Hotărârea nr. 131/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E al. Topolog nr. 7, teren in suprafata de 177 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E

 al. Topolog nr. 7, teren în suprafaţă de 177 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E cu amenajarea a 4 locuri de parcare, al. Topolog nr. 7, teren în suprafaţă de 177 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele RAJA nr. 551/43748/2006, SC ELECTRICA nr.  3379/2006.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 102331/2006. Parcarea se va amenaja pe terenul în suprafaţă de 31,63 mp proprietate SC SCHIMBAS SRL confornm contractului de vânzare – cumpărare nr. 624/2003 autentificat de notar public Mariana Iosif

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC SCHIMBAS SRL, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.131/07.03.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 24962 / 26.02.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 7, teren în suprafaţă de 177 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 102331/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 177 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Topolog cu aleea Topolog cu o deschidere de 15,68/4,19m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea unei parcări cu 4 locuri pe terenul adiacent, proprietate SC SCHIMBAS SRL.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 48,12 %                    C.U.T. propus = 1,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4183/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Simulare tridimensională                             

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 551/43748/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  11472/2007

- SC ELECTRICA nr.  3379/2006                  - Aviz Sanitar nr.2- 1054/2007

- ROMTELECOM nr. 1634/2006                  - Aviz Mediu

- TERMOELECTRICA nr. 4347/2006         

- CONGAZ nr. 15471/2006                           

- RADET nr.  9404/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 7, teren în suprafaţă de 177 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

ȘCOALA NR.8


ARIE TEREN

177,00 mp + 30,78 mp

ARIE CONSTRUITA

0 mp

ARIE DESFASURATA

0 mp

P.O.T.

0%

C.U.T.

0


STRADA


IMOBIL P*1E l

Wffij comeI

SI B'ROURl Sc« 100.00 mp


BIBLIOTECA)


-VOPOLOG


BRAT'ANU


STR PATOS NR 21 CONSTANTA


lumire


ARIE TEREN

177.00 mp + 30,78 mp

ARIE CONSTRUITA

100,00 mp

ARIE DESFASURATA

250.00 mp

POT.

48.12%

C.U.T.

1.20


8.R.LWBTJM


TEVFAX.041/B1;


PROIECTAT


DESENAT


VERIACAT


FRWECTARESI COHSULT ' iî? J? COi’il

ww* sc-ierigț-srl


Arh. A. Bescuca


Arh. A. Bescuca


Arh. A. Bescuca


Beneficiar


SCARA

1:600


SEF PROIECT


Arh. A. Bescuca


DATA lan 2007


d i i n PLAN urban,stic

rUU DE DETALIU

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL STRADA TOPOLOG NR. 7

3, REGLEMENTARgyftBANISTICE


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

•■•limita zona studiata

«— LIMITA TEREN AFERENT P.U.D.

CONSTRUCȚII EXISTENTE CARE SE MENȚIN CONSTRUCȚII PROPUSE

| PARCARE PROPUSA ALINIAMENT PROPUS

J TEREN LIBER NECONSTRUIT

ZONA LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE


LOCUINȚE COLECTIVE 0 BIROURI SI SEDII DE FIRMA 0 SPATII COMERCIALE 0 DEPOZITARE

CIRCULAȚII CAROSABILE .


CIRCULAȚII PIETONA

SPATII VERZI

▲ ACCESE AUTO A ACCESE IMOBILE

<Q> REGIM MAXIM DE INALTI

CONSTRUIRE IMOBIL P+16 SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI

CONSTANTA. STRADA TOPOLOG NR 7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA

P.U.D.

PLANȘA

A2