Hotărârea nr. 141/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.194/09.05.2006

                                      ROMÂNIA

                      JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
 Privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.194/09.05.2006

Consiliul   Local   Municipal   Constanta,   intrunit   in   şedinţa   ordinara  din   data   de 07.03.2007
Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, avizele Comisiei nr.2, Comisiei nr.5 , HCLM nr. 194/2006 precum si referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat cu nr. 24729/23 .02.2007 ;

Vazand prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit."c", art.123, alin.4, art. 120A7, alin.l lit. b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l - Se  aproba indreptarea erorii materiale cuprinsa in art.2 din HCLM nr.194 2006 in sensul ca in loc de :

" Se insusesc rapoartele de expertiza tehnica privind valorile de circulaţie ale terenurilor proprietate a municipiului Constanta, astfel:

Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafaţa de 900,00 mp este de 58 500 Euro (65 Euro/mp).

Teren in suprafaţa de 1587 mp, situat in municipiul Constanta, zona Cumpăna, proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea  municipiului Constanta, in

suprafaţa de 1587 mp este de 55 545 Euro (35 Euro/mp).    «   se va citi:

"Se   insusesc  rapoartele de expertiza   tehnica privind  valorile   de circulaţie ale terenurilor proprietate a municipiului Constanta, astfel:

- Teren in suprafaţa de 900,00 mp, situat in municipiul Constanta, zona Dezrobirii - Baba Novac, lot 100, lot 101, lot 102 proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 -41- 708101; Tei: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafaţa de 900,00 mp este de 58 500 Euro (65 Euro/mp).

Teren in suprafaţa de 1587 mp, situat in municipiul Constanta, zona Cumpăna, proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafaţa de 1587mp este de 55 545 Euro (35 Euro/mp).   "

Art. 2   -  Celelalte articole ale HCLM nr.! 94/2006 raman neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, d-Iui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru domiciliat in Bucureşti, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.79, sector 1 , Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei Financiara, S.P.I.T. Constanta si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
NR.141/07.03.2007
                                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Bd. Tomis tir. 5l;F«: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700CONSTANTA - ROMÂNIA


                              ROMÂNIA

                      JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA PATRIMONIU
 NR. 24729/23 .02.2007


 

REFERAT

Prin HCLM nr. 194/09.05.2006 a fost aprobat schimbul de terenuri dintre municipiul Constanta si dl. Cocaneanu Constantin loan Dumitru .

La art. 2 al hotărârii mai sus menţionate a fost omis , datorita unei erori de calculator, descrierea terenului din zona Baba Novac - Compozitori astfel ca in loc de : " Se insusesc rapoartele de expertiza tehnica privind valoarile de circulaţie a terenurilor proprietate a municipiului Constanta, astfel:

Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafaţa de 900,00 mp este de 58 500 Euro (65 Euro/mp).

Teren in suprafaţa de 1587 mp, situat in municipiul Constanta, zona Cumpăna, proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situaţie anexai ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Valoarea  de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in

suprafaţa de 1587 mp este de 55 545 Euro (35 Euro/mp).    "   se Va CJti:

"Se însuşesc rapoartele de expertiza tehnica privind valoarile de circulaţie a terenurilor proprietate a municipiului Constanta, astfel :

- Teren in suprafaţa de 900,00 mp, situat in municipiul Constanta, zona Dezrobirii - Baba Novac, lot 100, lot 101, lot 102 proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafaţa de 900,00 mp este de 58 500 Euro (65 Euro/mp).

Teren in suprafaţa de 1587 mp, situat in municipiul Constanta, zona Cumpăna, proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Valoarea de circulaţie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafaţa de 1587 mp este de 55 545 Euro (35 Euro/mp).   u

Celelate prevederi ale hotărârii raman neschimbate.

Dd. Tomis nr. îl;F«x: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Având in vedere cele mai sus menţionate supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al municipiului Constanta aprobarea privind indreptarea erorii materiale din IICLM nr. 194/09.05.2006


SEF SERVICIU PATRIMONIU,
    
RUSU GRATIELA


CONSILIER JURIDIC,

Claudia CEALERA


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,
Ing.      RAMONA DANIELA DOSPINESCU


Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Te): 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA