Hotărârea nr. 142/2007

Hotarare privind diminuarea patrimoniului public a S.C .Confort Urban S.R.L. cu suma de 629 RON reprezentand valoarea de inventar a imobilului situat in Constanta str. Ion Corvin nr. 55

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea patrimoniului public a S.C .Confort Urban S.R.L. cu suma de 629 RON reprezentând valoarea de inventar a imobilului situat in Constanta

str. Ion Corvin nr. 55

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 07.03.2007;
Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, avizul Comisiei nr.5 -juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 24732 / 23.02.2007, HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social S.C. Confort Urban S.R.L si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C. Confort Urban S.R.L. , completata cu HCLM nr. 150/2002.

Avind in vedere dispoziţiile ari. 17 din Legea nr,213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.15 si art. 38, alin 2, lit.V, alin.3 lit."c", alin.6 Ut "a", pct.ll, si art.l20A7, alin.l, lit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l - Se aproba diminuarea patrimoniului public a SC Confort Urban SRL cu suma de 629 RON reprezentând valoarea de inventar a imobilului situat in municipiul Constanta, str. Ion Corvin nr.55 prin preluarea acestuia in patrimoniul municipiului Constanta - domeniu privat, identificat conform anexei si planurilor de situaţie anexate care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, SC Confort Urban SRL, Direcţiei Financiare, SPIT VBL Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 142/07.03.2007

Bd. Tomis nr 51,Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA