Hotărârea nr. 135/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

c0NSTAA/7>,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 26297 / 2007 ;

Vazind H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completările si modificările ulterioare ;

Vazind Dispoziția Primarului nr. 1674 / 2006 si Procesul Verbal nr.25795 / 2007;

Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120A7 alin 1, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri ), conform anexelor 1 -29, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in pag 27 din H.C.L.M. nr. 109 / 2005, in sensul ca in loc de “str. Labirint nr. 51” se va citi “ str. Labirint nr. 53”

Art. 3 - Se completează H.C.L.M. nr. 312 / 2005 poz. 1, 6, 9 cu valorile terenurilor, conform anexei 30;

Art. 4- Se insuseste Procesul Verbal nr. 25795 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispoziției nr. 1674 / 2006.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Județului Constanta, spre stiinta.

membri.


Prezenta Hotarare a fost aprobata de


consilieri din 27


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE^qMSTAN^ romania

& «m ® JUDEȚUL CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


rivuviAJviA ivxumvirivijUJ tl iii DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU 5LL,    NR. 26297 / 27.02.2007

REFERAT

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care aparțin
domeniului privat al municipiului Constanta,

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si : regimul juridic al acesteia, in temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completările si modificările ulterioare

Avind in vedere dispozițiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform caruia se aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a tuturor suprafețelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt deținute cu titlu valabil de către persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.

Analizând adresele Serviciului Juridic prin care se solicita atribuirea de imobile in natura sau in compensare in baza Legii nr. 10 / 2001.

Vazind solicitările de cumpărare, condiționate de includerea in inventarul domeniului privat a respectivelor imobile si adresele R.A.E.D.P.P. privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar.

R.A.E.D.P.P. solicita înregistrarea in inventarul domeniului privat, in completarea anexei 3 a H.C.L.M. nr. 296/ 2001,centralizat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2006, a suprafețelor aferente unor imobile (teren si construcție ), aflate in administrarea sa.

Valoarea terenurilor cuprinse in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispoziției nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr.25795 / 2007.

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 30, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.


ONIU


si


■\xf


ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.

z

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVAȚII

teren si construcție str. George Enescu nr. 16 nr. inv. 10660

Supraf. Teren 159 mp supraf utila

122 mp

15.505,48

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. 19603 /2007

Contract inchiriere nr. 24 / 2006

PREȘEDINTE ȘEDINȚAC\ ~

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. Z3^/ez?Z?-^

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

teren str. Popa Farcas nr. 14bis

Supraf. Teren 500 mp

34.131,56

H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. 8068 / 2007

Contract inchiriere nr. 14374 / 2004

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

b'


«r

1 1


7/ z? gy    L


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

Numele si prenumele proprietarilor:

1.    Primăria Municipiului Constanta

2.    R.A.E.D.P.P. Constanta -drept de administrare Locatari : SC"ALFA & OMEGA"SRL, Mihai Relu.

Adresa proprietarilor:

1.    mun. Constanta, b—dul Tomis nr. 51, jud. Constanta.

2.    mun. Constanta, b—dul 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter, jud. Constanta.


tul'


CONSTANTA

I adm. teritoriala : CONSTANTA

<|la: 1:200 îjjsiRUTA: 60428 jjtintrâvilan: 2 8ign imobilului:

^Iddnstdhta, str. George Eneseu nr. 16,

IjConsianta.

irafata; teren din acte : S=-mp.

>fatq teren din măsurători : S=159.00mp, Acte de DroDrietate;

îeare suprafața construita:    *-

l|l22.00mp —spațiu comercial si locuința. —

da    tePLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE


/IA


fljSddm. teritoriala ^1:500 SCRUTA: 60428

| ^intravilan: 2


CONSTANTA


g%sa imobilului:,

Constanta, str. Petre Fqrcas nr. 14bls, ^Constanta.

□ratata teren din acte : S=500,00mp. prafata teren din măsurători : S=500.00mp, ffcare suprafața construita:

5*1=112.00mp'-locuința;

;2=44.00mp -anexa;


imar cadastral;> | Puia i re/SQaUwTe


Numele si prenumele proprietarilor:

1.    Primăria Municipiului Constanta- teren

2.    R.A.E.D.P.P. Constanta —drept de administrare

3.    PETRACHE MARIA -costructîi

Adresa proprietarilor:

1.    mun. Constanta, b—dul Tomis nr. 51,

jud. Constanta.

2.    mun. Constanta, b— dui 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter, jud. Constanta.

3.    mun. Constanta, str. Petre Farcas nr. 14bîs, jud. Constanta.

Acte de proprietate:

-Contract de vinzare cumpărare nr. 27111/30.09.1996 încheiat cu R.A.E.D.P.P. Constanta, transcris sub nr. 15853/A/30.10.1996 la Judecătoria Constanta. —Certificat de moștenitor nr. 40/16.06.2004 la BNPA Puia l^adu si Puia Cîprian Claudîu/Constanta.tocmii:, ing/ Boifcu Costel" august ‘2006 ■


PRIMĂRIA MU direcția pa

^CQNST/

MICI

Jiului*n- -


i§lSTAW7'-4


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

EnEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR.

denumire

IMOBIL


teren str. Celulozei, zona S.C. PALAS S.A

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

2.137 mp

177.137,93

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/2001


PREȘEDINTE ȘEDINȚA ‘oT'O ? C# 6 A’/S© X <3//G


|coNSTANfy ROMANIA

o JUDEȚUL CONSTANTA U CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

t'fâZcElQ-


ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR.    /3 cT/2<9e>X

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren b-dul Ferdinand nr. 45

120 mp

11.702,25

H.C.L.M. nr. 109/ 2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001

’S'


PREȘEDINTE ȘEDINȚA ‘Stoici    &^GAa^<?î‘ .fa H&l

PLAN DE SITUAȚIE1 .

(Intravilan) / . ■ ’-: •'-...-    •    . .

Scara 1:500

Mun.Constanta, str Celulozei, zona SC PALAS SA Suprafața totala teren din măsurători :

S =2137mp(Sl+S2)

Din care :

Suprafața sp verde(Sl+S2) :Ș=356mp

?tr
4 - ’. * \ ȘP VERRDE \ • \    §

' -31.22' '    ......-if? /

(/)

>
w

II

M


-intrare 1,4-5


Str Celulozei


Q%


lin'©


trarp


>A?&9£7y4.

---PRIMĂRIA M NIOi smeei


WLur


PLAN-DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE. ' Scara 1: 200

Reprezentând terenul situat in vecinătatea imobilului din B-dul. Ferdinand nr.45 Consiliul Local Municipal Constanta Municipiul Constanta


Suprafața masurata = 120.00nip.
InEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR.

f denumire |    IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

peren    str.

ll.L-Caragiale nr. 3, lintre bl. LI 15, L26 si

hz

28,94 mp

2.539,97

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. / 3 <5V £Z7<9-^

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren    str.

T.L.Caragiale nr. 3, intre bl. LI 15, L26 si L27

47,06 mp

4.130,31

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA ^T<S>\<3y\-&H&-<L


EoNSTAN^ ROMANIAPREȘEDINTE ȘEDINȚA 'ST© fOA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

in zonaStr.l.LCorogiole


Btoc 126 .


Bloc 125


' .. '-PLAN^SjmjXtSE -I ■ ;    '. ., /IratjrșmȘ&sî).

\    .    ■ Scssra S :.5W .

Strada .JJL, CâragMe ■'

•;. C8»^efoipcislt26.si WoțfflSLllSBj

• mă». C-ta^ud. Cta ■

|    măsurători propusa pentru vanzare

S=76mp deiimiîata (î ,2,3,4,5,6)ș'


■ Bloe L12 jj


t P-n


,    ,    ...... . . L. Cor<2?’°'e

. • •■.■>..■. .-■» ...    •    r-ț-;.'.? • '.-■•■■■

■Y'Y    ' porcare’' x

• -    • V 1-A    X..-—-— “• •■■.

%. * *V v    •***! •'

. ; WVV.

'AvYM'a A TerosXsĂMakc^'.^'UMcjpA1'0'-!

PRIM4

DSRE
o OSI^FAW7>!


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


BvEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR.

J denumire

I    IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren B-dul    Al.

Lapusneanu nr. 104, zona Dacia

161,66 mp cota indiviza

14.188,39

H.C.L.M. nr. 109/ 2005

H.C.L.M. nr. 420/ 2001


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

^~Tq}cl4-

O,


pHSTAN?^ ROMANIA

© JUDEȚUL CONSTANTA > CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren    str.

Dispensarului nr. 10A, complex Ciresica

115,79 mp

9.936,69

H.C.L.M. nr. 109/ 2005 H.C.L.M/nr. 420/ 2001 Legea nr.1 / 2005


PREȘEDINTE ȘEDINȚA <3T£> ? C-4rfiS-c/?^sK.’ $ ' V »*fc l (2,i auî?. \    «<:>•=-    \

Afr '• >• CȘfectf‘vV 67

fcg-^r1


“irăTs3AH£Str. Dispensarului,<a ffC-L- 11    dVvq
(din acte) = 252,56 mp St (restaurant) = 71,76 mp


53    (garaj) = 32,11 mp St (magazie) - 11,54 mpX5*'*"sr?^

jir


Executai,Ing. Oprisan Vasile


Adresa: Constanta, slr. Dispensarului nr.JOA Beneficiar: ȘC "CIR.EȘJCA G<XiA & CQ"'SRl/ ,

Suprafața totalo din indșuratorir ' & “= 4*12,00 mp Suprafatcț totafa    S ~ 252^6 mp

Stiprafaip spiicilaiG^^^iU/iSrep^:''S =iț5!M4 snp.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

StfEXANR. 9LAH.C.L.M. NR.

denumire

IMOBIL


|Fefen str. Viforului, [Ianga nr. 3

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

332 mp

28.491,08

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

C3


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

! ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. l$S~/?00 'Z-

I DENUMIRE

1    IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

1 Teren Str. Dorului nr. {'85 A

184 mp

16.687,41

H.C.L.M. nr. 109/ 2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Adresa nr. 142744 /2007

PRESEDINTE ȘEDINȚA ‘37# fQVh <S    &za^y-2-^Z ■

„ PLAN DE/SITUATIE . ••'

'    (Seara 1:500) ■    ...

_ irada Viforului (in vecinătatea proprietății cu nr.3) Suprafața teren din măsurători :S=332ffiip

"anexau L |hclm nr. t-a^Jrb


PREZENTA HOTĂRÂRE ESTV CONFORAÎÂ CV ORIGINAL Uf SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA 4NACHE Semnătura.

Data-^•cttuxzu—-8PRE; NEȘCHiMBABE


SerdeM sadsgta:

■ . ‘ ■ •' T&. Staaa'Gswn


Semnătura


mun. Constanta, str. Dorului nr. 85A,

jud. Constanta.

Suprafața teren din acte : S=180.00mp.    ‘

Suprafața, teren din măsurători : S=184.00mp, din .'.care suprafața construita:

-C1=109.00mp -locuința;

-C2=9.00mp -anexa;

-C3=5.Q0mp -anexa.


jud. Constanta.

2. mun. Constanta, str. Dorului nr. S5A,


jud. Constanta.

Acte de proprietate:

Contract de vinzare cumpărare autentificat sub nr. 41377/27.10.1994 si transcris sub nr. 33806/1994 la Notariatul de Stat Jud. Constanta.


Nr;

x(m)

y(m)

8 •

304823.1.15

789951.865-

9

304826.265

789953.355-

7

304828.689

789954:229

16

304820.996

789974039

22

304819.191

789978.59!;

18

304817.510

789982.7 b

17

304812.121

789979.f. •

14

304822.335

789953.60.

Steren=184.00mp


y


•4nio?rrâlj: >dng.,43j?jfcU' n olerhbrte-* 2Q§6


... ■ > y


iSlANfy ROMANIA

$ JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

UnEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. /A S' /

rT^DENUMIRE |    IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

(Teren Str. Interioara fnr. 4

f( aferent construcții «Constructorul S.C.M.)

1

12.486 mp

1.034.976,24

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/ 2001 Adresa nr. 31619 /2007

PRESEDINTE ȘEDINȚA


j-pNSTANfy ROMANIA

® JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTAANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. /3^/2^<gZ

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVAȚII

Str. Interioara nr. 4 ( aferent construcții Tehnomet S.C.M.)

4.254 mp

352.618,04

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Adresa nr. 15289 /2007

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


£ă-Cod SiRUTA............ 60428........C.

Cod intravilan / extravilan_2

SCHIȚA corpului depntprîeiaie ce CC*i, BATE REFERITOARE LA TEREN


Nr.

iparcdja

Categoria de folosința

Cod grupa destinație

Suprafața-din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

l

2

3

4

5

6

7

1

CC

TDI

12486

/

TOTAL

12486


B, DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr.corp

Clădire/

eonstfuc«ie

Denumire    v

Suprafața construita Ia sol (mp)

Cod grupa destinație

>

n $ Mențiuni

a &

l

' ''ș. < &

■3

4

>    5

■ VEZIVERSO*

CAS

^SuSr.utila = 57,1

)6-

--

! TOTAL

4874    '

_Nr.

cri.

Nume / Denumire proprietu^^^

i

Sei

>omiciliu'/

iu proprietar

Cod numeric ;

personal/ SIR.UES

Tipul actulufde proprietate, nr., si data

înregistrării /‘eliberării

Codi grupa Proprietate

Suprafața din act (mp) .

Klodul de deținere

Teren / construcție

ÎMteij,

Teren

Construcție

Excldsiv

Indiviz

1

2

3

4

5

6

7

3

9

10

*

i 1

1

J

• /

■ Cooperativa Mestesugaregse^g^

C^^ȘȚ^LCTORUlz bD^/X ÂX

J^UI

•1

, Constanta, tm Lahovari șj^l bis

Senținta nr.,42/8.05.2003 ift Dosar nr. 55/2003 a Curții de Arbitraj de pe lingă ANCOM-^UCECOM

PJ

tVd Ql !>_ ’

/>>. % <

4919.96

J

4919.96

13709.59

/2 | Qansilvj^locaba^muAEonstaăta .

w/zcri?-1^

•. 1

a .

£

O


! '^foîocmrT- sd^elătpek/Șrl ebtisfatfta ' S. ■- ~    ' T 7^-i    ’7”’‘\A\ ’.X'


Dala: -II-2GQ5
>c°p°'wgFiKonn<tntjBMMii—

- *    w^r\7^RK]<țțMMBHBHB9H^Bm

Acte de proprietate: Hoffțrifea nr.381/2j.06.1999, completata c;i încheiere din 9.12.2002, a Ciirtii de '“1 ANCQfyi-UCECQM J3 «purestf; fțotprireq nr.382/24.06.1999/contpletata cuîncheiere din v

9.12.2602, a Citțfii de Arbitraj ÂNCOM-UCECOM București; Vecițța r.r.649/1978 a Consiliului ■ Popular tnun.Co'nstanta.     ■ ' ' ’    ..    ..,    ■.    •;’M'


î:,    •    -'    '    '•
^JSEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR.

/33~Teren Str. Ostrov nr. 2B

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

78 mp

7.074,01

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Adresa 151762/2007


PREȘEDINTE ȘEDINȚA 67Y? /    6'£> P <2 Â/e?

'jys-ctztsTtf-it.

--


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

| ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR.

Z-3    /2 (Pâ

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVAȚII

Str. Interioara nr. 4 (aferent    construcții

Tehnomet S.C.M.)

4.477 mp

371.102,72

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Adresa 15291 / 2007

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

5 7v^Amplasament si delimitare a

INTRAVILAN _

SCARA 1:100


a/c


«v teritoriala: CONSTANTA

!"te

rwKonstanta ggului de proprietate


CORPULUI DE PROPRIETATE

Numele prenumele si adresa proprietarului:

1.    POPA LIVIU

Domiciliul: Str.Ostrov,nr.2B

loc. Constanta, jud. Constanta

-Proprietar pe construcții

2.    CONSILIUL LOCAL

-Proprietar pe teren


HStor autentificat cu SjffișBNP Vasile Negrea, '■«■^cumpărare autentificat cu g^^NP Vasile Negrea


J.


-L.LLL';


,£> <§AEt Aj    1 1 I I I I

£ /Z7±C2±U LLLLLI4

xtf /z/LLLLL^; /^.LLLLV'

j? 3/MZlul;

£ // 3?

/.C7 <V

4> J?/

V f?Bl


Suprafața din acte;

Steren = 94.50m.p.

Suprafața din măsurători: Steren = 78 m.p. din care suprafața construita: ’Scl = 56.19 m.p.

Sc2 = 6.30m.p.


,<9^vnis/X

^y^CERȚlFiCA'

^SauiX>r^re~

•»C",

ii \ <7 lno_ V r/tJ-S42lt.<v><

blSw^O/VGcC


1CC

S=78mp


^qAiixia

CL


>12


\/


«£3t

rAWir


J4/S>


PR/MÂRfA fto


PiUL


J-HfflgoO

SggoNSTANTA y

TB^înistratv'terit°r*aI& ’ Constanta â^^Constanta «>«8 *T&n:2


Numele si prenumele proprietarilor :

1)    Societatea Cooperativa mestesugareasca ; TEHNOMET SOCOM Con.s'/azv/a

-propr.constructii

2)    Teren de stat în folosința Domiciliu/Sediu proprietar mun.Constanta, sțr, Interioara 4

Bfnorietate : Hotarirea nr.380/24.06.1999, completata cu încheiere din 9.12.2002, a Curții de Jtfâ&fflCOM-UCECOM București; Decizia nr.649/1978 a Consiliului Popular mun.Constahta lipului de proprietate: str.Interioâra nr.4 - Poligon I - incinta producție ateliere meșteșugărești l^^cadastral ai corpului de proprietate    : . ’ ; —:-—

.    . Suprafața teren din acte •= 4484 mp

O, U ' Suprafața teren din măsurători: S = 4477 mp ju r> j Al / z—W care construcții 2255 mp


C1P1ULUS ■iionu A^Țâ-

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR._

/3JT I'ZOO'Z-

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren si construcție. B-dul Mamaia nr. 110

Nr. inv. 11694 si 11403

Supraf teren

713 mp supraf. constr. 283 mp

Valoare teren 69.530,87 Val. Constr. 39 lei

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Administrare R.A.E.D.P.P.

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. /'3^T

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren b-dul Mamaia

f.n.

Supraf teren 354,43 mp

34.563,57

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001

PRESEDINTE ȘEDINȚA

\    Ca /! IV

PLAN, DE, AMPLASAMENT SI "DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


_

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

713.00

mun? Constanta, b-dul Mamoia nr. 110, jud. Constanta

^"Funciara nr.

UAT | CONSTANTA


jVn C-*

t'itrj zvoJL’AZC&zTîfrZ,


t\. Date referitoare la teren

^egorie’de folosința JRbE -

Suprafața

(m)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

dC

713.00

^Toțol

713.00


SiEu    B. Date referitoare la construcții

|Șuprofato construita ia sol S»    (mp)

Valoare de impozitare

(,eQ    Mențiuni

■t 283.00

C1 - Bloc de locuințe, P

(f~    -


283.00

SSlinventar de coordonate

59*:"-.‘ Sistem de proiecție:

Stereo '70

R-; N (m)

E (m)

3fc_3°5686.789

791927.053

gfc_J05687.320

791926.959

fc" 305691.383

791925.917

JQ5691.453

791926.111

31^305894.077

791925.425

S£. 305702.753

791923.208

StL?db/08.147

791921.739

SLl£yS70a.1Q5

791921.557

S-^25715.558

791934.059

SȘLÎ957'8.408

791947.450

305/03.903

791950.737

2t4J5Ș695.793

791952.366

^^^05692.811

791953.248

Suprafața totala masurata

Suprafața din act = mp

713.00mp


-hii-


CS'fEfteiiijtkiht, . ing. Baicu Costef'A AdT0M2A&£ ' Ș

$£WA. -Cî &•.

Efrfiftp/i' 0. £    £'


SOlCV^aV’H.


Data: februarie 2007' •Se confirma suprafața dîn măsurători si Introducerea imobilului in baza de date^<3


/MUAya fef


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1*500

B-DUL MAMAIA, ZENA PESCĂRIE

Suprafața spațiu verde*. SV=354,43 mp

Suprafața trotuar* |ST=78,18 mp

; municipiului constanta 5ERVICîUL cadastru

?/us «? ok ^Qdc ,gt (

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

bfEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR.    X

ip denumire |    IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

jrTeren str.Brizei colt cu

’Zefirului

L'

K J

272,31 mp

25.227,56

H.C.L.M. nr. 109/2005

H.C.L.M. nr. 420/ 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

T~& i (L    && <=<£>&. Qri'iC^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

J£cA£7WL -'fecMi»u----------


; ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR.    /5 O~/g<?<?-/

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVAȚII

Teren si construcție str. Theodor Burada nr. 27 colt cu Cibinului

Supraf teren 96,34 mp

Supraf. constr. 76,93 mp

8.455,46

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

t'C(4r Q- ,-Efc s M


j£<X&Wi.


Din măsurători:

Suprafatatotala a terenului: 5=272.31 mp Suprafața totala construita:S=195.16mp

-    S=97.93rnp spațiu comercial (C1)


Intocmit: ing. CALIN LO*-


2L


.. ■ T,

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Str. Th.Burada, colt cu str.Cibinului ST = 96,34 mp din care :

CI = 74,68 mp C2 = 2,25 mp

-5(2cittuL

■'    " ■ ' ■ " ' '/ 1 /


ru

■o

ru

L_

ZJ

□o

c_

GOWcsPiULU! fwgmw STANȚA .

tlZ'


3q^mita

■ $

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR.

/ C? !~i^0 0 3-

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren str. Mircea cel Batran colt cu Decebal

Supraf teren 841,74 mp

82.085,43

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

<D î C-A <3T4 t?© /<L ©w©

o^sta/v^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren b-dul Tomis nr. 47

Supraf teren

109 mp

10.629,54

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/2001 Aferent construcție S.C. Model S.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

e^To    ©H (=^<O'£- Q4-L&1- Cp Spațiu Verde = 630.72 mp

2    - Parcare    = 109.73 mp

3    - Canal Betonat =    7.74 mp

4    - Alee    = 23.38 mp

5    - Cp Spațiu Verde = 16.65 mp

6    - Parcare    = 53.52 mp

Suprafața Totala = 841.74 mpft


jțoriala: CONSTANTA


PLAN DE SÎTUATIE

INTRAVILAN SCARA 1:200


Numele prenumele si adresa proprietarului:

1.    Pentru...Teren, Consiliul Local Constanta

2.    Pentru Construcții S.C. 'MODEL S.A.•4 OPEL - ' ■

Je zoo?" ■■I. -
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR._/3_£/Ș££AL__

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren str. Badea Cartan nr. 3 (Prelungirea Tulcei)

Supraf teren 1486 mp

127.523,32

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Aferent construcție S.C. Model S.A.


PREȘEDINTE ȘEDINȚAROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Z^<5£?2^


ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR.    /

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren str. Victor Babes nr. 20

Supraf teren 105,28 mp

8.521,42

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Diferența măsurători^■AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


Boo

Constanta

administrativ teritoriala:

H CONSTANTA BrUTA: 60428 Wnrpului de proprietate: §jg3ea Cirtan nr. 3


Numele si prenumele proprietarii lui:

S.C. MODEL CONSTANTA S.A. Sediul: B-dul. Tomis nr. 46

Constanta


^astral al corpului de proprietate:


Suprafața rezultata din măsurători: S=1486 mp din care suprafața construita: S = 150 mp

fov MCL/7

tT e/o ă cR<u4e- € <2- dli oa 'q.

A    l    i. '

SH ©î c ca.    fi Ua.C^ °i

•o


''31.


.c


o-


•4?x


O/-


ICc


CI


fr-


-    .a. - Vp

’A


ianuarie 2007 11!
JV


6/o.


ro,


PRIMĂRWMU?


rANp


îiPiULC

iomu


tyHftOO


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Strada VICTOR BABES, Nr. 20A
62

/ 3

&

£

co !

7

<£>57 /    /

1 J

7iL_


__


CI - Casa = 14.43 mp I C2 - Magazie = 3 0.28 mp I C3 - Șopron = 28.64 mp

Ag4 = 331.92 mp

Suprafața Totala = 405.28 mp


Beneficiar:

Primăria Municipiului Constanta Direcția Patrimoniu Serviciul Cadastru


PRIMĂ! U?UhHC!PHj4

Wwa


DîREC ÂFj^TR^o^


''G<
,~7I «V    * 7#

J* , .    </3$bmW 1

r ?îa /    -y    " «

c««s£_"*- ii

W”->


iciiîattfc

, j?x3L.

jUj Sena B Nr.


riF/CAT^y-'


LL.


(A (denurrige

Jffi-


a persoanei

Proiecția Stereografica 1970_ȚAS.C. GEÎC >TQP 2(1(11ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 13 f

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

b-dul I.C.Bratianu nr. 6, 6A, 6C si 6D, in spate bl MA3 si MA4

Supraf teren 1338 mp

108.298,47

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/2001

PRESEDIN1


qOWSTAN?^ ROMANIA §    ț\’r;;,    # JUDEȚUL CONSTANTA

"2Rsn CONSILIUL LOCAL CONSTANTA ^1


/3s^ / g

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren str. Moților nr. 75

Supraf teren 253,34 mp

.19.270,21

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA . 'S'T'O zce_^,c i

or & Ll^


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Strada MOȚILOR, Nr. 75

7U<lco< io. Rcl <y 13^y 2 o ox

6,te_VIZAT SPRE WESCHHWBÂRi

Nr,


302750
51    -Ag = 233.95 mp

52    - Alee Betonata = 13.95 mp

53    - Ag = 5.44 mp

Suprafața Totala = 253.34 mp


i Beneficiar:

? Primăria Municipiului Constanta ț-, Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru

^2650
&W2001 S.R.L.

:aRe/&\    302650


Proiecția Stereografica 1970


Ianuarie 2007


SRL


it ,-sr>r~y»~


.    ROMANIA

țl£„, g JUDEȚUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. /35"

7

wX

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren si construcție str. Cuza Vodă nr. 57 Nr. inv. 10554

Supraf teren

89 mp

supraf. constr. 89 mp

Valoare teren 8.679,17 Val. Constr. 20 lei

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/ 2001 Administrare R.A.E.D.P.P.

PRESEDINTE ȘEDINȚA *^TP'( CA    M £


cO^STAN?^ ROMANIA ,<=f    g JUDEȚUL CONSTANTA

“    CONSILIUL LOCAL CONSTANTAANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. !2>S~ / &&&

X

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Construcție    b-dul

Tomis nr. 120

Nr. inv. 11694

supraf. constr. 40,49 mp +

7,83 mp pivnița

Val. Constr. 17 lei

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001 Administrare R.A.E.D.P.P.

PRESEDINTE ȘEDINȚA

stdVca

X


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

|tul constanta

L'adm.. teritoriala : CONSTANTA 1:200

Î'SIRUTA: 60428

Jintravilan: 2


Numele si prenumele proprietarilor:

1.    Primăria Municipiului Constante

2.    R.A.E.D.P.P. Constanta — drapi de administrare

Locatari : Gheorghi Floaria, Cherim Mucader, Calafus Sorin;

Adresa proprietarilor:

Bșh imobilului:

Constanta, str. Cuza Vodă nr. 57, ^Constanta.

S’afata teren din acte : S=—mp.

Țofata teren din măsurători : S=89.00mp: fere suprafața construita:

s89.00mp — locuința.


1.    mun. Constanta, b—dul Tomîs nr. 51, jud. Constanta.

2.    mun. Constanta, b-dul 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter, jud. Constanta.

Acte de proprietate:7?.RELEVEU CORP DE PROPRIETATE


gfetul CONSTANTA adm. teritoriala :

^,ra: 1:100 SIRUTA: 60428 ^intravilan: 2


CONSTANTA


Numele si prenumele proprietarilor:

1.    Primăria Municipiului Constanta

2.    R.A.E.D.P.P. Constanta —drept de administrare

3.    AZIS SAIME


imobilului:

5i, Constanta, b-dul Tomis nr. 120, Constanta.

mpafete rezultate din acte: ■ gu’prafata utila= 36.90mp;

Igrofete rezultate din măsurători: îșhprafata utila= 40.49mp; ffiprafata pivnita= 7.83mp.


Iar cadastral:Adresa proprietarilor:

1.    mun. Constanta, b—dul Tomis nr. 51, jud. Constanta.

2.    mun. Constanta, b—dul 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter, jud. Constanta.

3.    mun. Constanta, b—dul Tomis nr. 120, jud. Constanta.

Acte de proprietate:

—Contract de închiriere pentru spatii cu alta destinație 7 MJQ®cit aceea de locuința nr. 813/18.06.2004.

^ArQ’P'esT'verbal de predare primire a suprafeței locative

cu alta destiriatie decit aceea de locuința (anexa la


JjfjCfcantractul de închiriere nr. 813/14.07.2006).


3.45


2.62


Camera

S=14.91mp


Camera

S=11.07mp


Baie °! S=3.04mpT

4'/

Antreu § S=1.60mp

Bucătărie cm S=8.41mp

2.10


Acc


Pivnița


2.50


Pivnița ri S=7.83mp S


1.52 -


hWLc&t-ft eugene

0T    73

ii, t - ; îfoiCU COtn'Kt jjy'

vng.' Boicu Costel


fi/r tei


PRIMĂRIA MUmCIPIULUIROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Construcție    str.

Micsunelelor nr. 9, bl. 17, sc.B, ap. 35

Nr. inv. 15463

supraf. utila 50,03 mp +

4,12 mp balcon

Val. Constr. 21 lei

H.C.L.M. nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/ 2001 Administrare R.A.E.D.P.P.

ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR /

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren str. Poporului nr. 207

Nr. inv. 13797

Supraf teren

117 mp

Valoare teren 11.181,50

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M.nr. 420/2001 Administrare R.A.E.D.P.P.

PRESEDINTE ȘEDINȚA
Radu Ion

Mun. Constanta, str. Micsunelelor, nr. 9, bl. 17, sc. B, et. 4, ap. 35 irgului de proprietate: ștr. Micsunelelor, nr. 9,

bloc 17, scara B, etaj 4, apartament 35

loprietate: Contract de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuința nr. 20207 /18.04.2005 [de RAEDPP Constanta

Suprafate din măsurători Suprafața utila S = 50.03 mp Suprafața balcon S = 4.12 mp
str.Poporului, nr.207,

ioc. Constanta, jud. Constanta    (rG'J'C.I

Nr. Cadastral al corpului de proprietate ...A....„.../

NOTA:

Accesul s® face din str. I.L. Caragîale

Act de. proprietate:

“Contract de închiriere pt. suprafețe locativ© cu destinație de folosința nr. 13-8923 din2004 la R.A.-E.D.P.P Constanta


teren + construcție
2.    R.A.-E.D.P.P CONSTANTA -locator

Sediu: Bd. 1 Mai, nr-21, bl.H 18, parter loc. Constanta, Jud. Constanta

3.    PATRASCU VICTORIA -locatar

Domiciliul: str. Poporului, nr.207,

loc. Constanta, Jud. Constanta

Supi’afata din acte: Nu se specifica


ROSCAN ADRIAN


*■92,


Nr ini


Suprafața din măsurători:

Sferon = 117 m.p.

din care suprafața construita:

Sc1 = 41.71 mp—locuința


VERIFICAT S< specie;,’ rj?

---iriv Eu
9^w-^4aschi^.

- '............


șy

&

o

p.

-o

CA.

r

<?

&

>rROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXANR. 29 LAH.C.L.M. NR. Z 3^~

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE

LEI

OBSERVAȚII

Teren B-dul Aurel Vlaicu, zona Sat Vacanta

Supraf teren

150 mp

Valoare teren 14.627,81

H.C.L.M.nr. 109/2005 H.C.L.M. nr. 420/ 2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

’u '


ANEXA NR. 30 LA H.C.L.M. NR.    >

COMPLETARE H.C.L.M. NR. 312 / 2005

POZ.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

mp

VALOARE

LEI

1

Dispensar medical nr. 1

Str. Revoluției nr. 6, cota indiviza

72

7.021,35

2

Dispensar medical nr. 11 si 12

Str. Izvor nr.27,

300

24.282,17

3

Dispensar medical nr. 16, 17 18 si 28, bd. I.C. Bratianu nr.47,

2.053

196.201,87

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

c, A-    G4M t

c

Jisx&'y-g.

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA -

ROMANIA