiunea Mamaia

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru buget – finante nr. 1, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834 / 1991 si documentatia depusa de S.C. “MAMAIA” S.A. Constanta prin adresele 39266, 69333, 91931 / 2006 si 24014 / 2007;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”,  art 120^7, alin 1, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

 

            Art. 1–- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, Societatii Comerciale “MAMAIA” S.A. Constanta pentru terenul aferent Post TRAFO - Restaurant Nord in suprafata de 94 mp, conform planului de situatie anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite disp. art. 1 din H.G. 834 / 1991;

            Art. 2 – Terenul in suprafata de 94 mp va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta ;

            Art. 3 – S.C. MAMAIA S.A. va preda terenul prevazut la art. 1 Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art. 4 din H.G. 834 / 1991, modificat prin H.G. 468 / 1998 ;

             Art. 4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Serviciului Public de Impozite si Taxe si S.C. “MAMAIA” S.A. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

 

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr.156/ 07.03.2007

                    

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

COMISIA DE APLICARE A H.G. NR.834/1991

NR.24838 / 23.02.2007

 

 

 

RAPORT

 

 

 

            Prin adresele inregistrate la Primaria municipiului Constanta sub nr. 39266/21.03.2006, nr. 69333/26.05.2006, nr. 91931/18.07.2006 si nr. 24014/22.02.2007, S.C. Mamaia S.A. a inaintat documentatia intocmita conform H.G. nr.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului «Post Trafo - Restaurant Nord ».

          Pentru aceasta incinta, S.C. MAMAIA S.A. nu detine Decizii de transmitere in administrare a terenului.

          Societatea solicita avizarea intrarii in proprietate a urmatoarelor suprafete de teren, consemnate in documentatia intocmita de S.C. PROLIF S.A. :

 

          Suprafata totala :     = 94,00 mp

din care :

          Suprafata construita  =     79,51 mp

          Suprafata transport   =      14,49 mp

          Suprafata desfasurata  =    68,68 mp

 

          POT = 100%      CUT = 0,73

Imobilul - constructie “Post Trafo - Restaurant Nord”, a facut obiectul contractului de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 971 / 2006 rectificat sub nr. 2420 / 2006, prin care S.C. MAMAIA S.A. vinde si S.C. Nord S.R.L. cumpara, transmitandu-se societatii cumparatoare si dreptul de folosinta asupra terenului.

Terenul solicitat se regaseste in planul cadastral din anul 1936 in registrul de proprietati vol XI, pag. 1858, nr. crt. 18578, careul 43, lot 1, fara a se mentiona strada si numarul, in proprietatea Barzan Av. iar in prezent constituie domeniu privat al municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 420 / 2001, urmand a fi inventariat conform Legii nr. 213 / 1998

 

          Ca urmare, supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al municipiului Constanta  respingerea cererii prin care S.C. Mamaia S.A. solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului ” Post Trafo - Restaurant Nord” care se constituie in < Fond special destinat realizarii de investitii sau desfasurarii unor activitati economice >, administrat de autoritatile publice locale, in baza art. 4 din HG 834/1991, modificat prin HG 468/1998 confrom caruia “Terenurile disponibilizate apartin proprietatii private a comunelor, oraselor sau judetelor”.

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G. NR.834/1991:

 

Presedinte :     DANIELA GHERLAN

Membrii :        NELU MOCANU

                   NICOLETA FLORESCU

                   GABRIELA RADU

                   ANDREI SOZANSKI

                   DIANA LEPADATU

                   GABRIELA MARILENA DODE

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

Drd. Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU