Hotărârea nr. 152/2007

Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: RESTAURANT MIORITA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                              
 
         HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: RESTAURANT MIORITA

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007 ;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru buget – finante nr. 1, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica – nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 nr. 24834/23.02.2007 si documentatia depusa de S.C. “MAMAIA” S.A. Constanta prin adresele nr. 39266/ 21.03.2006, nr. 69333/ 26.05.2006, nr.91931/ 18.07.2006 si nr. 24014/ 22.02.2007, precum si Contractul de Liesing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare nr.92/05.05.2000;

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

                        In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, art 120^7, alin 1, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

            Art.1 –- Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale “MAMAIA” S.A. Constanta pentru terenul aferent activului: ”Restaurant Miorita” in suprafata de 4.624,00 mp, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de faptul ca nu sunt intrunite conditiile art.1 din H.G. nr.834/1991;

Art.2-Terenul in suprafata de 4.624,00 mp. va fi cuprins in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

            Art.3 – S.C. MAMAIA S.A. va preda terenul prevazut la art. 1 Consiliului Local al Municipiului Constanta, in conformitate cu art.4 din H.G. nr.834/1991 modificat prin H.G. 468/1998.

             Art.4 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C. “MAMAIA” S.A., Directiei Patrimoniu Constanta, Directiei Financiare, Directiei Urbanism si S.P.I.T. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

 

 

CONSTANTA

Nr .152/07.03.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

COMISIA DE APLICARE A H.G. NR.834/1991

NR. 24834/23.02.2007

 

RAPORT

          Prin adresele inregistrate la Primaria municipiului Constanta sub nr. 39266/21.03.2006, nr. 69333/26.05.2006, nr. 91931/18.07.2006 si nr. 24014/22.02.2007, S.C. Mamaia S.A. a inaintat documentatia intocmita conform H.G. nr.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului ”Restaurant Miorita”.

          Avind in vedere faptul ca terenurile situate in Statiunea Mamaia sunt proprietatea Primariei Municipiului Constanta:

-Acest teren face parte din terenul transmis in proprietatea Municipiului Constanta de catre Ministerul Agriculturii si Domeniilor in baza Proceselor verbale din 28.04.1905 si 08.04.1935.

-Transmiterea acestui teren s-a facut in urma adoptarii Deciziei nr.25/30.12.1905 a Consiliului Comunal al Primariei Orasului Constanta, aprobata prin Decretul 761/1906.

In conformitate cu Jurnalul Consiliului de Ministri nr.1270 din 19.08.1905, Ministerul Agriculturii si Domeniilor cedeaza Comunei Constanta intreaga suprafata cuprinsa intre Lacul Siutghiol, Marea Neagra, Lacul Tabacarie si Satul Mamaia.

Totodata, acest teren este consemnat ca folosit de Primaria Municipiului Constanta inca din anul 1905.

Terenul a fost destinat constructiei de vile, in vederea infrumusetarii Statiunii Mamaia, existind un termen stabilit prin contractele de vanzare-cumparare, a carui nerespectare aducea rezilierea de drept a acestor contracte.

In inventarul imobiliar al bunurilor apartinind Municipiului, statului si cultelor intocmit in anul 1941, la nr. crt.77, pag.21, este consemnat terenul situat "de-a lungul Marii Negre, intre Lac Tabacarie, Lac Siutghiol si Sat Mamaia".

In prezent parte din acest teren este ocupat de constructii, S.C. Mamaia S.A. solicitand emiterea acordului pentru atestarea dreptului de proprietate asupra terenurilor conform H.G. nr.834/1991.

          Pentru terenul aferent activului « Restaurant Miorita », S.C. MAMAIA S.A. nu detine Decizii de transmitere in administrare a terenului, iar constructia face obiectul Contractului de Leasing Imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare nr.92/05.05.2000 cu S.C. ROM-CRESCENT S.R.L. astfel incat nu sunt intrunite dispozitiile art. 1 din H.G. nr.834/1991.

          Societatea solicita avizarea intrarii in proprietate a urmatoarelor suprafete de teren, consemnate in documentatia intocmita de S.C. PROLIF S.A. :

 

          Suprafata totala :     = 4.624,00 mp

din care :

          Suprafata construita  = 2.508,98 mp

          Suprafata transport    = 1.755,68 mp

          Suprafata libera     =    359,34 mp

 

          Suprafata desfasurata      = 3.279,40 mp

 

          POT = 92,22%      CUT = 0.71

          Avand in vedere cele de mai sus, emiterea acordului Consiliului Local al municipiului Constanta necesar eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului ar reprezenta, de fapt, acordul Consiliului Local al municipiului Constanta pentru o auto-expropriere, ceea ce contravine legislatiei in vigoare si intereselor municipiului Constanta.

          Ca urmare, supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al municipiului Constanta  respingerea cererii prin care S.C. Mamaia S.A. solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent activului ‘’Restaurant Miorita’’ care se constituie in < Fond special destinat realizarii de investitii sau desfasurarii unor activitati economice >, administrat de autoritatile publice locale, in baza art. 4 din HG 834/1991, modificat prin HG 468/1998 confrom caruia “Terenurile disponibilizate apartin proprietatii private a comunelor, oraselor sau judetelor”.

 

 

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G. NR.834/1991:

 

Presedinte :     DANIELA GHERLAN

Membrii :        NELU MOCANU

                       NICOLETA FLORESCU

                      GABRIELA RADU

                       ANDREI SOZANSKI

                      DIANA LEPADATU

                       GABRIELA MARILENA DODE

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

Drd. Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU