Hotărârea nr. 137/2007

Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care apartin  domeniului privat

 al municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.03.2007.

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2, Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 22268 / 2007;

          In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 1207, alin 1 lit b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 / 2001;

 

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 - Se aproba  radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, conform anexelor 1- 27, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2 - Se aproba  radierea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 620 / 2005, a imobilului prevazut in anexa  28, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                                             MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA,
NR.137/07.03.2007  

 

 

 

 

 

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 22268 / 20.02.2007

 

 

R E F E R A T

Privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

 

          In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia         In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 actualizat si completat.

 

O parte din aceste imobile au facut obiectul atribuirii in baza unor sentinte ale instantelor de judecata, restituirii in baza Legii nr. 10 / 2001 iar o alta parte  au facut obiectul unor contracte de vanzare – cumparare.

          Ca urmare, dupa caz, s-a intocmit de catre R.A.D.P.P. Constanta, Protocol de predare – primire pentru constructii iar Serviciul Cadastru a intocmit  procesele verbale de predare – primire pentru teren.

 

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 – 28, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU

     

                                                                                     ELABORAT

 

                                                                                               Daniela GHERLAN


 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.137/2007

 

privind radierea imobilului situat in STR. ATELIERELOR  NR. 11

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil, constituit din spatiu comercial cu suprafata utila de 124,78 mp     ( incluzind si suprafata beciului ) si teren in suprafata indiviza de 198,08 mp,

 

-         administrarea R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 12453

-         valoare inventar 11,18 lei

-         adresa R.A.E.D.P.P. nr. 2430 / 2004.

-         contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 4388 / 2003, cu plata in rate, in temeiul Legii nr. 550 / 2002.

-         adresa nr. 146340 / 2006.

-         proces verbal de punere in posesie nr. 147616 / 2003

-         se va comunica catre  S.C. GENERAL AUTO TRADING S.R.L., cu sediul in Constanta str. Atelierelor nr. 9.

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.137/2007

 

privind radierea imobilului situat in B-DUL FERDINAND  NR. 32,

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

 

Imobilul, constituit din spatiu comercial, situat la parter, cu suprafata utila de 260,37 mp  ( incluzind si suprafata beciului ) si teren in suprafata indiviza de 67,16 mp,

 

-         contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 300 / 2005, cu plata in rate, in temeiul Legii nr. 550 / 2002

-         adresa nr. 108330 / 2005.

-         proces verbal de punere in posesie nr. 22171 / 2005

-         se va comunica catre  S.C. GMB COMPUTERS S.R.L., cu sediul in Constanta b-dul Ferdinand nr. 32.

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 


 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR. GRIGORE TOCILESCU  NR. 2, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobilul compus din teren in suprafata de 430 mp  si 12 apartamente

 

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.,

-         nr. inventar 10229

-         valoare inventar 1331 lei.

-         Dispozitia nr. 1572 / 2006, retrocedat in baza Legii nr. 10 / 2001

-         proces verbal de punere in posesie nr. 97379 / 2006

-         se va comunica catre  Topouzoglu Olga Metaxula, prin procurist Nedelcu Gheorghe Aurelian domiciliat in Constanta, Aleea Topolog nr. 22, bl. F4, ap. 67.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 


 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in str. COMAN SPATARU  NR. 7,

 din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 150 mp si constructii

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 13654

-         Sentinta Civila nr. 7168 / 2000 Judecatoriei Constanta, decizia civila nr. 2271 / 2000 a Tribunalului Constanta, decizia civila nr. 626/C/2001  a Curtii de Appel Constanta

-         adresa nr. 121905 / 2003 a Serviciului Juridic

-         chitantele nr. 5734540, 5738726, 5741012, 5741043, 5741044, 5741069, 5741068, 5741096 / 2001 si 3483356, 3483378 / 2002.

-         Protocol predare – primire nr. 5096 / 2003.

-          adresa S.P.I.T. nr. R-B73228 / 2006 si contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 59 / 1998.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat

IN STR. SOLIDARITATII NR. 9, BL. C, AP. 17,

 din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil- apartament cu 4 camere si dependinte

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 16593

-         valoare inventar 54,7 lei

-         Sentinta Civila nr. 18014 / 1997 a Judecatoriei Constanta,

-         chitanta nr. 0854793 / 1998

-         Protocol predare – primire nr. 10337 / 2004

-         Se va comunica catre Bidoaie Rada domiciliata in Constanta, str. Solidaritatii nr. 9 bl.C, ap.17 si Bidoaie Stefan prin procurist Bidoaie Rada.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in STR. PORTITEI NR. 2A,

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

 

            Imobil compus din teren si constructie

 

-         administrare R.A.E.D.P.P

-         nr. inventar 16798 / SAD – 26798

-         Sentinta Civila nr. 18745 / 1999 a Judecatoriei Constanta

-         chitanta nr. 3145484 / 2000

-         Protocol predare – primire nr. 1896 / 2000,

-         adresa S.P.I.T. nr. R-B73654 / 2006

-         se va comunica catre Tomescu Eugenia domiciliata in Constanta, str. Portitei nr. 2A.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in STR. OBORULUI NR. 33 ( FOST 25), din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din constructii si teren in suprafata de 1300 mp.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 12530, 12531, 12532

-         valoare inventar 32,5, 73 si 35,8 lei

-         Dispozitia nr. 2064  / 2005, in baza Legii nr. 10 / 2001

-         Protocol predare – primire nr. 7614 / 2005

-         procesul verbal de predare primire nr. 92842 / 2005

-         se va comunica catre Ciuca Hildagard Mariana si Popescu Honorina Gabriela prin procurist Popescu Eugen domiciliat in Braila bd. Panait Istrati nr. 7.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in STR. I.L. CARAGIALE NR. 27

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 15165, 15168

-         valoare inventar 2 si 1,6 lei

-         adres R.A.E.D.P.P. nr. 31308 / 2005

-         Decizia Civila nr. 180  / 2002 a Tribunalului Constanta

-         chitanta nr. 9063853 / 2002

-         adresa S.P.I.T. nr. R-B73651 / 2006

-         se va comunica catre Teodorescu Laura Virginia domiciliata in str. I.L. Caragiale nr. 27

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. STEFAN MIHAILEANU NR. 4 – CUZA VODA NR. 66

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 399 mp si 2 corpuri cladiri.

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 15165, 15168

-         valoare inventar 2 si 1,6 lei

-         adresa Serviciului Juridic. nr. 31308 / 2005

-         Sentinta Civila nr. 10892 / 2002 a Judecatoriei Constanta, Decizia Civila nr. 962  / 2003 a Tribunalului Constanta, Decizia Civila nr. 386  / 2005 a Tribunalului Constanta, Decizia Civila nr. 75/c / 2005 a Curtii de Apel Constanta si Decizia Civila nr. 71/C/ 2006 a Curtii de Apel Constanta, Incheierea nr. 153 / 2006 a Judecatoriei Constanta

-         Proces verbal Executor Judecatoresc nr. 77090 / 2006

-         Protocol predare – primire nr. 6810 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie nr. 74428 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

ALEEA MARGARITARELOR NR. 11, BL.17D,SC.C, PARTER

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil apartament, compus din 2 camere si dependinte.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.,

-         nr. inventar 16884

-         valoare inventar 56 lei

-         Dispozitia  nr. 2231 / 2006, de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Protocol nr. 8978 / 2006

-         Se va comunica catre Mungiuri Neculae domiciliat in Constanta, str. Cuza Voda nr. 42

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. DOBROGEI NR. 21

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 182 mp si constructie.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.,

-         nr. inventar 16874

-         adresa Serviciului Juridic nr. 7430 / 2006

-         Sentinta Civila nr. 3832 / 2005 a Judecatoriei Constanta,

-         chitanta nr. 521676 si 521678 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie nr. 7430 / 2006

-         Se va comunica catre Niculescu Aurel domiciliat in Constanta, str. Dobrogei nr. 21

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

B-DUL FERDINAND NR. 36

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata indiviza de 198,60 mp si constructie ( spatiu comercial ) parter cu suprafata utila de 231,06 mp  si subsol – 216,09 mp.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.,

-         nr. inventar 10839

-         valoare inventar 16677 lei

-         adresa R.A.E.D.P.P. Constanta nr. 17307 / 2005

-         contract vanzare – cumparare autentificat sub nr. 98 / 2005 si Incheiere rectificare nr. 405 / 2005

-         Proces verbal punere in posesie nr. 17307 / 2005

-         Se va comunica catre S.C. CORSA COMPANY S.R.L. cu sediul in Constanta, b-dul Ferdinand nr. 36

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                         


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. MOLDOVEI NR. 8 ( FOST 6 )

Colt cu str. Vasile Lupu nr. 31 ( fost 24 )

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 268 mp si constructie cu suprafata construita de 142,86 mp.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.,

-         Sentinta Civila nr. 5465 / 2005 a Judecatoriei Constanta, Decizia Civila nr. 667  / 2005 a Tribunalului Constanta

-         Chitanta nr. 4665110 / 2006

-         Adresa Serviciului Juridic si Proces verbal punere in posesie nr. 72833 / 2006

-         Se va comunica catre Gorea Steliana. domiciliata in Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 6, bl. F, ap. 15 si Costea Mariana domiciliata in Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 150, bl. F1, ap. 93.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

BDUL FERDINAND NR. 30 ( FOST 28 )

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 391 mp si constructie S+P+3+M

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 10832 si 10476

-         valoare inventar 10236 si 759

-         Sentinta Civila nr. 54 / 2000 a Judecatoriei Constanta, Incheiere nr. 948 / 2004 a Judecatoriei Constanta, Incheiere f.n./ 2004 a Judecatoriei Constanta, Decizia Civila nr. 726  / 2004 a Curtii de Apel Constanta, Incheiere nr. 808 / 2004 a Curtii de Apel Constanta, Incheiere nr. 178 / 2005, proces verbal executor judecatoresc

-         Protocol nr. 1809 / 2005

-         Adresa Serviciului Juridic 134559 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie nr. 134559 / 2007

-         Se va comunica catre Damadian Liza si Damadian Maia – Maria, prin procurist Dogaru Anahida domiciliata in Constanta, b-dul Ferdinand nr. 46A, bl. R4, ap. 15

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. BUCOVINEI NR. 9

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 308,22 mp si constructie ( 2 apartemente )

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 11185

-         valoare inventar 20 lei

-         Decizia Civila nr. 175  / 2001 a Curtii de Apel Constanta,

-         Protocol nr. 127 / 2005

-         Adresa Serviciului Juridic si Proces verbal punere in posesie 9741 / 2006

-         Se va comunica catre Georgescu Alexandrina, domiciliata in Bucuresti – sector 1, str. Mircea Vulcanescu nr. 87, et.2, ap. 8

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. CALARASI NR. 5A

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 112,79 mp si constructii

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 11217

-         valoare inventar 11 lei

-         Dispozitia nr. 2237 / 2006 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Ordin de plata nr. 6642086 / 2006

-         Protocol nr. 9371 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 7388 / 2007

-         Se va comunica catre Stoian Alexandru, domiciliat in Bucuresti – sector 4, sos. Giurgiului nr. 120, bl. 13, ap. 24

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 55

( cu iesire in str. Vasile Lupu nr. 44 bis )

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 481,83 mp si constructii in suprafata de 348,25 mp

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 11164, 11165 si 11166

-         valoare inventar 112, 13 si 35 lei

-         Dispozitia nr. 3888 / 2005 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Protocol nr. 12751 / 2005

-         Proces verbal punere in posesie 145853 / 2006

-         Se va comunica catre Dordea Mandra Ana Elena, Suciu Octavian, Dumitriu Eugenia, Iosif Dan Mircea, reprezentati prin procurist Grumezescu Ioana Mira, cu domiciliul in Constanta, b-dul Ferdinand nr.64

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

                                                                                  


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. TRAIAN NR. 76

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 149,57 mp , nr. cadastral 18614

 

-         Contract vanzare cumparare autentificat sub nr. 2690 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 145853 / 2006

-         Se va comunica catre S.C. CABLENET S.R.L. cu sediul in  Constanta, str. Ion Lahovari nr. 158

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. TRAIAN NR. 80

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 106,72 mp , nr. cadastral 18613

 

-         Contract vanzare cumparare autentificat sub nr. 2691 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 3301 / 2007

-         Se va comunica catre S.C. CABLENET S.R.L. cu sediul in  Constanta, str. Ion Lahovari nr. 158

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

ZONA PIATA BROTACEI

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 304 mp , nr. cadastral 19333

 

-         Contract vanzare cumparare autentificat sub nr. 1335 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 120592 / 2006

-         Se va comunica catre S.C. SUPER ACTIV S.R.L. cu sediul in  Constanta, str. Portitei nr. 2A

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. GRIVITEI  NR. 36 ( fost 38 )

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

Imobil compus din teren in suprafata de 391,65 mp si constructii

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 10652

-         valoare inventar 813 lei

-         Dispozitia nr. 3190 / 2006 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Protocol nr. 12553 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 950 / 2007

-         Se va comunica catre Iancu Gheorghe domiciliat in Constanta, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L20, ap. 81, Iancu Mariana – Zoe domiciliata in Constanta, str. I.G.Duca nr. 81E, bl.L46, ap. 76, Cristodor Iuliana – Mioara domiciliata in Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 33, bl. 30, ap. 14 prin mandatar Iancu Gheorghe, Iancu Daniela – Victoria domiciliata in Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr.  33, bl. 30, ap. 14, Iancu Steliana domiciliata in Constanta, b-dul Tomis nr. 253, bl. T1, ap. 27, Olteanu Mioara – Nicoleta domiciliata in Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 33, bl. 30, ap. 8,  si Caratas Zoita domiciliata in Constanra, b-dul Tomis nr. 98, ap. 22.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. C-TIN BRATESCU  NR. 26BIS ( fost 26-28 )

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

Imobil compus din teren in suprafata de 42 mp

 

-         C.V.C. autentificat sub  nr. 3066 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 148553 / 2006

-         Se va comunica catre Manea Eugen casatorit cu Manea Elena domiciliati in Constanta, str. Constantin Bratescu nr, 26.

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR. ION LAHOVARI  NR. 47 ( fost 57 )

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

Imobil compus din teren in suprafata de 150 mp si constructii

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 10598

-         valoare inventar 49 lei

-         Dispozitia nr. 3281 / 2006 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Protocol nr. 11823 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 139611 / 2006

-         Se va comunica catre Seftiuc Marisa domiciliata in Constanta, Traian nr. 38, bl. B2, ap. 9, prin mandatar Raican Florin domiciliat in Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr.  33, bl. 30, ap. 14, Iancu Steliana domiciliata in Mangalia, str. Matei Basarab, bl. PY3, ap. 45

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. SIRETULUI  NR. 58

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

Imobil compus din teren in suprafata de 126,28 mp si constructii

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 11068

-         valoare inventar 92 lei

-         Dispozitia nr. 3280 / 2006 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Protocol nr. 11824 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 139612 / 2007

-         Se va comunica catre Seftiuc Marisa domiciliata in Constanta, Traian nr. 38, bl. B2, ap. 9, prin mandatar Raican Florin domiciliat in Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr.  33, bl. 30, ap. 14, Iancu Steliana domiciliata in Mangalia, str. Matei Basarab, bl. PY3, ap. 45

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. LALELELOR  NR. 4, BL. L3, AP. 7

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

Imobil compus din constructie – apartament, cu suprafata desfasurata de 52,66 mp

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 14756

-         valoare inventar 15 lei

-         Dispozitia nr. 3930 / 2005 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001 si Dispozitia nr. 2226 / 2006 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispozitiei nr. 3930 / 2005

-         Protocol nr. 7268 / 2006

-         Se va comunica catre Munteanu Dumitru domiciliat in Constanta, str. Hortensiei nr. 9, bl. G4, ap. 33, la fam Radu Razvan

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

B-DUL TOMIS NR. 255, BL. T2, AP. 53

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

Imobil compus din constructie – apartament, cu suprafata desfasurata de 76,83 mp

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 16066

-         valoare inventar 51 lei

-         Dispozitia nr. 2204 / 2006 de retrocedare in baza Legii 10 / 2001

-         Protocol nr. 6997 / 2006

-         Se va comunica catre Jurca Craciuneanu Mihail si Tudora cu domiciliul in Constanta, sos. Mangaliei nr. 65, bl. SM5, ap. 10

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 


 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea terenului situat in

Statiunea Mamaia

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 3200 mp, astfel :

NR.

CRT

IDENTIFICARE

NR.

CADASTRAL

SUPRAFATA

mp

1.      

Statia 1 – Hotel Parc

248

1919,28

2.      

Stalp 1 – Hotel Parc

249

25

3.      

Stalp 2 – Hotel Parc

247

25

4.      

Stalp 3 – Hotel Dunarea – Delta

250

100

5.      

Stalp 4 – Restaurant Doina

251

144

6.      

Stalp 5 – Hotel Flora – Ovidiu

252

196

7.      

Stalp 6 – Cazino Sud

253

196

8.      

Stalp 7 – Cazino

254

144

9.      

Stalp 8 – Cazino Nord

246

25

10.  

Statia 2 – Cazino – Restaurant Albatros

256

400,72

11.  

Stalp 9 - Cazino – Restaurant Albatros

255

25

 

-         H.C.L.M. nr. 30 / 2003, 38 / 2003, 39 / 2003

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR. 137/2007

privind radierea imobilului situat in

STR. BANU MIHALCEA NR. 15

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 620 / 2005 anexa 6

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 68,05 mp cu nr. cadastral 19780

 

-         Contract vanzare cumparare autentificat sub nr. 5777 / 2006

-         Proces verbal punere in posesie 4370 / 2007

-         Se va comunica catre Chirondojan Aneta casatorita cu Chirondojan Vasile, cu domiciliul in Constanta, b-dul 1 Decembrie  1918 nr.29, bl. L29, ap. 43.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA