Hotărârea nr. 134/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Oprita Daniel Stefan, Postolache Sorin Iulian si Violeta Dana

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E,

str. Amurgului nr. 35, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Opriţă Daniel Ştefan, Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, cu asigurarea a 10 locuri de parcare în limita propiretăţii, str. Amurgului nr. 35, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 500 mp potrivit actelor şi 552 mp potrivit măsurătorilor, identificat cu nr. cadastral 20576, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 55226 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18682/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Opriţă Daniel Ştefan, Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1043/2006 autentificat de notar public Mariana Mihăescu

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. OPRIŢĂ DANIEL ŞTEFAN, Dlui. POSTOLACHE SORIN IULIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.134/ 07.03.2007

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 26309 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Opriţă Daniel Ştefan şi Postolache Sorin Iulian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Opriţă Daniel Ştefan, Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20576, este proprietate Opriţă Daniel Ştefan, Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1043/2006 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Km 5. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Amurgului cu o deschidere de 12,20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+4E cu destinaţia de bloc locuinţe – 10 apartamente. Proiectul propune amenajarea în incintă a 10 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 17 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+4E.

P.O.T. propus = 35 %             C.U.T. propus = 1,82

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4831/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 13/46278/2007                             - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10765/2006

- SC ELECTRICA nr. 6023667/2006             - Aviz Sanitar nr.2- /2006

- OIL TERMINAL nr. 19222/2006                - Aviz Mediu nr. 9469 RP/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1618/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Opriţă Daniel Ştefan, Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                          Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI. REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR  2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării : CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E

Adresa          : str. Amurgului nr. 35

Beneficiar    : Oprita Daniel Ştefan. Postolache Sorin Iulian $i Violeta Dana

Proiectant     : Arh. Iul iu IORDACIIL

la/a               : Plan l 'rhanistic de Detaliu

In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei
pre/eniate:    Plan   
I Vbanisiic   de   Detaliu          CONSTRUIRE   IMOBIL

APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35. teren in suprafaţă de 500

mp.  proprietate Oprită  Daniel Ştefan.  Postolache Sorin  Iulian şi Violeta Dana. Vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTĂ

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI. REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR  2

R A P O R T

privind aprobarea Planului l rbanistie de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E,

slr. Amurgului nr. 35. teren în suprafaţa de 501) mp. proprieiate Oprită Daniel Ştefan. Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mapare şi proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului l'rbanistie de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35. teren in suprafaţă de 500 mp. proprietate t >pritfi Daniel Ştefan. Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana.

IV aecsi amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+4 E; cu destinaţia de bloc locuinţe - 10 apartamente. Proiectul propune amenajarea în incintă a 10 locuri de parcare.

Vă/ând Avi/ul Comisiei de specialitate nr,2 şi analizând referatul Serviciului de l rbanism pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, sir Amurgului nr. 35. teren in suprafaţă de 500 mp. proprietate Oprită Daniel Ştefan. Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana.

Având iu vedere legea nr. 50/1991. republicată şi actualizată în 19.05.2005. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37 N 2000 al Ml.PAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu:

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35. teren in suprafaţă de 500 mp. proprietate Oprită Daniel Ştefan. Postolache Sorin Iulian şi Violeta Dana.

Preşedintele Comisiei nr.2 Arh. Dumitru CALOTĂ