Hotărârea nr. 132/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, AMPLASARE SKID GPL si transformare sediu administrativ in spatiu comercial, sos. Mangaliei nr. 154, teren in suprafata de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, AMPLASARE SKID GPL

şi transformare sediu administrativ în spaţiu comercial,

şos. Mangaliei nr. 154, teren în suprafaţă de 625 mp,

proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, AMPLASARE SKID GPL şi transformare sediu administrativ în spaţiu comercial, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, şos. Mangaliei nr. 154, teren în suprafaţă de 625 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18656, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 51677 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3930/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 544/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AUTO GAZ TRADING SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR132/07.03.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 243 / 11.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AUTO GAZ TRADING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ŞI AMPLASARE SKID GPL, şos. Mangaliei nr. 154, teren în suprafaţă de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18656, este proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 544/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 625 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Hatman Luca Arbore cu şoseaua Mangaliei cu o deschidere de 25,02 / 25,02 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de spălătorie auto şi amplasarea unui SKIG GPL. Proiectul propune amenjarea unei parcări pentru 2 autoturisme în incintă. Destinaţia imobilului parter existent se va schimba din sediu administrativ în spaţiu comercial. Accesul carosabil în incintă se va face numai prin strada Hatman Luca Arbore.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 7,56 %                     C.U.T. existent = 0,07

P.O.T. propus = 24,32 %                    C.U.T. propus = 0,24

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2018/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 2021/2006

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize              

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10678/2006 şi 10677/2006

- Aviz Sanitar nr.2-10547/2006 şi 2-10548/2006

- Aviz Mediu nr. 6154 RP/2006 şi 6155 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1511/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ŞI AMPLASARE SKID GPL, şos. Mangaliei nr. 154, teren în suprafaţă de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


P.U.D.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI AMPLASARE SKID GPL

A3. REGLEMENTARI


LEGENDA:


LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA TERENULUI STUDIAT


REGLEMENTARIooc>


CONSTRUCȚIE EXISTENTA

CONSTRUCȚIE PROPUSA

CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE

SPATII VERZI

CONSTRUCȚII VECINE

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

ACCES IN CLĂDIRE
Beneficiar: S.C.AUTOGAZ TRADING S.R.L. Adresa: Sos Mangaliei, nr. 154


Arh. D. Nachiu <


Titlu proiect


Faza


Sc.


1:500


Construire spălătorie auto si Amplasare skid GPL


Titlu planșa


REGIT.MENTARI-A3