Hotărârea nr. 138/2007

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a unor imobile

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in   domeniul privat

 al municipiului Constanta, a unor imobile

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007;

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei 5 – Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.38392 / 2006.

          Vazind dispoz. art. 10, alin.2 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

          In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

          Art. 1 - Se aproba  trecerea din domeniul public, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 28.02.2005, in domeniul privat al municipiului Constanta, a unor imobile, prevazute in anexele 1 – 2 si planurile, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art. 2 – Se aproba completarea inventarului domeniului privat al municipiului Constanta cu imobilele prevazute in anexele 1 –2 si planurile, ce fac parte integranta din prezenta hotarare

          Art. 3 – Pentru bunurile care sunt trecute in inventar fara a avea mentionata valoarea de inventar, aceasta se va stabili ulterior, conform art. 122, 123 si 124 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala.

Art. 4- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de  25 consilieri din 27 membri.

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA, 
NR.138/07.03.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.

 

R E F E R A T

Privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al municipiului Constanta, a unor imobile

 

In conformitate cu prevederile art. 104 lit. « c » si « f » si art. 109 alin 1, art. 38 lit “c” prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si lit “w” care impune incurajarea liberei initiative si asigurarea libertatii comertului, din legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala .

Avand in vedere disp. Legii 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 10 alin 1 si 2,privind incetearea dreptului de proprietate publica si modul de trecere a bunurilor din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, art, 1 si art. 3 alin 2 din H.G.nr. 113 / 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului.

          In conformitate cu prevederile H.G. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public.

           

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al municipiului Constanta a unor imobile prevazute in anexele 1 – 2 si planurile, ce fac parte integranta din prezenta hotarare si completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, cu aceste imobile.

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia NEGOESCU                                                              Gratiela RUSU 

    

                                                                                     ELABORAT

 

                                                                                                Daniela GHERLAN            

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR. 138/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Bd. 1 Mai ( vechi ), in spatele bl. B7

Supraf. Teren

2613,23 mp

Legea nr. 213 / 1998

Comisia pentru aplicarea

 Legii nr. 10 / 2001

Notificare nr. 108389 / 2001

Adresa Serviciului Juridic nr.21807 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.138/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Statiunea Mamaia, zona Hotel Picadilly

Supraf. Teren

120 mp

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA