Hotărârea nr. 133/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE RESTAURANT MARCO POLO, str. Sarmisegetuza nr. 2-4, teren in suprafata de 745,74 mp, proprietate Danu Liliana si Crinisor, pus la dispozitia SC CRIN STAR SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE RESTAURANT MARCO POLO,

str. Sarmisegetuza nr. 2-4, teren în suprafaţă de 745,74 mp,

proprietate Danu Liliana şi Crinişor, pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE RESTAURANT MARCO POLO, str. Sarmisegetuza nr. 2-4, teren în suprafaţă de 745,74 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 460 mp, identificat cu nr. cadastral 2757, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 16331 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17948/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Danu Liliana şi Crinu conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1709/2001 autentificat de notar public Cristina Budei pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL conform contractului de împrumut de folosinţă cu titlu gratuit nr. 1456/2004 autentificat de notar public Cristina Budei. Terenul în cotă indiviză de 2/3 din suprafaţa de 428,63 mp, identificat cu nr. cadastral 19266, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50534 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3453/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Danu Crinişor şi Liliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1491/2006 autentificat de notar public Cristina Budei pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL conform contractului de comodat nr. 11136/2006 autentificat de notar public Anastase Eugen.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DANU CRINIŞOR, SC CRINSTAR SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.133/07.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 136891 / 24.11.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CRIN STAR SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE RESTAURANT MARCO POLO, str. Sarmisegetuza nr. 2-4, teren în suprafaţă de 888,63 mp, proprietate Danu Liliana şi Crinişor, pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 460 mp, identificat cu nr. cadastral 2757, este proprietate Danu Liliana şi Crinu conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1709/2001 autentificat de notar public Cristina Budei pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL conform contractului de comodat nr. 2204/2001 autentificat de notar public Cristina Budei. Terenul în cotă indiviză de 2/3 din suprafaţa de 428,63 mp, identificat cu nr. cadastral 19266, este proprietate Danu Crinişor şi Liliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1491/2006 autentificat de notar public Cristina Budei pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL conform contractului de comodat nr. 11136/2006 autentificat de notar public Anastase Eugen.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o unitate de alimentaţie publică parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 888,63 mp, se află în municipiul Constanţa, în vecinătatea Sălii Sporturilor. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sarmizegetusa cu o deschidere de cca 20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea restaurantului existent parter şi amenajarea terasei rezultate cu pergole cu păstrarea destinaţiei de alimentaţie publică. Parcarea existentă nu va fi afectată de extindere.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 54,43 %                   C.U.T. existent = 0,54

P.O.T. propus = 99 %                         C.U.T. propus = 0,99

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3138/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Contract de închiriere 60 mp pentru parcare

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10709/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 9917/2006

- Aviz Mediu nr. 6899 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1523/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1439/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE RESTAURANT MARCO POLO, str. Sarmisegetuza nr. 2-4, teren în suprafaţă de 888,63 mp, proprietate Danu Liliana şi Crinişor, pus la dispoziţia SC CRIN STAR SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


P U D. EXTINDERE PIZZERIE „MARCO POLO" CU SALA

PARTER SI TERASA ACOPERITA CU PERGOLE DIN LEMN

STRADA SARMISEGETUZA NR. 2 -4, CONSTANTA


LOCUINȚE

SPATII CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT LOCUINTT SITUATE LA PARTERUL CLADIRILOR/IZOLAT

SP.COMERCIALE / SERVICII /

ALIMENTAȚIE PUBLICA

CONSTRUCȚII PENTRU INVATAMANT

DOTĂRI SPORTIVE


z /'

z?l


LOCALITATEA.

BENEFICIAR: S.C. „CRIN STAR’ SJLL


DENUMIREA PLANȘEI:

REGLEMENTARI


ÎNTOCMIT : ARH. CAMELIA RUSU


Scara: 1/ 500


Planșa nr.