Hotărârea nr. 14/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 516/13.12.2006

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 516/13.12.2006

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunii în şedinţa ordinară din data
de 30.01.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr. 5835 /l 8.01.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."a", alin.3 lit "b" si ale art.l20A alin. 1 lit "b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 597 posturi din care 471 funcţii publice de execuţie, 64 funcţii publice de conducere si 62 posturi contractuale conform anexei nr.l- organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta -si anexei nr.2- statului de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Pentru buna desfăşurare a activităţii, se modifica statul de funcţii al compartimentelor funcţionale după cum urmează:

-   funcţia de consilier clasa I grad principal, treapta 1 din cadrul Serviciului Tehnic Investiţii trece in componenta Serviciului Zona V

-   postul de referent specialitate clasa II gradul superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona V trece in componenta Serviciului Tehnic Investiţii


ART.3 - Compartimentul Arhiva se transforma in Biroul Arhiva compus din 5 funcţii contractuale, după cum urmează: sef birou cu studii superioare, referent grad IA, referent grad I, arhivar I (2 posturi)

ART.4 - Se suplimentează Serviciul Juridic cu un post contractual de inspector specialitate gradul I, cu atribuţii de secretariat, gestionare documente.

ART.5 - Se suplimentează Serviciul Audit Public Intern cu un post contractual de auditor gradul I, care va număra astfel 9 posturi.

ART.6 - Se prevede funcţia publica de execuţie aferenta funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct, respectiv consilier juridic clasa 1 grad superior, treapta 1 de salarizare.

ART. 7 - Pentru buna desfăşurare a activităţii in cadrul Direcţiei Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe, propunem următoarea modificare:

c)                        postul de referent specialitate clasa II grad superior, treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Corp Control, trece in componenta Serviciului Achiziţii si Distribuire Ajutoare

d)                        postul de referent clasa III grad debutant din cadrul Serviciului Achiziţii si Distribuire Ajutoare, Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe trece in componenta Serviciului Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Corp Control

ART.8 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

  CONSTANŢA NR.14/30.01.2007


                                     ROMÂNIA

                                  JUDEŢUL CONSTANTA

                     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA         
                           BIROUL RESURSE UMANE
                                NR. 5835/ 18.01.2007

RAPORT

I. Analizând referatul nr. 5346/17.01.2007 din care rezulta ca in cadrul Serviciului Tehnic Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnic Achiziţii, se urmăreşte îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce revin Primăriei in calitate de investitor. Anexa 3 a Bugetului Local Municipal - Lista obiectivelor de investiţii - Programul guvernamental de construcţii de locuinţe pentru tineri in vederea închirierii derulat prin A.N.L., pentru care Consiliul Local Municipal are obligaţia conform Convenţiilor incheiate de asigurare cu utilităţi, ceea ce presupune ca in cadrul Serviciului Tehnic Investiţii, sa fie cat mai multe funcţii publice de execuţie cu specialitatea construcţii civile si hidrotehnice. Se propune modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, după cum urmează :

-    funcţia de consilier clasa I grad principal, treapta 1 din cadrul Serviciului Tehnic Investiţii trece in componenta Serviciului Zona V

-    postul de referent specialitate clasa II gradul superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona V trece in componenta Serviciului Tehnic Investiţii

Se menţine numărul de funcţii publice si numărul de posturi al celor doua servicii.

n. Având in vedere complexitatea activităţii desfăşurate de compartimentul arhiva - preluare documente, arhivare, evidenta, căutare eliberare copii din arhiva in volum mare, precum si inregistrarea dispoziţiilor, comunicarea acestora compartimentelor din cadrul Primăriei precum si persoanelor fizice si juridice, in baza referatului nr. 4542/16.01.2007 al doamnei Marcela Enache, Secretar municipiu, propunem ca cele doua posturi vacante de arhivar gradul II sa fie transformate in posturi de referent gradul IA, respectiv gradul I, fiecare având ca atribuţii cele înscrise in fisele postului.

De asemenea, se considera oportuna suplimentarea cu un post de conducere de sef birou cu studii superioare (funcţie contractuala) si schimbarea denumirii Compartimentului Arhiva in Biroul Arhiva.


UI. In vederea asigurării activităţilor de secretariat si de evidenta a circulaţiei documentelor, este necesara înfiinţarea unui post de inspector specialitate gradul I in cadrul Direcţiei Administraţie Publica Locala, Serviciul juridic. Postul va fi contractual, incadrat cu studii superioare

IV.  In baza referatului nr. 6499/ 19.01.2007 Serviciului Audit Public Intern se
propune suplimentarea organigramei cu un post contractual de auditor gradul I, având
in vedere volumul mare de activităţi si operaţiuni care trebuie auditate, frecventa si
complexitatea verificărilor efectuate in teren asupra gestionarii fondurilor publice la
direcţiile din cadrul aparatului propriu si la instituţiile subordonate sau aflate in
coordonare, conform H.C.L.M. nr.221/2006 privind organizarea si exercitarea
auditului public intern.

V.          Analizând referatul nr. 8162/23.01.2007 al Direcţiei Administraţie Publica Locala, privind atribuţiile specifice stabilite pentru funcţia de Director executiv adjunct referitoare la consilierea pe probleme juridice a serviciilor din subordine, acordarea vizei de legalitate pentru dispoziţiile primarului, anchetele sociale si alte acte administrative se propune prevederea acestei funcţii publice de conducere sub forma Director executiv adjunct - consilier juridic clasa I grad superior treapta 1 de salarizare.

VI.  In baza referatului nr. 9035/25.01.2007 , pentru buna desfăşurare a activităţii in cadrul Direcţiei Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe, propunem următoarea modificare:

 

a)                                                 postul de referent specialitate clasa II grad superior, treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Corp Control, trece in componenta Serviciului Achiziţii si Distribuire Ajutoare

b)                                                postul de referent clasa III grad debutant din cadrul Serviciului Achiziţii si Distribuire Ajutoare, Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe trece in componenta Serviciului Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Corp Control

Astfel, pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta se vor utiliza 535 funcţii publice din care 471 funcţii publice de execuţie, 64 funcţii publice de conducere si 62 funcţii contractuale.

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., CONSTANTIN RACU

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRBELA


C0**STA*r-1


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr


STAT   DE    FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr cd

DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE

Nivel studii

Clasa

Gradul profesional

Treapta Salarizare

Total funcţii publice

Funcţie Contractuala

Nivel studii

Treapta

Număr

Funcţii

 

CONDUCERE

EXECUŢIE

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Primar

 

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Viceprimar

 

S

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

Viceprlmar

 

s

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

Secretar municipiu

 

s

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET PRIMAR - BIROU

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

Sef birou - Insp.spec

s

II

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Inspector spec.

s

II

1

 

3

 

 

 

 

 

 

Referent

m

I

1

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Expert probleme romi

 

s

I

ASISTENT

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORAT PROTECŢIE CIVILA - SERVICIU

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspeclor

S

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Consil er

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

 

1

 

 

 

 

 

5

 

Referent spec.

SStJ

II

SUPERIOR

 

:*

 

 

 

 

 

6

 

Heten>n!

m

III

SUPERIOR

 

i

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Referent

m

IA

1

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

1

Sef serv ciu

Auditor

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

 

2

 

Auditor

s

 

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Aud tor

s

 

SUPERIOR

2

!

 

 

 

 

 

4

 

Audrtor

s

 

PRINCIPAL

1

3

 

 

 

 

 

5

 

Auditor

s

 

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

6

 

Auditor

s

 

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Auditor

s

I

1

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANA, MEDIU Şl PROGRAME

 

 

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROU PROTECŢIA MEDIULUI

 

 

 

 

 

 

 

i

Sef birou

Inspector

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

 

2

 

Inspector

&

 

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

 

ASISTENT

2

2

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

 

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

5

 

Referent

m

II

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

&

 

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

 

3

 

Consilier

s

 

PRINCIPAL

3

2

 

 

 

 

 

4

 

Consilier

s

 

ASISTENT

2

A

 

 

 

 

 

5

 

Consilier

s

 

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

6

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROU PROGRAME Şl PROIECTE

 

 

 

 

 

 

1

Sef birou

Consilier

s

 

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

 

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

 

3

 

Consilier

s

 

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

4

 

Consilier

s

 

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

 

5

 

Consilier

s

 

DEBUTANT

 

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALA

 

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

2

Director executiv adj.

Consilier jur.

s

1

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Şl PROTECŢIA COPILULUI

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

S

1

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

 

 

 

 

 

5

 

i;.-ec:-r

s

1

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

6

 

Consilier

s

1

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

 

 

 

 

 

8

 

Referent

m

ni

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

 

9

 

Refeierit

m

ni

ASISTENT

3

3

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog

s

 

1

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

18

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ASISTENTA Şl PROTECŢIE SOCIALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

;

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

i

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

i

ASISTENT

1

1

 

 

 

 

 

6

 

Inspector

s

i

ASISTENT

3

3

 

 

 

 

 

7

 

Rc-'erent

m

til

SUPERIOR

1

4

 

 

 

 

 

S

 

Referent

m

Ml

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

 

9

 

Referent

m

ni

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

 

10

 

Referent

m

lll

ASISTENT

2

\

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Sef birou

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Consilier

s

i

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

 

4

 

Consilier

s

l

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

 

5

 

Refe-en'

m

lll

SUPERIOR

1

2

 

 

 

 

 

■:

 

Referent

m

lll

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s>


1

Sef serviciu

Consilier jura c

s

1

SUPERIOR

3

'.

 

 

 

 

2

 

Consilier |ui ;:;

s

i

PRINCIPAL

1

3

 

 

 

 

3

 

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

4

 

Consilier jundic

s

1

ASISTENT

2

8

 

 

 

 

5

 

Consilier junOic

s

l

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

6

 

Consilier juridic

s

1

DEBUTANT

 

1

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

8

 

Referent

ni

III

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Inspector specialitate

s

I

1

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

18

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

 

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

 

PRINCIPAL

3

2

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

 

ASISTENT

1

2

 

 

 

 

6

 

Inspc-cto-

s

 

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

7

 

Inspector

S

 

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

 

 

 

i

Director executiv

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef birou

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

4

 

Referent

rr

III

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

5

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

?

 

Referent spec.

ssd

li

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

4

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

 

 

 

 

b

 

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Casier

m

II

1

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

10

 

 

 

1

v


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

2

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

:

I

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

 

5

 

Inspector

S

l

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

 

6

 

Inspector

s

I

ASISTENT

2

3

 

 

 

 

 

7

 

Referent

m

lil

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERV CIUL DRUMURI      (LUMINAT

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

i

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

5

 

irtspecîO!

s

I

PRINCIPAL

 

1

 

 

 

 

 

fi

 

Re'e-en: s;:*;::

ssd

II

SUPERIOR

 

2

 

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

8

 

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

 

9

 

Re'eren;

m

II!

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA S

ERVICII

PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV Şl TEHNICO ECONOMIC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

2

 

Ir.specto'

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

5

 

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

6

 

Referent

m

in

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

 

7

 

Referent

m

iu

ASISTENT

2

2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Magaziner

m

l

2

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

 


3

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

6

 

Inspector

s

I

DEBUTANT

 

1

 

 

 

 

7

 

Refe'en: spe-

ssd

II

SUPERIOR

1

3

 

 

 

 

8

 

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

9

 

Referent spec

ssd

II

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

10

 

Referent

m

Iii

SUPERIOR

1

-

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

 

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

l

ASISTENT

2

2

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

6

 

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

7

 

Refere ni spec

ssd

II

DEBUTANT

 

1

 

 

 

 

8

 

Referent

m

ni

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

9

 

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

10

 

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Magaziner

9

II

1

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

10

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA URBANISM

 

 

 

 

 

1

Arhitect Sef

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

2

Director exe adj

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL URBANISM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Se: serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

l

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

5

 

Inspector

5

1

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

6

 

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

7

 

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL AUTORIZAŢII IN CONSTRUCŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier                   s

1

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 


2

 

Consilier

s

1

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

1

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

4

 

InspeclOf

s

1

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

 

5

 

Consilier

s

1

PRINCIPAL

 

1

 

 

 

 

 

6

 

Inspector

s

1

PRINCIPAL

 

4

 

 

 

 

 

7

 

Inspector

3

1

ASISTENT

 

2

 

 

 

 

 

:

 

Refe'en! spec

ssd

II

SUPERIOR

 

2

 

 

 

 

 

9

 

Referent

m

III

SUPERIOR

 

5

 

 

 

 

 

IC

 

Referen!

m

III

PRINCIPAL

 

1

 

 

 

 

 

-1

 

Referent

ni

III

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Secretar dactilograf

m

I

1

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

RECTIA   PATRIMONIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Director executiv

Cons1=r

s

1

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

2

Director adj.executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL CADASTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

 

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

2

 

ConsI er

s

 

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

 

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

 

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

 

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

6

 

Referent

m

11

SUPERIOR

1

4

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL PATRIMONIU