Hotărârea nr. 140/2007

Hotarare prvind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.318/25.05.2005

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

                                                P R I M A R

 

                               

HOTARARE
 
prvind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.318/25.05.2005

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 07.03.2007;

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre,  avizul Comisiei 2 –Urbanism, avizul Comisiei 5- Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu nr.24720/23.02.2007;

Vazind H.C.L.M. nr. 323 / 1999 privind completarea hotărârii nr 629 / 1995 si H.C.L.M. nr. 381 / 2004 privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta" d-lui Stanei Matei;

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”c”, alin.4, art. 120^7, alin.1,”b” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se  aproba indrepatarea erorii materiale cuprinsa in art.1 din HCLM nr.318/25.05.2005 in sensul  ca in loc de :

„Se atribuie in proprietate numitului  Stanei Matei, deţinător al titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta", terenul in suprafaţa de 500,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, situat in zona Constanta Sud Cumpăna, careu D4 lot 25, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre;”  se va citi :

Se atribuie in proprietate numitului Stanei Matei, deţinător al titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta", terenul in suprafaţa de 501,37 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, situat in zona Constanta Sud Cumpăna, careu D4 lot 25 A, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre;”

Art.2 – Celelalte articole ale HCLM nr.318/2005  raman neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitului Stanei Matei, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare, S. P. I. T. si Biroului Relaţii Internationale - Protocol, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de  25 consilieri din 27 membri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                                   MARCELA ENACHE

NR.140/07.03.2007ROMÂNIA

judeţul constanta primăria mumcipiului constanta direcţia patrimoniu

serviciul patrimoniu

nr. 24718/23.02.2007

 


REFERAT

Prin HCLM nr.318/25.05.2005  a  aprobata  privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 500,00mp  numitului Stanei Matei cetatean de onoare al municipiului Constanta.

  La art. 1 al hotararii mai sus mentionate a fost omisa , datorita unei erori de calculator, denumirea completa a lotului atribuit astfel ca in loc de :

„Se atribuie in proprietate numitului Stanei Matei, deţinător a titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta", terenul in suprafaţa de 500,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, situat in zona Constanta Sud Cumpăna, careu D4 lot 25, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre;”  se va citi :

Se atribuie in proprietate numitului Stanei Matei, deţinător a titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Constanta", terenul in suprafaţa de 500,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, situat in zona Constanta Sud Cumpăna, careu D4 lot 25 A, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre;”

            Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate.                                                                                                                             

           Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.318/25.05.2005.

 

                                             DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

 

                                        Ing.   RAMONA DANIELA DOSPINESCU

 

 

      CONSILIER JURIDIC,                                            SEF SERVICIU PATRIMONIU,

           Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU