Hotărârea nr. 136/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta

                              ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data
de 07.03.2007.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 26585 / 2007.

Vazind adresa nr. 125357 / 2006 a Inspectoratului Municipal de Protecţia Civila ;

Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120A7, Ut. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Public al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005, cu un număr de 25 imobile ( construcţii - adăposturi publice ), conform anexei I, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art 2 - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Public al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 /2005, cu un număr de 74 mijloace fixe ( sirene alarmare ), conform anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art 3 - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Public al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr. 110/ 2005, conform anexei 3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcţiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Direcţiei Financiare si S-P-l.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27

membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA,

  NR.136/07.03.2007

Bd.Tomisnr. 51;Fax 0040 -41 -708)01; Tel: 0O40 -41 -708105.8700CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 26585/28.02.2007


REFERAT

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanta,

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120.7, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii Administraţiei Publiea Locale nr. 215 / 2001s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110/2005.

Avind in vedere dispoziţiile Legii nr. 213 / 1998, conform căreia dreptul de proprietate publica aparţine statului sau unităţilor administrativ- teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

Conform art. 3 pct 4, domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile prevăzute in anexa la lege si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local.

Vazind adresa nr. 125357 / 2006 a Inspectoratului Municipal de Protecţie Civila, prin care se solicita înregistrarea in inventarul domeniului public al municipiului Constanta a unui număr de 25 adăposturi publice si 74 sirene de alarmare publica

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 3, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre


CONSILIER JURIDIC

Claudia CEALERA


DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

SEF SERVICIU PATRIMONIU

ELABORAT

Daniela GHERLA;


Bd. Tomis nr 51 :Fax: 0040 - 41 - 708101; Tclr 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Gratiela ROŞU


                                ROMÂNIA

 

                                JUDEŢUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


                                                               ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR.136/2007

ADĂPOSTURI PUBLICE PROPUSE PENTRU A INTRA IN PATRIMONIUL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

Nr. cri.

ADRESA

Suprafaţa desfăşurata

Nr. persoane

Obs.

1.

AL Garofitei, Bl. L 88, se. A

158 m'

.158

 

2.

Str. Baba Novac, BL L 11, se. A

161  m'

161

 

3.

Str. Orhideelor, BL ST 1, se. A

145 m^

145

 

4.

Str. Orhideelor, Bl. ST 1, se. B

145 m^

145

 

5.

Str. Dragoslavelor, BL B 2, se. A

220 m'

220

 

0.

Str. Unirii. Bl. C 2, se. A

220 m*1

220

 

7.

Str. Eliberării, BL K 2, se. A

161  m^

161

 

8.

Str. Eliberării, Bl. K 2, se. B

161  m'

161

 

9.

Bd. Aurel Vlaicu. Bl. AV 22. Se. B

161  m'

161

 

10.

Str. Magnoliei, Bl. T 1

63 m'

63

 

11.

Str. Traian, Bl. K 1

74 m'

74

 

12.

Str. Traian, BL K 2

74 m'

74

 

13

Str. Pescarilor. Bl. FZ 12, se. A

88 md

88

 

14.

Str. Pescarilor, Bl. FZ 28. se. A

88 m'

88

 

15.

Str. Lirei 3B. BL OB 9

120 m'

120

 

16.

Str. Grădiniţei 1B, Bl. C S 1

37 m'

37

 

17.

Str. Brizei, Bl. OB -1

120 m'

120

 

18.

Str. Brizei, BL OB - 2

120 m'

120

 

19.

Str. Brizei. BL OB-3

120 m'

120

 

20.

Str. Brizei. Bl. OB - 4

120 mJ

120

 

21

Str. Brizei, BL OB - 5

120 m^

120

 

22.

Str. Brizei, BL OB-6

120 m'

120

 

23

Str. Brizei. BL OB - 7

120 m'

120

 

24

Bd. Ferdinand nr. 32A

150 m'

150

 

25

Bd. Tomis nr. 51 -55

220 m'

200

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢAi


ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.136/2007


Sirene de alarmare publica ce urmează sa intre in patrimoniul

Municipiului Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Tip echipament

Localitate

Adresa

Loc dispunere

 

1.

Sirenă eleclronică 1,2 KW

Constanţa

B-dul Tomisnr. 51

Clădirea Prefecturii Constanta

.- r

2.

Sirenă eleclronică 600 W

Constanţa

B-dul Mamaia nr 69 BL TU

Bloc CAPITOL

 

3.

Sirenă electronică 600W

Constanţa

B-dul 1 Mai 51

Clădirea Centrului de Scafandri

 

4.

Sirenă eleclronică 600W

Constanţa

B-dul LC.Bratianunr. 27

Serviciul de Ambulanta Judeţean

 

5.

Sirenă electronică 600W

Constanţa

B-dul Tomisnr. 237

Oficiul Poştal nr 7 Tomis III

6.

Sirenă electronică 600W

Constanţa

Mobilă

Mobilă

 

7.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Bdul Tomis 68-69

Casa particulara

 

8.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Bdul Tomisnr 32

Muzeul de Arta Populara

 

9.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Petru Rareşnrl

Clubul Portul

 

10.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str. Muzeelor nr. 15

Casa particulara

 

11.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str. Puskln nr. 10 bis

Casa particulara

.

12.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

B-dul Mamaia nr 96

Spitalul Militar Constanţa

 

13.

Sirenă eteclrică

5,5 kW

Constanţa

Str Unirii nr 32-34

SC COM CM          Fac Spiru Haret

 

14?

Sirenă electrica 5,5 kW

Constanţa

Str. Ciprian Porurrbescu nr3A

Scoală Generală nr 3

-

15.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

B-dul Mamaia nr 284

Grup Şcolar Industrial Energetic

 

16.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Chiliei nr 103

Regia Autonomă Transport Constanţa

 

17.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Crizantemelor (N lorga)nr 2 Bl J3-Tomis2

c .

Bloc proprietari

 

 

-Sirenă electrică—

 

 

 

 

10.

3kW

constanţa

SIr ion vodă nr54

Tacuttalea de Mediana

.

-------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nr :crt

Tip echipament

■ ■ . Localitate

Adresa

Loc dispunere

 

 

18.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

StrlonVodănr54

Facultatea de Medicină

 

 

19.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

StrECatomfrescuBIEI-TOMIS2

Bloc proprietari

 

 

20.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

B-dul Al Lăpuşneanu w 185 Bl. T7 Tomis IV

Bloc proprietari

 

 

21.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Cişmelei Bl. 1C Se OTomis N

Bloc proprietari

 

 

»

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Dispensarului nr3 a 16 B TomM

Bloc proprietari

 

 

23.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Justiţiei nr

Fost Depozit Ap Civilă (Incinta SC CHIMPEX)

 

 

24.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Aleea Hortensiei B! D3 -

TOMIS 4

Bloc proprietari

 

 

25.

Sirenă electrică 3kW

Constante

Str. Badea Cârţan Bl. BC1- Tomis 4

Bbc proprietari

 

 

26.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Cameliei BI.L3-TOMIS 3

Bloc proprietari

 

 

27.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Gara C.F Călători

Gara C.F Călători

 

(

r.

Sirenă electrică 5,5 *W

Constanţa

BkIuI Aurel Viaicunr 140 bis

S.COvxliusSA   (S.C.ROMITSA)

 

 

29.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Celulozei nr 6

S.C.PALASSA

 

 

*30.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Bânduşelor Bl L9 Se 8 Tomis 3

Bloc proprietari

 

 

31.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Zburătorului  nr4

S.C.CLIFSA

 

 

32.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

B-dui Tomis 167 Bl C

Disco NO PROBLEM (Cinema Dacia)

 

 

33.

Sirenă electrică   . 3kW

Constanţa

B-dul Alexandra Lăpuşneanu nr 93

j -

Scoală Generală nr27

 

 

34.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

B-dul Tomis nr

S.C. Proiect SA.

 

 

35.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Ştefan Mihăileanu nr 66

Biserica Sf împăraţi C-tin şi Eiena

 Nr crt

Tip echipament

Localitate

Adresa

Loc dispunere

 

36.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str. Ştefan cel Mare nr 42 Bl M14

> &loc proprietari

 

37.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

* !

Str. I.G. Duca nr.12BI.AScB

Bloc proprietari

 

38.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

B-dui Ferdinand nr. 100

Spitalul de Boii Infectioase

 

39.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Sos. Mangaliei Bl. SM 2 Se A

Bloc proprietari

 

40.*

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Şos Mangaliei nr 74

S.C.Carmeco SA

 

41.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

StrArcuIuinr2BI.C3ScA Km4-5

Bloc proprietari

 

42.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Meşterul Marote nr 18

$coala Generală Ion Minulescu(nr 17 km

 

43.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Sos Mangaliei nr 126

Şcoala Generală nr 15(G Antipa) km 4-6

 

44.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

B-dul. Aurel Vlaicu BL AV10 Se A

Bloc proprietari

 

45.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

B-dul Aurel Vlaicu nr 125

S.C. Tomistex SA     (SC MYT-DAN IMPEX)

 

46.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

BkM I.C. Brătianu Bl D2

Piaţa I.C. Brătianu - Complex Intim

 

47

Sirenă electrică 5,5 kW   '

Constanţa

Depou C.F.R Palas

Depou C.F.R Palas

 

48.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Strt.C. Brătianu nr 141

Scoală Generală nr 31 (I.C. Brătianu)

 

49.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

StrCptPapadopolnr14

S.C. CONVEX SA Dobrogea

 

50.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

B-dui Aurel Vlaicu nr 157

Siloz Halta Traian

 

51.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Interioară nr.2

D.J.Telecomunicaţi Depozit ICRAJI!

 

52.

Sirenă electrică 3kW tŞ

Constanţa

Str I.C. Brătianu BL *0" Staţie 48 Pod Butelii

Bloc proprietari

 

53.

Sirenă electrică 5,5 kW    '

Constanţa

Str I.C. Brătianu nr 37

Fofidinca C.F.R

 

54.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Corbului BL R3 -Zona Intim

Bloc proprietari

 


 

■ ■

Nr

crt

* Tip. echipament

Localitate

Adresa

Loc dispunere

 

55.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

StrPrietenieinr3BI.'U' -Inel 11

Bloc proprietari

 

56.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Dezrobiră hr 28 BUV14 Se A -InelII '

Bloc proprietari

 

57.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

StrNalbeinr17BIL110ScB

Bloc proprietari

 

58.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str. Dezrobirii nr 82

Scoală Generală nr23

 

#

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Str Dezrobirii nr

Complex comercial CATANGA

 

60.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

B-dul1Dec1918nr35BI.L20 ScC(fostObor)

Bloc proprietari

 

61.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str. I.L Caragiafe nr BL PI

Bloc proprietari

 

62.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str. Baba Novac nr Bl. 8 Se A

Bloc proprietari

 

63.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str. Barbu Şt Delavrancea nr

BI.24 Se B - Inel 1

Bloc proprietari

 

64.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Slr. Dionisie cel Mic nr 61 Bl 66 ScD

Bloc proprietari

 

65

Sirenă electrică .5,5 kW     ■

Constanţa

Str Baba Novac nr 165

S.C. Energia SA

 

66.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Incinta Port Constanta

Clădirea (S3oz)S.C. AGROEXPORT SA.

 

67.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Incinta port Constanta

Clădirea NAVLOMAR

 

68.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str. Brizei nr 26 Bl. FC9

Bfoc proprietari

 

69.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str.Uniriinr77BI.U6ScA

Bloc proprietari

 

70.

Sirenă electrică 5,5 kW

Constanţa

Bdul1Dec1918nr12

Complex Comercial Balada

 

71.

Sirenă electrică   , 3kW

Constanţa

Incinta Port Constanta

Şantierul Naval Constanta

 

72.

Sirenă electrică   -, 3kW .

Constanţa

Incinta Port Constanta

Cămin nefamBisti Poarta 2 Port

 


Nr

crt

... Tip echipament

Localitate

Adresa

______________________________________________________________________________________

Loc dispunere

73.

Sirenă electrică 3kW

Constanţa

Str Zefirului nr Bl. FD14-FalezaS

Bloc proprietari

 

74.

Sirenă elecirică 3kW

Conslanţa

Str Progresului nr

Oficiul Poştal nr 12 Km 4-5

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

 


                                          ROMÂNIA

                     JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


.   ... .-■

ANEXA 3 LA H.C.L.M. NR.136/2007

 

DENUMIRE

SUPRAFAŢA

VALOARE RON

OBSERVAŢII

Construcţie

supraf constr.

26.159,17Vaioare

adresa nr. 7082 / 2006 a Direcţiei învăţământ-

Magazie + dependinţe

48,24 mp

constr.

R.A.E.D.P.P.

Colegiul National

 

72.850,03 RON

 

Mircea cel Batran

 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd Tomisnr 51.Fax: 0*40-41 - 708101; Tel: 0040- 41 - 708105; 8700 CONSTANTA • ROMÂNIA